. Home . Japan .
 
Prefectures of Japan

 
Aichi
 
Aichi (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
02 Apr 1872 - 30 May 1873 Iseki Ushitora ............. 1833-1890
30 May 1873 - 15 Oct 1875 Washio Takashi ............. 1843-1912
15 Oct 1875 - 08 Mar 1880 Baron Taihe Yasujo ......... 1835-1899
08 Mar 1880 - 18 Jan 1885 Renpei Kunisada
22 Jan 1885 - 26 Dec 1889 Minoru Katsumata ........... 1843-1906
28 Dec 1889 - 17 May 1890 Baron Shirane Senitsu ...... 1850-1898
21 May 1890 - 15 Jan 1892 Baron Takatoshi Iwamura .... 1845-1906
15 Jan      - 20 Jul 1892 Senda Sadaaki .............. 1836-1908
20 Jul      - 20 Aug 1892 ..... Yasujo
20 Aug 1892 - 13 Nov 1897 Tokito Konkyo .............. 1842-1905
13 Nov 1897 - 28 Dec 1898 Egi Kazuyuki ............... 1853-1932
28 Dec 1898 - 12 May 1902 Baron Mori Mamoru .......... 1841-1912
12 May      - 02 Oct 1912 Masaaki Nomura ............. 1854-1902
04 Oct 1902 - 28 Dec 1912 Ichizo Fukano .............. 1852-1918
28 Dec 1912 - 03 Mar 1913 Kenzo Ishihara ............. 1864-1936
03 Mar 1913 - 18 Apr 1919 Matsui Shigeru ............. 1866-1945
18 Apr 1919 - 27 May 1921 Shunji Miyao ............... 1868-1937
27 May 1921 - 16 Jun 1923 Hikoji Kawaguchi
16 Jun 1923 - 11 Jun 1924 Masahiro Ota ............... 1871-1951
14 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Haruki Yamawaki
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Saburo Shibata ............. 1877-1946
17 May 1927 - 05 Jul 1929 Toyoji Obata ............... 1880-1961
05 Jul 1929 - 20 Jan 1931 Masao Oka
20 Jan      - 21 Dec 1931 Kosaka Masayasu ............ 1881-1967
21 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Yujiro Osaki
28 Jun 1932 - 21 Jul 1933 Endo Ryusaku ............... 1886-1963
21 Jul 1933 - 11 Aug 1934 Osamu ..... ................ 1886-1958
11 Aug 1934 - 10 Feb 1937 Eitaro Shinohara ........... 1885-1955
10 Feb 1937 - 09 Apr 1940 Kotaro Tanaka .............. 1888-1968
09 Apr 1940 - 26 Mar 1941 Kodama Kyuichi ............. 1893-1960
26 Mar 1941 - 09 Jun 1942 Katsuroku Aikawa ........... 1891-1973
10 Jun 1942 - 01 Jul 1943 Yukisawa Chiyoji ........... 1891-1973
01 Jul 1943 - 21 Apr 1945 Shinji Yoshino ............. 1888-1971
21 Apr      - 10 Jun 1945 Tadayoshi Obata ............ 1893-1977
10 Jun      - 19 Aug 1945 Sieve Yoshimi .............. 1903-1995
19 Aug 1945 - 25 Jan 1946 Ryuichi Fukumoto ........... 1896-1991
25 Jan      - 09 Jul 1946 Saburo Hayakawa ............ 1888-1973
09 Jul 1946 - 05 Mar 1947 Mikine Kuwahara (1st Time) . 1895-1991
05 Mar 1947 - 04 Mar 1951 Hideo Aoyagi ............... 1897-1986
11 May 1951 - 14 Feb 1975 Mikine Kuwahara (2nd Time)
15 Feb 1975 - 14 Feb 1983 Yoshiaki Nakaya ............ 1925-1988
15 Feb 1983 - 14 Feb 1999 Reiji Suzuki ............... 1988-
15 Feb 1999 - 14 Feb 2011 Masaaki Kanda .............. 1951-
15 Feb 2011 -             Hideaki Omura .............. 1960-
 

 
Akita
 
Akita (prefecture in Japan), flag - vector image
 
 
Governors
29 Jan      - 29 Jul 1872 Shima Yoshitake ............ 1822-1874
29 Jul 1872 - 05 May 1873 Viscount Sugio Magoshichiro  1835-1920
05 May 1873 - 19 May 1875 Senkichi Kokushi
19 May 1875 - 08 May 1883 Baron Ishida Eikichi ....... 1839-1901
08 May 1883 - 25 Mar 1886 ..... Akagawa
25 Mar 1886 - 26 Feb 1889 Baron Sada Aoyama .......... 1826-1898
26 Feb 1889 - 25 Dec 1890 Kojiro Iwasaki ............. 1846-1895
25 Dec 1890 - 08 May 1892 Baron Akira Suzuki ......... 1842-1907
08 May      - 20 Aug 1892 Shinichi Hirose ............ 1845-1904
20 Aug 1892 - 28 Sep 1896 Yasuhiko Hirayama .......... 1844-1912
28 Sep 1896 - 07 May 1899 Saburo Iwao ................ 1851-1909
07 May 1899 - 08 May 1902 Takeda Chiyosaburo ......... 1867-1932
08 May 1902 - 29 Jun 1903 Shiba Sankarasu ............ 1850-1903
30 Jun 1903 - 17 Nov 1904 Ichiro Tsubaki
17 Nov 1904 - 31 Dec 1905 Oka Kishichiro Itami ....... 1868-1947
31 Dec 1905 - 17 Jan 1906 Takejiro Yukaji ............ 1867-1935
17 Jan      - 26 Nov 1906 Seino Chotarno ............. 1869-1926
26 Nov 1906 - 09 Oct 1908 Chuji Shimooka ............. 1870-1925
09 Oct 1908 - 28 Mar 1912 Mori Masataka .............. 1866-1921
28 Mar 1912 - 28 May 1914 Toyosuke Haneda ............ 1872-1933
28 May 1914 - 28 Apr 1916 Saburo Sakamoto
28 Apr 1916 - 29 Jan 1917 Genzaburo Kojima
29 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Hijoki Kawaguchi
18 Apr 1919 - 16 Oct 1922 Ryoshin Nao
16 Oct 1922 - 18 Jun 1924 Masao Kishimoto
18 Jun      - 01 Dec 1924 Ikeda Hideo ................ 1880-1954
01 Dec 1924 - 28 Sep 1926 Miki Nagano ................ 1877-1963
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Nakano Kunikazu ............ 1884-1965
17 May 1927 - 28 Feb 1928 Yuichiro Chikaraishi ....... 1927-1933
28 Feb 1928 - 05 Jan 1929 Iwao Koinuma
05 Jan 1929 - 07 Jul 1930 Shinji Kikuchi
07 Jul 1930 - 18 Dec 1931 Koki Hiegata ............... 1887-1973
18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Takeshi Uchida
28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Takabe Rokuzo .............. 1893-1958
15 Jan 1935 - 02 Feb 1937 ....
02 Dec 1937 - 24 Jun 1938 Kiyoshi Honma .............. 1895-1948
24 Jun 1938 - 11 Jan 1939 Kaoru Sasaki
11 Jan 1939 - 24 May 1940 Yukio Tomeoka .............. 1894-1981
24 Jul 1940 - 07 Jan 1943 ..... Fumi
01 Jul 1943 - 08 Jan 1944 Katsumi Osafune
01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Tadashi Hisayasuhiroshi
27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Kinsaburo Ikeda
25 Jan      - 09 Jul 1946 Iwao Isobe ................. 1901-1998
09 Jul 1946 - 11 Mar 1947 Hasuika Kosaku ............. 1902-1968
11 Mar      - 12 Apr 1947 .... Watanabe
12 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Kosaku Hasuike ............. 1902-1968
01 May 1951 - 29 Apr 1955 Tokuji Ikeda ............... 1891-1965
30 Apr 1955 - 29 Apr 1979 Yuujiro Obata .............. 1909-1981
30 Apr 1979 - 31 Mar 1997 Kikuji Sasaki
23 Apr 1997 - 19 Apr 2009 Sukeshiro Terata
20 Apr 2009 -             Norihisa Satake ............ 1947-
 

 
Aomori
 
Aomori (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
05 Sep      - 07 Nov 1871 Hiromichi Noda ............. 1844-1913
07 Nov 1871 - 20 Aug 1873 J. Hishida (1st Time)
20 Aug 1873 - 11 Feb 1874 Masaomi Kitadai
11 Nov      - 11 Jul 1874 Ikeda Tanenori
11 Jul 1874 - 17 Aug 1879 J. Hishida (2nd Time)
22 Aug 1879 - 14 Jan 1882 Hidenori Yamada
14 Jan 1882 - 22 Dec 1883 Kanenori Goda
22 Dec 1883 - 24 Jul 1886 Kyusei Fukushima
24 Jul 1886 - 26 Jul 1889 Baron Nabeshima Miki ....... 1844-1913
26 Jul 1889 - 12 Aug 1896 Masa Sawa
12 Aug 1896 - 13 Nov 1897 Naomasa Maki ............... 1854-1934
13 Nov 1897 - 21 Jan 1899 Ichiro Konoshu
21 Jan 1899 - 17 Apr 1901 Munakata Tadashi ........... 1854-1918
17 Apr 1901 - 26 Apr 1904 Ichiji Yamanouchi .......... 1866-1932
26 Apr      - 17 Nov 1904 Katsutaro Inuzuka .......... 1868-1949
17 Nov 1904 - 12 Jun 1908 Shotaro Nishizawa .......... 1863-1910
12 Jun 1908 - 01 Jun 1913 Takeda Chiyosaburo
01 Jun 1913 - 28 Apr 1914 Takeo Tanaka
28 Apr 1914 - 17 Jan 1917 Matsujiro Obama
17 Jan 1917 - 03 Oct 1918 Takeji Kawamura
03 Oct 1918 - 18 Apr 1919 Ushimaro Sawada
18 Apr 1919 - 09 Mar 1921 Hidehiko Michioka
09 Mar      - 28 Sep 1921 Shundo Kahei
28 Sep 1921 - 25 Oct 1923 Yujiro Ozaki
25 Oct 1923 - 06 Jun 1924 Kazue Baba
06 Jun      - 24 Jun 1924 Ichiro Ogata
24 Jun 1924 - 16 Sep 1925 Matsubara Kenshiro
16 Oct 1925 - 28 Sep 1926 Ryusaku Endo
28 Sep 1926 - 27 May 1927 Koyanagi Mamoru
27 May      - 07 Nov 1927 Jiro Morioka ............... 1886-1950
07 Nov 1927 - 30 Jan 1929 Tetsuzo Yoshimura
30 Jan      - 05 Jul 1929 Yujiro Shinjo
05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Mitsuo Hirai
26 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Migaku Moriya
18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Teizaburo Miyamoto
28 Jun 1932 - 11 Aug 1934 Taku Yasunobu
11 Aug 1934 - 16 Oct 1936 Mitsumasa Kobayashi
16 Oct 1936 - 01 Mar 1939 Masanori Ogawa
01 Mar 1939 - 24 Jul 1940 Noburo Suzuki
24 Jul 1940 - 09 Jan 1942 Seiichi Ueda
09 Jan 1942 - 31 Mar 1943 Shunsuke Yamada ............ 1889-1969
31 Mar 1943 - 01 Aug 1944 Utsunomiya Kohei
01 Aug 1944 - 21 Apr 1945 Hiroo Oshima
21 Apr 1944 - 25 Jan 1946 Motohiko Kanai ............. 1903-1991
25 Jan 1946 - 11 Mar 1947 Renichi Ono
11 Mar      - 12 Apr 1947 Fuyuo Hayasaka
12 Apr 1947 - 01 Jun 1956 Bunji Tsushima ............. 1898-1973
20 Jul 1956 - 26 Jan 1963 Iwao Yamazaki .............. 1901-1964
02 Mar 1963 - 25 Feb 1979 Shunkichi Takeuchi ......... 1900-1986
26 Feb 1979 - 25 Feb 1995 Masaya Kitamura ............ 1916-2004
26 Feb 1995 - 16 Jan 2003 Morio Kimura ............... 1938-
16 Jan 2003 -             Shingo Mimura .............. 1956-
 

 
Chiba
 
Chiba (Tiba, prefecture in Japan), flag - vector image
 
 
Governors
1922 - 1924               Saito Morikuni ............. 1884-1945
21 Apr 1947 - 25 Oct 1950 Tamenosuke Kawagushi ....... 1881-1962
15 Dec 1950 - 02 Nov 1962 Hitoshi Shibata ............ 1899-1974
03 Nov 1962 - 21 Feb 1963 Hisaaki Kano ............... 1886-1963
17 Apr 1963 - 16 Apr 1975 Taketo Tomono .............. 1914-1999
17 Apr 1975 - 27 Feb 1981 Kiichi Kawakami
05 Apr 1981 - 04 Apr 2001 Takeshi Numata
05 Apr 2001 - 04 Apr 2009 Akiko Domoto
05 Apr 2009 -             Kensaku Morita
 

 
Ehime
 
File:. Symbol of Ehime prefecture (1973-1989) png  Ehime (prefecture in Japan), flag - vector image  
         1936                 Adopted 1952                  Emblem 1989-
 
Governors
20 Feb 1873 - 24 Nov 1874 Egi Yasunao
24 Nov 1874 - 08 Mar 1880 Baron Takatoshi Iwamura .... 1845-1906
08 Mar 1880 - 07 Mar 1887 Shinpei Seki ............... 1842-1887
08 Mar 1887 - 29 Feb 1888 Akira Shiro Fujimura ....... 1845-1908
29 Feb 1888 - 26 Dec 1889 Baron Shirane Sen'itsu ..... 1850-1898
26 Dec 1889 - 20 Jan 1894 Katsumata Minoru ........... 1843-1906
20 Jan 1894 - 07 Apr 1897 Chang Masaya Komaki ........ 1843-1922
07 Mar      - 13 Nov 1897 Yutori Kojiro
13 Nov 1897 - 22 Jan 1898 Park Shin Maki Naomasa ..... 1854-1934
22 Jan      - 22 Dec 1898 Goro Shinozaki
22 Dec 1898 - 27 Apr 1900 Oba Kan'ichi
27 Apr 1900 - 25 Jan 1904 Tai Neijro
25 Jan      - 17 Nov 1904 Makoto Sugai
17 Nov 1904 - 30 Jul 1909 Kensuke Ando ............... 1854-1924
30 Jul 1909 - 30 Dec 1912 Takio Izawa ................ 1869-1949
30 Dec 1912 - 28 Apr 1916 Renarto Fukamachi
28 Apr 1916 - 29 Jan 1917 Sakata Kanta ............... 1879-1958
29 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Raizo Wakabayashi .......... 1866-1941
18 Apr 1919 - 27 May 1921 Toshio Mawatari
27 May 1921 - 24 Jun 1924 Juunosuke Miyazaki
24 Jun 1924 - 16 Sep 1925 Yoshifumi Satake
16 Sep 1925 - 17 May 1927 Masayasu Kosaka ............ 1881-1967
17 May 1927 - 25 May 1928 Yujiro Ozaki
25 May 1928 - 08 Nov 1929 Keizo Ichimura ............. 1884-1959
08 Nov 1929 - 26 Aug 1930 Shin Kinoshita ............. 1884-1959
26 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Koichiro Sasai
18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Kume Shigeo
28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Jiro Ichinohe
15 Jan 1935 - 07 Jul 1937 Jiro Kan Oba
07 Jul 1937 - 15 Jul 1939 Shizuo Furukawa
15 Jul 1939 - 24 Jul 1940 Yoshio Mochinaga ........... 1893-1979
24 Jul 1940 - 04 Nov 1941 Susumu Nakamura Noriyuki
04 Nov 1941 - 07 Jul 1942 Masatomi Hatakeda
07 Jul 1942 - 01 Jul 1943 Ryuichi Fukumoto ........... 1896-1991
01 Jul 1943 - 18 Apr 1944 Aikawa Katsuroku ........... 1891-1973
18 Apr 1944 - 21 Apr 1945 Chiyoji Kizawa ............. 1889-1970
21 Apr      - 27 Oct 1945 Hiroyuki Doi
27 Oct 1945 - 04 Oct 1946 Shotaro Toshima
04 Oct 1946 - 14 Mar 1947 Juushin Aoki
14 Mar      - 15 Apr 1947 Ichi Matsushita
16 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Juushin Aoki
04 May 1951 - 27 Jan 1971 Sadatake Hisamatsu ......... 1899-1995
28 Jan 1971 - 27 Jan 1987 Haruki Shiraishi ........... 1912-1997
28 Jan 1987 - 27 Jan 1999 Sadayuki Iga
28 Jan 1999 - 30 Nov 2010 Moriyuki Kato
01 Dec 2010 -             Tokihiro Nakamura
 

 
Fukui
 
Fukui (Hukui, prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
20 Nov 1871 - 14 Jan 1873 Kotobuki Murata ............ 1821-1899
07 Feb 1881 - 27 Feb 1889 Tsutomu Ishiguro
27 Feb 1889 - 13 Aug 1891 Toshitsuna Adashi .......... 1832-1892
13 Aug 1891 - 16 Nov 1892 Count Nobuaki Makino ....... 1861-1949
16 Nov 1892 - 07 Apr 1897 Kunizo Arakawa ............. 1852-1903
07 Apr      - 13 Nov 1897 Denzaburo Hatano
13 Nov 1897 - 07 Apr 1899 Shingo Seki
07 Apr 1899 - 17 Apr 1901 Saburo Iwao
17 Apr 1901 - 08 Feb 1902 Munakata Tadashi
08 Feb 1902 - 27 Dec 1907 Suke Sakamoto .............. 1857-1936
27 Dec 1907 - 28 Mar 1912 Nakamura Junkuro
28 Mar 1912 - 01 Jun 1913 Tokiwa Ikematsu
01 Jun 1913 - 09 Jun 1914 Teru Kagawa ................ 1862-1923
09 Jun 1914 - 29 Jan 1917 Sato Kozaburo .............. 1868-1969
29 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Kawashima Miki ............. 1863-1920
18 Apr 1919 - 27 May 1921 Kohei Yuji
27 May 1921 - 04 Jun 1924 Josuke Shiraogawa
04 Jun      - 23 Jul 1924 Takasuke Fukunaga
23 Jul 1924 - 05 Aug 1926 Katsuzo Toyota
05 Aug 1926 - 25 May 1928 Keizo Ichimura (1st Time) .. 1884-1959
25 May 1928 - 26 Aug 1930 Joko Obama
26 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Tachibana Saitanao
18 Dec 1931 - 08 Mar 1932 Keizo Ichimura (2nd Time)
08 Mar 1932 - 06 Apr 1934 Shigeo Odachi .............. 1892-1955
06 Apr 1934 - 13 Mar 1936 Kondo Shunsuke ............. 1890-1966
13 Mar 1936 - 04 Nov 1937 Masanori Hanyu ............. 1889-1971
04 Nov 1937 - 17 Apr 1939 Nakano Yoshiro
17 Apr 1939 - 14 Dec 1940 Kiyoshi Kimura
14 Apr 1940 - 09 Jan 1942 .... Kubota
09 Jan      - 15 Jun 1942 Shigeo Miyoshi
15 Jun 1942 - 16 Jul 1943 Nagano Wakamatsu ........... 1898-1977
16 Jul 1943 - 21 Apr 1945 Hatsuo Kato
21 Apr 1945 - 25 May 1946 Eminai Miyata
25 May      - 04 Oct 1946 Saito Takeo
04 Oct 1946 - 14 Mar 1947 Harukazu Obata ............. 1905-1998
14 Mar      - 16 Apr 1947 Yoshikawa Satoru
16 Apr 1947 - 04 Feb 1955 Harukazu Obata (2nd Time)
26 Apr 1955 - 22 Apr 1959 Seiichi Hane ............... 1898-19..
23 Apr 1959 - 22 Apr 1967 Eizo Kita .................. 1901-1970
23 Apr 1967 - 22 Apr 1987 Heidayu Nakagawa ........... 1915-1987
23 Apr 1987 - 22 Apr 2003 Yukio Kurita ............... 1930-
23 Apr 2003 -             Issei Nishikawa ............ 1945-
 

 
Fukuoka
 
Fukuoka (prefecture in Japan), flag - vector image
 
 
Governors
19 Jul 1886 - 20 Jul 1892 Yasujo .....
20 Jul 1892 - 26 May 1893 Tameharu Yamada ............ 1842-1911
1893 - 1895 Kojiro Iwasaki
1919 - 1922 Yasukouchi Asakichi 1873-1927
1927 - 1929 Saito Morikuni
1939 - 1940 Kyuichi Kodama 1893-1960
14 Apr 1947 - 07 Apr 1955 Katsuji Sugimoto ........... 1895-1987
26 Apr 1955 - 22 Apr 1959 Karuko Tsuchiya ............ 1906-2006
23 Apr 1959 - 22 Apr 1967 Taichi Uzaki ............... 1905-1971
23 Apr 1967 - 22 Apr 1983 Hiraku Kamei ............... 1909-1986
23 Apr 1983 - 22 Apr 1995 Hachiji Hokuda ............. 1920-2001
23 Apr 1995 - 22 Apr 2011 Wataru Aso ................. 1939-
23 Apr 2011 -             Hiroshi Ogawa .............. 1949-
 

 
Fukushima
 
Fukushima (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
20 Jul 1869 - 20 Jan 1872 Tomoharu Kiyooka ........... 1841-1901
20 Jan      - 02 Jun 1872 Miyahara .....
02 Jun 1872 - 27 Dec 1875 Taihe Yasujo
27 Dec 1875 - 25 Jan 1882 Morisuke Yamayoshi ......... 1835-1902
25 Jan 1882 - 21 Nov 1884 Michitsume Mishima ......... 1835-1888
21 Nov 1884 - 19 Jul 1886 Kinichi Akashi
19 Jul 1886 - 19 Oct 1888 Hiraochi Orita ............. 1847-1905
19 Oct 1888 - 15 Jun 1891 Nobumichi Yamada ........... 1835-1900
15 Jun 1891 - 20 Aug 1892 Kiyoshi Watanabe ........... 1835-1904
20 Aug 1892 - 16 Jul 1895 Yoshio Kusaka .............. 1851-1923
16 Jul 1895 - 07 Apr 1896 Yasutaro Hara .............. 1847-1936
07 Apr      - 26 Dec 1896 Ogura Nobuchika
26 Dec 1896 - 07 Apr 1897 Akiyama .....
07 Apr 1897 - 14 Apr 1900 Kimumichi Nagusami ......... 1851-1932
14 Apr      - 25 Oct 1900 Shunso Yamada .............. 1846-1921
25 Oct 1900 - 28 Jul 1906 Arita Yoshisuke ............ 1850-1940
28 Jul 1906 - 12 Jun 1908 Hiraoka Teitaro ............ 1863-1942
12 Jun 1908 - 12 Feb 1910 Shotaro Nishizawa
12 Feb 1913 - 01 Jun 1913 Hiromichi Nishikubo ........ 1863-1930
01 Jun 1913 - 01 Apr 1915 Ota Masahiro
01 Apr 1915 - 28 Apr 1916 Sukeji Horiguchi
28 Apr 1916 - 28 Jun 1919 Takukichi Kawasaki ......... 1871-1936
28 Jun 1919 - 14 Jun 1922 Miyata Mitsuo .............. 1876-1956
14 Jun      - 16 Oct 1922 Toshio Mawatari
16 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Iwata Mamoru
25 Oct 1923 - 16 Sep 1925 Kosaka Masayasu
16 Sep 1925 - 17 May 1927 Hiroshi Kawabuchi
17 May 1927 - 25 May 1928 Ito Kihachiro
25 May 1928 - 05 Jul 1929 Aid Kiyoo
05 Jul 1929 - 15 Apr 1931 Koyanagi Makimamoru
15 Apr      - 18 Dec 1931 Goro Kawasaki .............. 1892-1971
18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Murai Hachiro .............. 1886-1970
28 Jun 1932 - 21 Jul 1933 Akagi Tomoharo ............. 1883-1963
21 Jul 1933 - 26 Oct 1934 Shiomi Hatakeyama
26 Oct 1934 - 07 Jul 1937 Ito Takehiko ............... 1891-1939
07 Jul 1937 - 05 Sep 1939 Seikichi Kimishima
05 Sep 1939 - 23 Dec 1940 Seikichi Hashimoto ......... 1898-1955
23 Dec 1940 - 07 Jul 1942 Sumio Hisakawa
07 Jul 1942 - 30 Jun 1943 Yoshio Araki ............... 1894-1984
01 Jul 1943 - 18 Apr 1944 Koichi Kameyama ............ 1900-1979
18 Apr 1944 - 27 Oct 1945 Ishii Masakazu
27 Oct 1945 - 25 Apr 1946 Masuda Kashinanatsu ........ 1898-1985
25 Apr 1946 - 14 Mar 1947 Kanichiro Ishihara
14 Mar      - 12 Apr 1947 Aga Masami ................. 1903-1989
12 Apr 1947 - 30 Nov 1949 Kanichiro Ishihara ......... 1903-1989
28 Jan 1950 - 25 Jul 1957 Sakuma Ootake .............. 1895-1946
25 Aug 1957 - 23 Mar 1964 Zenichiro Sato ............. 1898-1964
16 May 1964 - 11 Aug 1976 Morie Kimura ............... 1900-1996
19 Sep 1976 - 18 Aug 1988 Isao Matsudaira ............ 1907-2006
19 Sep 1988 - 28 Sep 2006 Eisaku Sato ................ 1939-
28 Sep      - 12 Nov 2006 Akira Kawate
12 Nov 2006 -             Yuhei Sato ................. 1947-
 

 
Gifu
 
Emblem of Gifu Prefecture  Gifu (Gihu, prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
22 Nov 1871 - 17 Nov 1873 Joren Hasegawa
29 Nov      - 28 Dec 1873 Hisashi Murata
28 Dec 1873 - 22 Mar 1893 Toshi Kozaki
22 Mar 1893 - 27 Mar 1895 Michio Sokabe
27 Mar 1895 - 07 Apr 1897 Sukeo Kabayama
07 Apr 1897 - 15 Apr 1898 Yoshinori Yumoto
15 Apr 1898 - 08 Apr 1899 Anraku Kanemichi
08 Apr 1899 - 19 Mar 1900 Masaaki Nomura
19 Mar      - 25 Oct 1900 Tanaka Takamichi ........... 1848-1924
25 Oct 1900 - 28 Jul 1906 Kawaji Toshikyo
28 Jul      - 04 Nov 1906 Hisa Ogura ................. 1852-1906
08 Nov 1906 - 06 Jan 1913 Sadakichi Usu
06 Jan 1913 - 17 Jan 1917 Shimada Gotaro
17 Jan 1917 - 27 May 1921 Kanokogi Kogoro ............ 1867-1922
27 May 1921 - 24 Jun 1924 Manpei Ueda
24 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Takekai Shirane ............ 1883-1957
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Shintaro Suzuki
17 May 1927 - 28 Feb 1928 Rokuichiro Ono ............. 1887-1985
28 Feb 1928 - 05 Jul 1929 Masao Kanazawa
05 Jul 1929 - 08 May 1931 Ken Usawa
08 May      - 18 Dec 1931 Yoshida Katsutaro .......... 1883-1970
28 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Takehiko Ito ............... 1891-1939
28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Umekichi Miyawaki .......... 1883-1941
15 Jan      - 31 May 1935 Chi Sakamato
31 May 1935 - 20 Feb 1937 Chiaki Saka
20 Feb 1937 - 07 Jan 1941 Miyano Shozo
07 Jan 1941 - 23 May 1942 Tetsushin Sudo
23 May 1943 - 28 Jul 1944 Miyoshi Shigeo
28 Jul 1944 - 21 Apr 1945 Masami Hashimoto
21 Apr      - 27 Oct 1945 Okino Saturo
27 Oct 1945 - 16 Feb 1946 Yoshihira Nomura 
16 Feb 1946 - 11 Mar 1947 Naomi Momoi
11 Mar      - 12 Apr 1947 Kokichi Masumoto
12 Apr 1947 - 16 Oct 1958 Kamon Muto ................. 1870-1963
17 Oct 1958 - 16 Oct 1966 Yukiyasu Matsuno ........... 1908-2006
17 Oct 1966 - 14 Dec 1976 Sabuno Hirasu .............. 1912-1994
04 Feb 1977 - 05 Feb 1989 Yosuke Uematsu ............. 1914-1996
06 Feb 1989 - 05 Feb 2005 Taku Kagiwara
06 Feb 2005 -             Hajime Furuta
 

 
Gunma
 
  Gunma (prefecture in Japan), flag - vector image
    Gunma symbol                Adopted 25 Oct 1968
 
Governors
02 Nov 1871 - 02 Nov 1873 Sada Aoyama
21 Aug 1876 - 30 Mar 1884 Baron Katori Yoshihiko
31 Mar 1884 - 09 Apr 1891 Sato Atasesan
09 Apr 1891 - 18 Jan 1896 Motootoko Nakamura ......... 1839-1893
18 Jan      - 12 Aug 1896 Abe Hiroshi
12 Aug 1896 - 07 Apr 1897 Masataka Ishizata
07 Apr 1897 - 28 Jul 1898 Furusho Kamon (1st Time)
28 Jul      - 22 Dec 1898 Kusakari Chikaaki
22 Dec 1898 - 31 Oct 1900 Furusho Kamon (2nd Time)
31 Oct 1900 - 02 Apr 1901 Nobuchika Ogura
02 Apr 1901 - 08 Feb 1902 Seki Kiyohide
08 Feb      - 04 Oct 1902 Sada Suzuki ................ 1853-1914
04 Oct 1902 - 28 Jul 1906 Yoshimi Teru
28 Jul 1906 - 06 Nov 1907 Arita Yoshisuke
06 Nov 1907 - 29 Aug 1908 Nanbu Mitsumi
29 Aug 1908 - 28 Mar 1912 Uruji Kamiyama
28 Mar      - 30 Dec 1912 Ichiro Yoda ................ 1860-1933
30 Dec 1912 - 01 Jun 1913 Yasuyoshi Kurogane ......... 1867-1941
01 Jun 1913 - 28 Apr 1914 Muneyoshi Oshiba ........... 1868-1925
28 Apr 1914 - 26 Sep 1917 Miyake Gennosuke
26 Sep 1917 - 28 Jun 1919 Tomojiro Nakagawa
28 Jul 1919 - 16 Oct 1922 Muneyoshi Oshiba (2nd Time)
16 Oct 1922 - 23 Jul 1924 Yamaoka Kunitoshi
23 Jul 1924 - 18 Dec 1926 Ushidzuka Torataro ......... 1879-1966
18 Dec 1926 - 17 May 1927 ..... Kotsuke
17 May 1927 - 10 Jan 1928 Agata Shinobu
10 Jan 1928 - 10 Sep 1929 Baron Omori Keiichi
10 Sep 1929 - 27 Jun 1931 Hotta Kanae
27 Jun      - 18 Dec 1931 Kiichi Harata .............. 1886-1938
18 Dec 1931 - 15 Jan 1935 Masao Kanazawa
15 Jun 1935 - 07 Jul 1937 Seikichi Kimishima
07 Jul 1937 - 17 Apr 1939 Shozo Tsuchiya
17 Apr 1939 - 06 Aug 1940 Kumano Ei
06 Aug 1940 - 20 Oct 1941 Susukida Yoshitomo ......... 1897-1963
20 Oct 1941 - 22 Apr 1943 Goro Murata ................ 1899-1982
22 Apr 1943 - 25 Feb 1944 Shinoyama Chiyuki
25 Feb 1944 - 21 Apr 1945 Ishii Einosuke
22 Apr 1945 - 25 Jan 1946 Toshio Takahashi
25 Jan 1946 - 25 Jun 1948 Shigeo Kitano (1st Time) ... 1903-1990
13 Aug 1948 - 04 Aug 1952 Yoshio Iyoku ............... 1898-1988
05 Aug 1952 - 01 Aug 1956 Shigeo Kitano (2nd Time)
02 Aug 1956 - 01 Aug 1960 Toshizo Takekoshi .......... 1895-1963
02 Aug 1960 - 01 Aug 1976 Konroku Kanda .............. 1908-2005
02 Aug 1976 - 12 Jun 1991 Ichiro Shimizu ............. 1918-1991
28 Jun 1991 - 27 Jul 2007 Hiroyuki Kodera ............ 1940-
28 Jul 2007 -             Masaaki Osawa
 

 
Hiroshima
 
Hiroshima (prefecture in Japan), flag - vector image
 
 
Governors
15 Aug      - 15 Nov 1871 Viscount Kono Toshikama .... 1844-1895
15 Nov      - 27 Nov 1871 Senbon Hisanobu
27 Nov      - 26 Dec 1871 Viscount Kono Toshikama (2nd Time)
26 Dec 1871 - 25 Jan 1875 Date Muneoki
25 Jan 1875 - 06 Apr 1880 Fujii Tsutomu
06 Apr 1880 - 26 Dec 1889 Senda Sadaaki
26 Dec 1889 - 23 Apr 1896 Baron Nabeshima Miki
23 Apr 1896 - 07 Apr 1897 Orita Hiraochi
07 Apr 1897 - 14 May 1898 Asada Tokunori ............. 1848-1933
14 May      - 28 Jul 1898 Baron Takatoshi Iwamura
28 Jul      - 28 Dec 1898 Hattori Ichizo ............. 1851-1929
28 Dec 1898 - 29 Jun 1903 Asada Tokunori
29 Jun 1903 - 25 Jan 1904 Tokuhisa Tsunenori ......... 1844-1910
25 Jan 1904 - 11 Jan 1907 Yamada Haruzo
11 Jan 1907 - 28 Mar 1912 Tadashi Munakata
28 Mar 1912 - 27 Feb 1913 Nakamura Junkuro
27 Feb 1913 - 28 Apr 1916 Terada Yushi ............... 1851-1917
28 Apr 1916 - 07 May 1918 Eitaro Mabuchi ............. 1867-1943
07 May 1918 - 18 Apr 1919 Yasukouchi Asakichi
18 Apr 1919 - 19 Jul 1921 Raizo Wakabayashi
19 Jul 1921 - 16 Oct 1922 Ichiro Yoda
16 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Kamehiko Abe
25 Oct 1923 - 16 Sep 1925 Jiro Yamagata .............. 1881-1936
16 Sep 1925 - 28 Sep 1926 Konosuke Hamada ............ 1870-1945
28 Sep 1926 - 07 Nov 1927 Kaiichiro Suematsu ......... 1875-1947
07 Nov 1927 - 25 May 1928 Sukenari Yokoyama (1st Time) 1884-1963
25 May 1928 - 05 Jul 1929 Masao Kishimoto
05 Jul 1929 - 08 May 1931 Hiroshi Kawabuchi .......... 1883-1946
08 May      - 18 Dec 1931 Takekai Shirane
18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Ryo Chiba
28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Michio Yuzawa .............. 1888-1963
15 Jan 1935 - 22 Apr 1936 Keiichi Suzuki ............. 1889-1973
18 Apr 1936 - 08 Jan 1937 Saburo Hayakawa
08 Jan 1937 - 09 Nov 1938 Aijiro Tomita .............. 1885-1954
09 Nov 1938 - 05 Sep 1939 Ichisho Inuma .............. 1892-1982
05 Sep 1939 - 26 Mar 1941 Katsuroku Aikawa
26 Mar 1941 - 15 Jun 1942 Tokiji Yoshinaga ........... 1892-1976
15 Jun 1942 - 01 Jul 1943 Saiichiro Miyamura
01 Jul 1943 - 01 Aug 1944 Sukenari Yokoyama (2nd Time)
01 Aug 1944 - 21 Apr 1945 Mitsuma Matsumura
21 Apr      - 10 Jun 1945 Korekiyo Otsuka ............ 1884-1945
10 Jun      - 11 Oct 1945 Genshin Takano ............. 1895-1969
11 Oct      - 27 Oct 1945 Kyuichi Kodama
27 Oct 1945 - 14 Mar 1947 Tsunei Kusunose ............ 1899-1988
14 Mar      - 16 Apr 1947 Shinichiro Takekawa
16 Apr 1947 - 29 Nov 1950 Tsunei Kusunose (2nd Time)
24 Jan 1951 - 13 Apr 1962 Hiroo Ohara ................ 1894-1971
29 May 1962 - 10 Nov 1973 Iduo Nagano ................ 1918-1981
16 Dec 1973 - 29 Oct 1981 Hiroshi Miyazawa ........... 1921-2012
29 Nov 1981 - 28 Nov 1993 Toranosuke Takeshita ....... 1924-2008
29 Nov 1993 - 29 Nov 2009 Yuzan Fujita ............... 1949-
29 Nov 2009 -             Hidehiko Yuzaki ............ 1965-
 

 
Hokkaido
 
Hokkaidō (prefecture in Japan), flag - vector image  Ainu (Japan), national flag - vector image
                                         Aimu people flag
 
Directors of the Hokkaido Agency
26 Jan 1886 - 15 Jun 1888 Baron Iwamura Michitoshi ... 1840-1915
15 Jun 1888 - 15 Jun 1891 Takeshiro Nagayama ......... 1837-1904
15 Jun 1891 - 19 Jul 1892 Chiaki Watanabe
19 Jul 1892 - 07 Apr 1896 Baron Kunimichi Kitagaki ... 1836-1916
07 Apr 1896 - 04 Sep 1897 Yasutaro Hara
04 Sep 1897 - 16 Jul 1898 Baron Yasukazu Yasuba ...... 1835-1899
16 Jul      - 12 Nov 1898 Teiichi Sugita
12 Nov 1898 - 20 Dec 1906 Lord Anken Sonoda .......... 1850-1924
20 Dec 1906 - 28 Apr 1911 Lord Atsushi Kawashima
16 May 1911 - 28 Dec 1912 Kenzo Ishihara
28 Dec 1912 - 17 Feb 1913 Ichiji Yamanouchi
27 Feb 1913 - 21 Apr 1914 Junkuro Nakamura
21 Apr 1914 - 12 Aug 1915 Hiromichi Nishikubo
12 Aug 1915 - 18 Apr 1919 Magoichi Tawara ............ 1869-1944
18 Apr 1919 - 27 May 1921 Lord Shinichi Kasai ........ 1864-1929
27 May 1921 - 29 Sep 1923 Shunji Miyao
29 Sep 1923 - 16 Sep 1925 Kahei Toki ................. 1875-1946
16 Sep 1925 - 30 Apr 1927 Lord Kenzo Nakagawa
30 Apr 1927 - 05 Jul 1929 Ushimaro Sawada
07 Jul 1929 - 02 Oct 1931 Hideo Ikeda
02 Oct 1931 - 22 Apr 1936 Sinichi Sasaki ............. 1882-1943
22 Apr 1936 - 05 Jun 1937 Kiyoshi Ikeda .............. 1885-1966
05 Jun 1937 - 23 Dec 1938 Ishiguro Hidehiko .......... 1884-1945
23 Dec 1938 - 05 Sep 1939 Kiyoshi Nakarai
05 Sep 1939 - 15 Jun 1942 Ichiro Totsuka
15 Jun 1942 - 21 Apr 1945 Chiaki Saka
21 Apr      - 27 Oct 1945 Kenichi Kumagai
27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Yoshio Mochinaga ........... 1893-1979
25 Jan      - 25 Apr 1946 Yukio Tomeoka
25 Apr 1946 - 04 Feb 1947 Kaneshichi Masuda
04 Feb      - 12 Apr 1947 Yoshi Okada ................ 1900-2000
Governors
12 Apr 1947 - 22 Apr 1959 Toshifumi Tanaka ........... 1911-1982
23 Apr 1959 - 22 Apr 1971 Kingo Machimura ............ 1900-1992
23 Apr 1971 - 22 Apr 1983 Naohiro Dogakinai .......... 1914-2004
23 Apr 1983 - 22 Apr 1995 Takahiro Yokomichi
23 Apr 1995 - 22 Apr 2003 Tatsuya Hori
22 Ape 2003 -             Harumi Takahachi
 

 
Hyogo
 
  Hyogo (prefecture in Japan), flag - vector image
Emblem 1921-             Flag adopted 1964
 
Governors
1916 - 1918               Seino Chotarno 
12 Apr 1947 - 05 Nov 1954 Yukio Kishida ............. 1893-1987
02 Dec 1954 - 06 Oct 1962 Masaru Sakamoto ........... 1899-1975
24 Nov 1962 - 23 Nov 1970 Motohiko Kanai ............ 1903-1991
24 Nov 1970 - 23 Nov 1986 Tokitada Sakai ............ 1991-1990
24 Nov 1986 - 31 Jul 2001 Toshitami Kaihara
01 Aug 2001 -             Toshizo Ido
 

 
Ibaraki
 
Ibaraki (Ibaragi, prefecture in Japan), former flag - vector image Ibaraki (Ibaragi, prefecture in Japan), flag - vector image
             1966-1991                       1991-
                
Governors
13 Jul      - 09 Dec 1871 Viscount Tesshu Yamaoka ... 1836-1888
09 Dec 1871 - 10 Jul 1872 ..... Yamaguchi
08 Aug      - 13 Aug 1872 Baron Motsuke Nomura ...... 1842-1927
25 Aug 1872 - 09 Sep 1873 Toru Watanabe
09 Sep 1873 - 30 Jun 1875 Seki Shinpei
01 Jul 1875 - 22 Jan 1877 .....
22 Jan 1877 - 08 Mar 1880 Baron Tatsutaro Nomura .... 1844-1903
08 Mar 1880 - 08 Jul 1885 Hitomi Katsutaro .......... 1843-1922
08 Jul 1885 - 08 May 1886 Shima .....    ............ 1834-1886
08 May 1886 - 24 Apr 1891 Sadanori Yasuda
24 Apr 1891 - 16 Nov 1892 Shoichiro Ishii ........... 1842-1930
16 Nov 1892 - 10 Mar 1893 Count Nobuaki Makino
10 Mar 1893 - 06 Feb 1896 .... Takasaki ............. 1853-1920
06 Feb 1896 - 07 Apr 1897 Egi Kazuyuki
07 Apr 1897 - 25 Jun 1898 Motohiro Onoda ............ 1848-1919
25 Jun 1898 - 07 Apr 1899 Prince Kiyoshi Honba ...... 1862-1923
07 Apr 1899 - 08 Sep 1900 Fumi Kashiwada
08 Sep 1900 - 12 Jun 1903 Chuzo Kono
12 Jun 1903 - 20 Dec 1906 Teru Terahara
20 Dec 1906 - 11 Jan 1907 .... Otsuka
11 Jan 1907 - 09 Oct 1908 Mori Masataka
09 Oct 1908 - 30 Dec 1912 Keisuke Sakanaka .......... 1870-1925
30 Dec 1912 - 17 Jan 1917 ..... Okada
17 Jan 1917 - 27 May 1921 Yuichiro Chikaraishi
27 May 1921 - 25 Oct 1923 Genjiro Moriya
25 Oct 1923 - 09 Jan 1924 Shohei Fujinuma ........... 1883-1962
09 Jan 1924 - 16 Sep 1925 Tsugino Daisaburo ......... 1883-1960
16 Sep 1925 - 28 Sep 1926 Kaiichiro Suematsu ........ 1875-1947
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Kihachiro Ito
17 May      - 07 Nov 1927 Sanosuke
07 Nov 1927 - 05 Jul 1929 Jiro Morioka .............. 1886-1950
05 Jul 1929 - 27 Jun 1931 Shozo Ushijima
27 Jun      - 18 Dec 1931 .... Tanaka
18 Dec 1931 - 18 Jun 1932 Seikichi Kimishima
18 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Abe Kashichi
15 Jan 1935 - 08 Jan 1937 Ando Kyoushirou ........... 1893-1982
08 Jan 1937 - 11 Jan 1938 Nobuo Hayashi
11 Jan 1938 - 11 Jan 1939 Shigeru Hamaza ............ 1893-1987
11 Jan 1939 - 26 Mar 1941 Tokitsugi Yoshinaga ....... 1892-1976
26 Mar 1941 - 07 Oct 1942 Kanichi Naito
07 Oct 1942 - 01 Jul 1943 .... Tsujiyama ............ 1897-1974
01 Jul 1943 - 25 Jul 1944 Sieve Yoshimi
25 Jul 1944 - 21 Apr 1945 Hisashi Imai
21 Apr      - 19 Aug 1945 Masami Hashimoto
19 Aug 1945 - 29 Mar 1959 Yoji Tomosue .............. 1900-1988
23 Apr 1959 - 22 Apr 1975 Niro Iwakami .............. 1913-1989
23 Apr 1975 - 11 Aug 1993 Fujio Takeuchi ............ 1917-2004
26 Sep 1993 -             Masaru Hashimoto .......... 1945-
 

 
Ishikawa
 
Ishikava (prefecture in Japan), flag - vector image
 
 
Governors
1898 - 1900               Shiba Sankarasu
1927                      Sukenari Yokoyama
1929 - 1931               Nakano Kunikazu
1938 - 1939 Kondo Shunsuke
12 Apr 1947 - 19 Jan 1955 Wakio Shibano ............. 1902-1982
24 Feb 1955 - 19 Feb 1963 Jujitsu Taya .............. 1902-1993
20 Feb 1963 - 02 Feb 1993 Yoichi Nakanishi .......... 1917-1993
29 Mar 1993 -             Masanori Tanimoto ......... 1945-
 

 
Iwate
 
Iwate (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
02 Nov 1871 - 26 Feb 1884 Korekiyo Shima ............. 1834-1886
26 Feb 1884 - 25 Apr 1891 Shoichiro Ishii ............ 1842-1930
25 Apr 1891 - 28 Jul 1898 Ichizo Hattori ............. 1851-1929
28 Jul 1898 - 27 Apr 1900 Suehiro Naokata
27 Apr 1900 - 17 Nov 1904 Ganri Hojo
17 Nov 1904 - 12 Jan 1907 Sokkichi Oshikawa
12 Jan 1907 - 03 Mar 1913 Shinichi Kasai
03 Mar 1913 - 09 Jun 1914 Sadajiro Tsutsumi
09 Jan 1914 - 19 Apr 1919 Rinpei Otsu ................ 1865-1939
19 Apr 1919 - 16 Oct 1922 Takeo Kakinuma
16 Oct 1922 - 23 Jul 1924 Ushidzuka Torataro
23 Jul 1924 - 16 Sep 1925 Akira Gotoyu
16 Sep 1925 - 11 Jan 1928 Kakichi Tokuno
11 Jan      - 26 Dec 1928 Fujihira Marumo
26 Dec 1928 - 05 Jul 1929 Tojiro Io
05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Shichiro Niwa .............. 1885-1935
26 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Toyoshiro Kubo
18 Dec 1931 - 05 Jun 1937 Hidehiko Ishiguro .......... 1884-1945
05 Jun 1937 - 10 Apr 1940 Chiyoji Yukizawa
10 Apr 1940 - 15 Jun 1942 Yoshifumi Yamauchi
15 Jun 1942 - 21 Apr 1945 Osamuzo Suzuki
21 Apr 1945 - 26 Jan 1946 Tamemasu Miyata
26 Jan 1946 - 11 Jan 1947 Haruhiko Ichi
11 Jan      - 12 Apr 1947 Shigeo Hikito
12 Apr 1947 - 29 Apr 1955 Kenkichi Kokubun ........... 1878-1958
30 Apr 1955 - 29 Apr 1963 Senichi Abe ................ 1893-1972
30 Apr 1963 - 29 Apr 1979 Tadashi Chida .............. 1899-1983
30 Apr 1979 - 29 Apr 1991 Tadashi Nakamura ........... 1912-1996
30 Apr 1991 - 29 Apr 1995 Iwao Kudo
30 Apr 1995 - 29 Apr 2007 Hiroya Masuda
29 Apr 2007 -             Takuya Tasso
 

 
Kagawa
 
Kagawa (prefecture in Japan), former flag - vector image  Kagawa (prefecture in Japan), flag
         To 1977                       Adopted 1977
 
Governors
15 Nov 1871 - 17 Oct 1872 Mohei Hayashi (1st Time)
17 Oct      - 28 Nov 1872 Kan'ichi Nakamura
28 Nov 1872 - 20 Feb 1873 Mohei Hayashi (2nd Time)
05 Sep      - 20 Oct 1875 Sadao Koga
24 Oct 1875 - 21 Aug 1876 Nitta Yoshio
03 Dec 1888 - 26 Dec 1889 Baron Tadatsu Hayashi ...... 1850-1913
26 Dec 1889 - 09 Apr 1891 Yawara Shibahara
09 Apr 1891 - 05 Apr 1893 Masao Tanimori
05 Apr 1893 - 08 Nov 1895 Baron Umashi Obata
08 Nov 1895 - 11 Apr 1896 Ichizo Fukano
11 Apr 1896 - 28 Jul 1898 Tsunenori Tokuhisa
28 Jul      - 23 Dec 1898 Ryosuke Ono ................ 1839-1923
23 Dec 1898 - 19 Jan 1900 Yoshihara Saburo
19 Jan      - 25 Oct 1900 Yoshitaro Arakawa
25 Oct 1900 - 08 Feb 1902 Naokata Suehiro
08 Feb 1902 - 18 Jun 1910 Motohiro Onoda
18 Jun 1910 - 09 Jun 1914 Kogoro Kanokogi
09 Jun 1914 - 08 Jan 1915 Takeji Kawamura
08 Jan 1915 - 29 Jan 1917 Raizo Wakabayashi
29 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Sakata Kanta
18 Apr 1919 - 24 Oct 1922 Yoshibumi Satake
24 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Shuji Sasaki
25 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Kenzo Nakagawa
24 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Asari Saburo ............... 1882-1966
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Misho Miura
17 May 1927 - 05 Jul 1929 Toshio Motoda
05 Jul 1929 - 27 Jun 1931 Susumu Tsuboi
27 Jun      - 18 Dec 1931 Yusai Takahashi ............ 1889-1979
18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Akira Ito
28 Jun 1932 - 23 Jun 1933 Seikichi Kimijima
23 Jun 1933 - 15 Jan 1935 Yoshisuke Kinoshita
15 Jan 1935 - 12 Jun 1936 Megumi Fujimo
12 Jun 1936 - 24 Dec 1937 Sato Masatoshi ............. 1886-1962
24 Dec 1937 - 16 Feb 1938 Shojiro Tamada
16 Feb 1938 - 09 Apr 1940 Nagatoshi Fujioka
09 Apr 1940 - 09 Jan 1942 Osamu Eianhyaku
09 Jan 1942 - 21 Jan 1945 Yoshiji Kosuga
21 Jan      - 21 Apr 1945 Osamu Mori Izumi ........... 1898-1984
21 Apr      - 26 Oct 1945 Masami Kimura .............. 1890-1952
26 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Shogo Tanaka
25 Jan      - 08 Jun 1946 Tokuji Takeuchi
08 Jun 1946 - 08 Mar 1947 Keikichi Masuhara
08 Mar      - 16 Apr 1947 Eiichi Nagase
16 Apr 1947 - 25 Jul 1950 Keikichi Masuhara .......... 1903-1985
11 Sep 1950 - 04 Sep 1974 Masanori Kaneko ............ 1907-1996
05 Sep 1974 - 04 Sep 1986 Tadao Maekawa .............. 1909-1993
05 Sep 1986 - 04 Sep 1998 Joichi Hirai ............... 1922-1999
05 Sep 1998 - 04 Sep 2010 Takeki Manabe
05 Sep 2010 -             Keizo Hamada
 

 
Kagoshima
 
Kagoshima (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
1926 - 1927               Miki Nagano
Arai Zentaro 1896-1984
05 Apr 1947 - 29 Apr 1955 Kaku Shigenari .............. 1901-1956
30 Apr 1955 - 29 Apr 1967 Katsushi Terazono ........... 1901-1998
30 Apr 1967 - 03 Feb 1977 Saburo Kanemaru ............. 1914-2007
02 Mar 1977 - 26 Feb 1989 Kaname Kamada ............... 1921-2005
27 Feb 1989 - 26 Jun 1996 Yoshiteru Tsuchiya .......... 1926-2004
27 Jun 1996 - 27 Jun 2004 Tatsuro Suga ................ 1924-
28 Jul 2004 -             Yuichiro Ita ................ 1947-
 

 
Kanagawa
 
Symbol of Kanagawa Prefecture  Kanagawa (prefecture in Japan), flag - vector image
 
 
Governors
1924 - 1925               Seino Chotarno
1926 - 1929               Ikeda Hiroshi ............... 1881-1939
1932 - 1935               Sukenari Yokoyama
12 Apr 1947 - 22 Apr 1967 Iwataro Uchiyama ............ 1890-1971
23 Apr 1967 - 22 Apr 1975 Bunwa Tsuda ................. 1918-2007
23 Apr 1975 - 22 Apr 1995 Kazuji Nagasu ............... 1919-1999
23 Apr 1995 - 22 Apr 2003 Hiroshi Okazaki
23 Apr 2003 - 22 Apr 2011 Shigefumi Matsuzawa
23 Apr 2011 -             Yuji Kuroiwa
 

 
Kochi
 
Kochi (Koti, prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
15 Nov 1871 - 26 Nov 1872 Yuzo Hayashi ................ 1842-1921
26 Nov 1872 - 25 Aug 1876 Iwasaki Nagatake
26 Nov 1876 - 07 Jun 1879 Viscount Kunitake Watanabe .. 1846-1919
07 Jul 1879 - 19 Jan 1881 Baron Kokuritsu Kitagaki .... 1836-1916
19 Jan 1881 - 06 Nov 1882 Teru Tanabe ................. 1841-1924
06 Nov 1882 - 05 Mar 1883 Ijuin Shizen
07 Mar 1883 - 29 Feb 1888 Yoshiaki Tonabe ............. 1834-1897
29 Feb 1888 - 08 Jun 1889 Tokito Konkyo
08 Jun 1889 - 20 Jul 1892 Baron Hiroi Hirotake ......... 1840-1911
20 Jul      - 29 Nov 1892 Kanji Maruoka ............... 1836-1898
29 Nov 1892 - 07 Apr 1897 Baron Ishida Eikichi
07 Apr 1897 - 28 Jul 1898 Hiroshi Shikakui
28 Jul 1898 - 19 Jan 1900 Tadashi Tanigawa
19 Jan 1900 - 29 Jun 1903 Kinyuu Watanabe
29 Jun 1903 - 11 Jan 1907 Munakata Tadashi
11 Jan 1907 - 28 Mar 1908 Sada Suzuki
28 Mar 1908 - 14 Jun 1910 Kenzo Ishihara
14 Jun 1910 - 01 Jun 1913 Goro Sugiyama ............... 1870-1928
01 Jun 1913 - 09 Jun 1914 Kinjiro Nagai
09 Jun 1914 - 13 Oct 1916 Toki Kahei
13 Oct 1916 - 18 Apr 1919 Takeo Kakinuma
18 Apr 1919 - 16 Oct 1922 Abe Yoshihiko
16 Oct 1922 - 29 Sep 1923 Toyoji Obata ................ 1880-1961
29 Sep 1923 - 28 Sep 1926 Fujioka Hyoichi
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Sato Naorimittsu
17 May 1927 - 25 May 1928 Aidkame Kiyoo
25 May 1928 - 05 Jul 1929 Ichiro Oshima ............... 1882-1953
05 Jul 1929 - 27 Jun 1931 .... Tanaka
27 Jun      - 18 Dec 1931 Tsuboi
18 Dec 1931 - 04 Mar 1932 Kodora Akamatsu
04 Mar 1932 - 15 Jan 1935 Sakama Osamu
15 Jan 1935 - 16 Oct 1936 Yozora Takehamu
16 Oct 1936 - 22 Dec 1939 Kobayashi Mitsumasa
22 Dec 1939 - 07 Jan 1941 Tomoichi Koyama
07 Jan 1941 - 07 Jul 1942 Naoaki Hattori
07 Jul 1942 - 01 Jul 1943 Satoru Okino
01 Jul 1943 - 21 Apr 1945 Saburo Takahashi
21 Apr      - 27 Oct 1945 Kurihara Haya
27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Nagano Yoshitatsu ........... 1893-1953
25 Jan      - 18 Oct 1946 Shigeru Yoshitomi
18 Oct 1946 - 21 Apr 1947 Naomi Nishimora ............. 1905-1980
21 Apr      - 11 Nov 1947 Wakaji Kawamura (1st Time) .. 1901-1968
10 Jan 1948 - 12 Nov 1951 Naomi Momoi ................. 1896-19..
16 Dec 1951 - 11 Dec 1955 Wakaji Kawamura (2nd Time)
12 Dec 1955 - 06 Dec 1975 Masumi Mizobuchi ............ 1900-1984
07 Dec 1975 - 06 Dec 1991 Chikara Nakauchi ............ 1912-2001
07 Dec 1991 - 06 Dec 2007 Daijiro Hashimoto ........... 1947-
07 Dec 2007 -             Masanao Ozaki ............... 1967-
 

 
Kumamoto
 
Kumamoto (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
22 Feb      - 24 Oct 1876 Yasuoka Akira ............... 1825-1876
20 Nov 1876 - 09 Apr 1891 Takaaki Tomioka ............. 1822-1909
09 Apr 1891 - 21 Nov 1896 Baron Matsudaira Masanao .... 1844-1915
01 Dec 1896 - 28 Jul 1898 Viscount Kanetake Oura
28 Jul 1898 - 29 Jun 1903 Tokuhisa Tsunenori .......... 1844-1910
29 Jun 1903 - 11 Jan 1907 Egi Kazuyuki
11 Jan 1907 - 20 Jul 1908 Nori Oshikawa
20 Jul 1908 - 28 Mar 1912 Kawaji Toshikyo
28 Mar      - 30 Dec 1912 Tadashi Munakata
30 Dec 1912 - 31 May 1913 Ueyama Mitsunoshin .......... 1869-1938
01 Jun 1913 - 28 Apr 1914 Akahoshi Futoshi
28 Apr 1914 - 13 Oct 1916 Kawakami Shinhare
13 Oct 1916 - 18 Apr 1919 Masahiro Ota
18 Apr 1919 - 27 May 1921 Hikoji Kawaguchi
27 May 1921 - 16 Oct 1922 Sansuke Nakayama ............ 1885-1951
16 Oct 1922 - 12 Oct 1923 Tadahiko Okada .............. 1878-1958
12 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Chisato Tanaka
24 Jun 1924 - 16 Sep 1925 Kenzo Nakagawa
16 Sep 1925 - 28 Sep 1926 Yoshifumi Satake
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Masao Oka
17 May 1927 - 05 Jul 1929 Saito Munenori
05 Jul 1929 - 22 Jul 1930 Omori Kichigoro
22 Jul 1930 - 18 Dec 1931 Bunpei Motoyama ............. 1882-1980
18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Kenichi Yamashita
28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Keiichi Suzuki
15 Jan 1935 - 22 Apr 1936 Sekiya Nobuyuke
22 Apr 1936 - 17 Apr 1939 Fujioka Nagawa
17 Apr 1939 - 09 Apr 1940 Kondo Shunsuke
09 Apr 1940 - 10 Jun 1942 Chioji Yukisawa
10 Jun 1942 - 01 Aug 1944 Hikari Akira ................ 1897-1985
01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Soga Kajimatsu
27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Hirai Fumi
25 Jan      - 09 Jul 1946 Hiroshi Nagai ............... 1899-1960
09 Jul 1946 - 12 Mar 1947 Saburo Sakurai .............. 1899-1960
                          (1st Time)
12 Mar      - 16 Apr 1947 Naoto Suzuki ................ 1900-1957
16 Apr 1947 - 10 Feb 1959 Saburo Sakurai (2nd Time)
11 Feb 1959 - 10 Feb 1971 Kosaku Teramoto ............. 1907-1992
11 Feb 1971 - 10 Feb 1983 Issei Sawada ................ 1921-
11 Feb 1983 - 10 Feb 1991 Morihiro Hosokawa ........... 1938-
11 Feb 1991 - 25 Feb 2000 Joji Fukushima .............. 1927-2008
16 Apr 2000 - 16 Apr 2008 Yoshiko Shiotani ............ 1939-
16 Apr 2008 -             Ikua Kabashima .............. 1946-
 

 
Kyoto
 
Kyoto (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
   Apr 1868 -    Jul 1875 Viscount Hase Nobuatsu ...... 1818-1902
   Jul 1875 -    Jan 1881 Baron Masanao Makimura ...... 1834-1909
   Jan 1881 -    Jul 1892 Baron Kokudo Kitagaki ....... 1836-1916
   Jul 1892 -    Nov 1893 Baron Akira Senda ........... 1836-1908
   Nov 1893 - 10 Oct 1894 Hiroshi Nakai ............... 1839-1894
11 Oct 1894 -    Oct 1895 Viscount Chiaki Watanabe .... 1843-1921
   Oct 1895 - 08 Nov 1897 Baron Nobumichi Yamada ...... 1833-1900
   Nov 1897 -    Mar 1900 Baron Utsumi Tadakatsu ...... 1843-1905
   Mar 1900 -    Feb 1902 Chikaaki Takasaki ........... 1853-1920
   Feb 1902 -    Apr 1916 Baron Shoichi Omori ......... 1856-1927
   Apr 1916 -    May 1918 Jushiro Kuichi .............. 1866-1925
   May 1918 - 19 Jul 1921 Eitaro Mabuchi .............. 1867-1943
19 Jul 1921 -    Oct 1922 Raizo Wakabayashi
   Oct 1922 -    Dec 1924 Tokiwa Ikematsu ............. 1873-1953
   Dec 1924 -    Sep 1926 Ikeda Hiroshi
   Sep 1926 -    Apr 1927 Tsunenosuke Hamada
   Apr      -    Jul 1927 Goro Sugiyama
   Jul 1927 -    Jul 1929 Shigeyoshi Ounabara ......... 1882-1940
   Jul 1927 -    Oct 1931 Sasaki Shinichi ............. 1882-1943
   Oct      -    Dec 1931 Shinya Kurosaki
   Dec 1931 - 28 Jun 1932 Sukenari Yokoyama
28 Jun 1932 -    Jan 1935 Saito Munenori
   Jan 1935 -    Apr 1936 Shintaro Suzuki
   Apr 1936 -    Apr 1939 Keiichi Suzuki
   Apr 1939 -    Apr 1940 Tota Akamatsuko
   Apr 1940 -    Jan 1941 Jitsuzo Kawanishi ........... 1899-1878
   Jan 1941 -    Aug 1943 Ando Kyoushirou
   Aug 1943 -    Apr 1944 Chiyoji Yukizawa
   Apr 1944 -    Jun 1945 Arai Zentaro
   Jun      -    Oct 1945 Shigeo Miyoshi
   Oct 1945 - 14 Mar 1947 Atsushi Kimura .............. 1891-1969
14 Mar      - 12 Apr 1947 Yoshiaki Yamamoto
12 Apr 1947 - 02 Apr 1950 Atsushi Kimura (2nd Time)
02 Apr 1950 - 15 Apr 1978 Ninagawa Toraza ............. 1897-1981
16 Apr 1978 - 15 Apr 1986 Yuki Hayashida .............. 1915-2007
16 Apr 1986 - 15 Apr 2002 Teiichi Aramaki ............. 1931-
16 Apr 2002 -             Keiji Yamata ................ 1954-
 

 
Mie
 
Mie (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
18 May 1876 - 10 May 1884 Sadamedaka Iwamura
10 Jul 1884 - 18 Apr 1885 Baron Utsumi Tadakatsu
18 Apr 1885 - 29 Jun 1888 Ishii Kuni .................. 1837-1893
29 Jun 1888 - 26 Dec 1889 Naotsugu Yamazaki
26 Dec 1889 - 12 Aug 1896 Shangyi Narukawa
31 Aug 1896 - 16 Jul 1898 Terumi Tanabe
31 Jul 1898 - 21 Feb 1899 Yuji Rika
21 Feb      - 10 May 1899 Duke Isaburo Yamagata ....... 1858-1927
   Oct 1899 - 19 Feb 1900 Arakawa Yoshitaro
19 Feb      - 31 Oct 1900 Nobuchika Ogura
31 Oct 1900 - 17 Nov 1904 Kamon Furusha
17 Nov 1904 - 20 Jul 1908 Lord Arimitsu Hideyoshi ..... 1863-1927
20 Jul      - 28 Dec 1908 Hayashi Ichizo .............. 1867-1952
28 Dec 1908 -    Apr 1911 Yoshisuke Arita
   Apr 1911 - 22 Dec 1912 Kubota Kiyochika ............ 1871-1925
22 Dec 1912 - 28 Apr 1914 Magoichi Tahara
28 Apr 1914 - 28 Apr 1916 Eitaro Mabuchi
28 Apr      - 23 Oct 1916 Shujiro Nagata .............. 1876-1943
23 Oct 1916 - 18 Apr 1919 Nagano Miki (1st Time)
18 Apr 1919 - 16 Oct 1922 Haruki Yamawaki
16 Oct 1922 - 16 Oct 1923 Saburo Shibata
16 Oct 1923 - 13 Mar 1924 Tago Ilman .................. 1881-1963
13 Mar      - 23 Jul 1924 Ryo Chiba
23 Jul 1924 - 28 Sep 1926 Kunitoshi Yamaoka
28 Sep 1926 - 28 Feb 1928 Endo Ryusaku
28 Feb 1928 - 08 Nov 1929 Iori Hanada
08 Nov 1929 - 18 Dec 1931 Keizo Ichimura
18 Dec 1931 - 23 Jun 1933 Hirose Hisatada ............. 1889-1974
23 Jun 1933 - 15 Jan 1935 Saburo Hayakawa
15 Jan 1935 - 08 Jan 1937 Aijiro Tomita
08 Jan      - 04 Nov 1937 Ando Kyoushirou
04 Nov      - 24 Dec 1937 Hanyu Masaki
24 Dec 1937 - 03 Jan 1939 Masatoshi Sato
01 Mar 1939 - 04 Apr 1940 Masanari Ogawa
09 Apr 1940 - 07 Oct 1942 Yoshiro Nakano
07 Oct 1942 - 07 Jan 1943 Koji Soga
01 Jul 1943 - 21 May 1945 Yoshio Mochinaga
21 May      - 27 Oct 1945 Shigeo Shimizu
27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Kobayashi Chiaki
25 Jan 1946 - 08 Mar 1947 Toshio Saeki
08 Mar      - 16 Apr 1947 Yoshinobu Yagi
16 Apr 1947 - 18 Mar 1955 Masaru Aoki ................. 1902-1967
23 Apr 1955 - 07 Nov 1972 Satoru Tanaka ............... 1909-2002
24 Nov 1972 - 20 Apr 1995 Ryozo Tagawa ................ 1919-1995
21 Apr 1995 - 20 Apr 2003 Masayasu Kitagawa ........... 1944-
21 Apr 2003 - 20 Apr 2011 Akihiko Noro ................ 1946-
21 Apr 2011 -             Eikei Suzuki ................ 1974-
 

 
Miyagi
 
Miyagi (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
08 Jan 1872 - 07 Feb 1873 Ryo Shioya
07 Feb 1873 - 14 Jun 1878 Tokisuke Miyagi
20 Jul 1878 - 09 Apr 1891 Baron Matsudaira Masanao
09 Apr 1891 - 20 Jan 1894 Baron Mamoru Funakoshi
20 Jan 1894 - 07 Apr 1897 Minoru Katsumata
07 Apr 1897 - 03 Jun 1898 Sukeo Kabayama
03 Jun      - 28 Jul 1898 Tokito Konkyo
28 Jul      - 09 Aug 1898 Viscount Kanetake Oura
09 Aug 1898 - 19 Jan 1900 Kiyoshi Shin
19 Jan      - 19 Mar 1900 Chikaaki Takasaki
19 Mar      - 31 Oct 1900 Nomura Masaaki
31 Oct 1900 - 08 Feb 1902 Motohiro Onoda
08 Feb 1902 - 21 Jan 1903 Tadashi Munakata
21 Jan 1903 - 24 Dec 1905 Terumi Tanabe
24 Dec 1905 - 20 Jul 1908 Kamei Ezaburo .............. 1864-1913
20 Jul 1908 - 27 Feb 1913 Hiroyuki Terada
27 Feb 1913 - 28 Apr 1914 Mori Masataka (1st Time)
28 Apr 1914 - 12 Aug 1915 Magoichi Tahara
12 Aug 1915 - 18 Apr 1919 Tsunenosuke Hamada
18 Apr 1919 - 27 May 1921 Mori Masataka (2nd Time)
27 May 1921 - 24 Jun 1924 Yuichiro Chikaraishi
24 Jun 1924 - 18 Dec 1926 Manbei Ueda
18 Dec 1926 - 09 Oct 1929 Katorataro Ushizu
09 Oct 1929 - 18 Dec 1931 Michio Yuzawa
18 Dec 1931 - 21 Jul 1933 ....
21 Jul 1933 - 10 Jul 1934 Asaji Akagi
10 Jul 1934 - 28 Jun 1935 Kiyoshi Nakarai
28 Jun 1935 - 12 Apr 1936 Jiro Ino
12 Apr 1936 - 17 Apr 1939 Yoshio Kikuyama
17 Apr      - 07 Sep 1939 Kyuichiro Totsuka
07 Sep 1939 - 09 Apr 1940 Ryosaku Shimizu
09 Apr 1940 - 07 Oct 1942 Nobuo Hayashin
07 Oct 1942 - 01 Jul 1943 Otomaru Kato
01 Jul 1943 - 25 Feb 1944 Nobuya Uchida .............. 1880-1971
25 Feb 1944 - 10 Jun 1945 Tsurukichi Maruyama ........ 1883-1956
10 Jun      - 27 Oct 1945 Motome Ikezumi
27 Oct 1945 - 05 Mar 1947 Saburo Chiba ............... 1894-1979
05 Mar      - 12 Apr 1947 Jiro Kazuo Watanabe
12 Apr 1947 - 03 Jan 1949 Saburo Chiba (2nd Time)
25 Feb 1949 - 04 Oct 1952 Kazuji Sasaki .............. 1886-1954
05 Oct 1952 - 04 Oct 1956 Otogoro Miyagi ............. 1883-1967
04 Oct 1956 - 12 Jan 1959 Yasushi Onuma
04 Mar 1959 - 08 Feb 1965 Yoshio Miura ............... 1905-1965
31 Mar 1965 - 27 Mar 1969 Shintaro Takahashi ......... 1902-1984
28 Mar 1969 - 27 Mar 1989 Soichiro Yamamoto .......... 1919-2001
28 Mar 1989 - 04 Oct 1993 Shuntara Honma
24 Nov 1993 - 21 Nov 2005 Shiro Asano
22 Nov 2005 -             Yoshihiro Murai
 

 
Miyazaki
 
  Miyazaki (prefecture in Japan), flag - vector image
Symbol 1912-        Adopted 22 Dec 1964
 
Governors
15 Jan 1873 - 21 Aug 1876 Weiken Fukuyama
09 May 1883 - 04 Jan 1887 Teru Tananbe
04 Jan      - 18 May 1887 Tokito Konkyo
18 May 1887 - 09 Apr 1891 Takayoshi Kyoganu
09 Apr 1891 - 20 Aug 1892 Yakichi Nagamine
20 Aug 1892 - 20 Jan 1894 Hanai Fujiwara
20 Jan 1898 - 03 Jun 1898 Senda Sadakatsuki
03 Jun 1898 - 08 Aug 1899 Sukeo Kabayama
08 Aug 1899 - 08 Feb 1902 Isamu Sonoyama
08 Feb 1902 - 31 Dec 1905 Saburo Iwao
31 Dec 1905 - 28 Jul 1906 Toda Tsunetaro
28 Jul 1906 - 28 Mar 1908 Nagai Enjin
28 Mar 1908 - 13 Mar 1911 Tadayoshi Naokichi
13 Mar 1911 - 12 Aug 1915 Tadakazu Ariyoshi
12 Aug 1915 - 20 Jul 1919 Shutaro Horiuchi
20 Jul 1919 - 03 Jul 1921 Naomiki Hirose
03 Jul 1921 - 16 Oct 1922 Goro Sugiyama
16 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Muneyoshi Oshiba ........... 1868-1925
25 Oct 1923 - 16 Sep 1925 Saito Munenori
16 Sep 1925 - 28 Sep 1926 ..... Nagaura
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Kiyoo Aida
17 May 1927 - 10 Jan 1928 Akira Kouda
10 Jan 1928 - 05 Jul 1929 Kunitoshi Yamaoka
05 Jul 1929 - 27 Aug 1930 Kaoru Ishida
27 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Ariyoshi .....
18 Dec      - 21 Dec 1931 Kiyoshi Nakarai
                          (did not take office)
21 Dec 1931 - 23 Jun 1933 Gisuke Kinoshita
23 Jun 1933 - 15 Jun 1935 Seikuchi Kimishima
15 Jan 1935 - 07 Jul 1937 Seiya Mishima
07 Jul 1937 - 05 Sep 1939 Katsuroku Aikawa
05 Sep 1939 - 07 Jan 1941 Toru Hasegawa
07 Jan 1941 - 01 Jul 1943 Osafume Katsumi
01 Jul 1943 - 01 Aug 1944 Tadao Nishihiro
01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Akira Taniguchi
27 Oct 1945 - 14 Mar 1947 Tadao Annaka (1st Time) .... 1905-1999
14 Mar      - 21 Apr 1947 Kansei Morimoto
21 Apr 1947 - 09 Mar 1951 Tadao Annaka (2nd Time)
21 May 1951 - 30 Mar 1955 Nagashige Tanaka ........... 1891-1969
23 Apr 1955 - 22 Apr 1959 Jingo Futami ............... 1888-1968
23 Apr 1959 - 18 Jun 1979 Hiroshi Kuroki ............. 1907-2001
05 Aug 1979 - 04 Aug 2003 Sudetaka Matsukata ......... 1918-
05 Aug 2003 - 04 Dec 2006 Tadahiro Ando .............. 1941-2010
05 Dec 2006 - 22 Jan 2007 Kayoko Saka ................ 1944-
                          (acting)
23 Jan 2007 - 20 Jan 2011 Hideo Higashikokubaru ...... 1957-
20 Jan 2011 -             Shunji Kono ................ 1964-
 

 
Nagano
 
Nagano (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
1870                      Takaishi Wado
1870 - 1871               Count Tomoyuki Hayashi ..... 1823-1907
20 Nov 1871 - 27 Jun 1873 Tachiki Kenzen
27 Jun 1873 - 24 Jun 1881 Narasaki Hiroshi
07 Jul 1881 - 28 Oct 1884 Makoto Ono
05 Nov 1884 - 26 Dec 1889 Baron Seiichiro Kinashi .... 1845-1910
26 Dec 1889 - 09 Apr 1891 Baron Utsumi Tadakatsu
09 Apr 1891 - 06 Feb 1896 Asada Tokunori ............. 1848-1933
06 Feb 1896 - 07 Apr 1897 Takasaki Chikaaki .......... 1853-1920
07 Apr 1897 - 16 Jul 1898 Gondo Ka'nichi
16 Jul 1898 - 08 Aug 1899 Sonoyama Isamo
08 Aug 1899 - 08 Feb 1902 Oshikawa Sokkichi
08 Feb 1902 - 10 Sep 1905 Seki Kiyohide
10 Sep 1905 - 04 Jul 1911 Akira Oyama ................ 1853-1934
04 Jul 1911 - 27 Mar 1913 Chiba Sadamiki
03 Apr 1913 - 28 Apr 1914 Ichiro Yoda
28 Apr 1914 - 12 Aug 1915 Yuichiro Chikaraishi
12 Aug 1915 - 27 May 1921 Akahoshi Diantai
27 May 1921 - 16 Oct 1922 Okoda Tadahiko
16 Oct 1922 - 24 Jun 1925 Toshio Honma
24 Jun 1925 - 28 Apr 1927 Umetani Mitsusada .......... 1880-1936
28 Apr 1927 - 05 Jul 1929 Chiba Ryo
05 Jul 1929 - 28 Aug 1931 Shintaro Suzuki
28 Aug 1931 - 04 Aug 1933 Ishigaki Kuraji
04 Aug 1933 - 15 Jan 1935 Okoda Shuzo ................ 1886-1983
15 Jan 1935 - 13 Mar 1936 Seiichi Omora (1st Time)
13 Mar 1936 - 11 Jan 1938 Kondo Shunsuke
11 Jan      - 23 Dec 1938 Seiichi Omora (2nd Time)
23 Dec 1938 - 22 Jul 1940 Tomita Kenji
22 Jul 1940 - 09 Jan 1942 Noburo Suzuki
09 Jan 1942 - 10 Jan 1943 Nagoya Osamu
10 Jan 1943 - 01 Aug 1944 Yoshio Koriyama
01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Yasuo Otsubo ............... 1899-1974
27 Oct 1945 - 12 Mar 1947 Monobe Kaoruro
12 Mar      - 12 Apr 1947 Yoshio Ino
12 Apr 1947 - 22 Apr 1959 Torao Hayashi .............. 1902-1987
26 Apr 1959 - 11 Sep 1980 Gonichiro Nishizawa ........ 1906-1980
26 Oct 1980 - 26 Sep 2000 Goro Yoshimura
26 Oct 2000 - 01 Sep 2006 Yasue Tanaka
01 Sep 2006 - 31 Aug 2010 Jin Murai
01 Sep 2010 -             Shuichi Abe
 

 
Nagasaki
 
Nagasaki (prefecture in Japan), former flag - vector image  Nagasaki (prefecture in Japan), flag (variant 2) - vector image 
         To 1991                        Adopted 1991
 
Governors
1938 - 1940               Jitsuzo Kawanishi
16 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Sojiro Sugiyama ............ 1891-1962
26 May 1951 - 14 Jan 1958 Takejiro Nishioka .......... 1890-1958
02 Mar 1958 - 01 Mar 1970 Katsuya Sato ............... 1904-1988
02 Mar 1970 - 01 Mar 1982 Kanichi Kubo ............... 1910-1993
02 Mar 1982 - 01 Mar 1998 Isamu Takada ............... 1926-
02 Mar 1998 - 01 Mar 2010 Genjiro Kaneko ............. 1944-
02 Mar 2010 -             Hodo Nakamura .............. 1950-
 

 
Nara
 
Nara (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
1873                      Baron Sada Aoyama
1909 - 1913 Raizo Wakabayashi
21 Apr 1947 - 14 Apr 1951 Mansaku Nomura ............. 1899-1978
01 May 1951 - 30 Sep 1980 Ryoko Okuda ................ 1903-1988
26 Oct 1980 - 27 Nov 1991 Shigekiyo Ueda ............. 1921-
28 Nov 1991 - 02 May 2007 Yoshiya Kakimoto ........... 1938-
03 May 2007 -             Shogo Arai ................. 1945-
 

 
Niigata
 
Niigata (prefecture in Japan), flag - vector image
 
 
Governors
20 Nov 1871 - 24 May 1872 Hirimatsu
24 May 1872 - 07 Nov 1875 Kusumoto Masataka ........... 1838-1902
07 Nov 1875 - 18 Apr 1885 Nagayama Sheng Hui
18 Apr 1885 - 26 Dec 1889 Shinozaki Goro
18 Apr 1889 - 09 Apr 1891 Senda Sada Akatsuki ......... 1836-1908
09 Apr 1891 - 06 Feb 1896 Baron Seung Zhi Kuwata ...... 1840-1899
06 Feb 1896 - 07 Apr 1897 Asada Tokunori .............. 1848-1933
07 Apr 1897 - 19 Jan 1900 Minoru Katsumata
19 Sep      - 08 Sep 1900 Shin Kiyoshi ................ 1856-1916
08 Sep 1900 - 27 Feb 1903 Fumi Kashiwada
27 Feb 1903 - 11 Jan 1907 Hiroshi Abe
11 Jan 1907 - 28 Mar 1912 Prince Kiyoshi Honba
28 Mar      - 30 Dec 1912 Mori Masataka
30 Dec 1912 - 03 Mar 1913 Izawa Takio
08 Sep 1913 - 28 Apr 1914 Ando Kensuke
28 Apr 1914 - 02 Jun 1916 Keisuke Sakanaka
02 Jun 1916 - 17 Dec 1917 Tsuizui Katagawa
17 Dec 1917 - 18 Apr 1919 Watanabe Katsusaburo
18 Apr 1919 - 11 Jun 1923 Ota Masahiro
16 Jun 1923 - 18 Oct 1925 Ohara Sanarata
19 Oct 1925 - 28 Apr 1927 Takeo Mimatsu (1st Time) .... 1876-1934
28 Apr 1927 - 28 Feb 1928 Shohei Fujinoma
28 Feb      - 25 May 1928 Yuichiro Chikaraishi
25 May 1928 - 05 Jul 1929 Ozaki Yujiro
05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Takeo Mimatsu (2nd Time)
26 Aug 1930 - 02 Oct 1931 Shinya Kurosaki
02 Oct      - 18 Dec 1931 Nakano Kunikazu
18 Dec 1931 - 28 Dec 1932 Obata Toyoji
28 Jun 1932 - 15 Jun 1935 Chiba Ryo
15 Jun 1935 - 22 Apr 1936 Miyawaki Umekichi
22 Apr 1936 - 24 Jun 1938 Sekiya Nobuyuki
24 Jun 1938 - 05 Sep 1939 Yasujiro Nakamura
05 Sep 1939 - 09 Apr 1940 Seikichi Kimishima
09 Apr 1940 - 07 Jan 1941 Yasui Seiichiro ............. 1891-1962
07 Jan 1941 - 01 Jul 1943 Doi Shohei
01 Jul 1943 - 01 Feb 1945 Maeda Tamon ................. 1884-1962
01 Feb      - 09 Apr 1945 Kingo Chisato
09 Apr 1945 - 25 Jan 1946 Hatada Masatomi
25 Jan      - 09 Jul 1946 Sato Dodai .................. 1898-1971
09 Jul 1946 - 21 Apr 1947 Hideo Aoki
21 Apr 1947 - 29 Apr 1955 Shohei Okada ................ 1878-1959
30 Apr 1955 - 30 Nov 1961 Kazuo Kitamura .............. 1897-1965
10 Dec 1961 - 28 Mar 1966 Juichiro Tsukada ............ 1904-1997
08 May 1966 - 30 Apr 1974 Shiro Watari ................ 1899-1977
01 May 1974 - 19 Apr 1989 Takeo Kimi .................. 1911-1989
04 Jun 1989 - 09 Sep 1992 Kiyoshi Kaneko .............. 1932-
25 Oct 1992 - 24 Oct 2004 Ikuo Hirayama ............... 1944-
25 Oct 2004 -             Hirohiko Izumida ............ 1964-     LDP
 

 
Oita
 
 Oita (prefecture in Japan), flag - vector image
     Oita symbol               Flag adopted 24 Jul 1956
 
Governors
14 Nov 1871 - 04 Sep 1876 Kei Morishita ............... 1824-1891
04 Sep 1876 - 30 Oct 1879 Shinichi Kagawa ............. 1835-1920
30 Oct 1879 - 09 May 1891 Ryokichi Nishimura .......... 1840-1917
09 May 1891 - 26 May 1893 Baron Shirane Senitsu
26 May 1893 - 28 Sep 1896 Tameharu Yamada
28 Sep 1896 - 07 May 1897 Yasuhiko Hirayama
07 May 1897 - 25 Jun 1898 Shigetoo Sugimoto ........... 1846-1921
25 Jun 1898 - 08 May 1899 Nori Oshikawa
08 May 1899 - 07 Jun 1901 Sada Suzuki
07 Jun 1901 - 04 Sep 1905 Marques Okubo Toshi Takeshi . 1865-1943
04 Sep      - 11 Sep 1905 Shuichi Kinoshita ........... 1851-1907
11 Sep 1905 - 28 May 1906 Ogura Hisashi ............... 1852-1906
06 May 1942 - 01 May 1943 Ito Hisamatsu ............... 1896-1983
04 Oct 1944 - 27 Oct 1945 Motoharu Nakamura ........... 1899-1982
12 Apr 1947 - 27 Apr 1955 Tokuju Hosoda ............... 1904-1991
28 Apr 1955 - 27 Apr 1971 Kaoru Kinoshita ............. 1894-1980
28 Apr 1971 - 27 Apr 1979 Masaru Taki ................. 1906-1987
28 Apr 1979 - 27 Apr 2003 Morihiko Hiramatsu .......... 1924-
28 Apr 2003 -             Katsusada Hirose ............ 1942-
 

 
Okayama
 
Okayama (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
16 Apr 1947 - 30 Mar 1951 Hirokichi Nishioka .......... 1893-1961
03 May 1951 - 21 Sep 1964 Yukiharu Miki ............... 1903-1964
15 Nov 1964 - 11 Nov 1972 Takenori Kato ............... 1915-2000
12 Nov 1972 - 11 Nov 1996 Shiro Nagano ................ 1917-2006
12 Nov 1996 - 12 Nov 2012 Masahiro Ishii .............. 1945-
12 Nov 2012 -             Ryuta Ibaragi ............... 1966-
 

 

Okinawa

 

Okinawa (prefecture in Japan), flag - vector image

 

11 Mar 1879               Annexed by Japan

03 Apr 1945 - 15 May 1972 US occupation

01 Jul 1946               US administration

25 Dec 1953               Amami islands returned to Japan

21 Nov 1967               Ryukyu islands restored to Japan

15 May 1972               Okinawa restored to Japanese sovereignty

 

Magistrates

11 Mar      - 19 May 1879 Seiichiro Kinashi ........... 1845-1910

                          (acting)

19 May 1879 - 18 May 1881 Naoyoshi Nabeshima .......... 1843-1915

18 May 1881 - 22 Apr 1883 Shigenori Uesugi ............ 1844-1919

22 Apr      - 21 Dec 1883 Baron Michitoshi Iwamura .... 1840-1915

21 Dec 1883 - 27 Apr 1886 Sutezo Nishimura ............ 1843-1908

Governors

27 Apr 1886 - 14 Apr 1887 Sadakiyo Osako .............. 1825-1896

14 Apr 1887 - 18 Sep 1888 Minoru Fukuhara ............. 1844-1900

18 Sep 1888 - 20 Jul 1892 Kanji Maruoka ............... 1836-1898

20 Jul 1892 - 06 Apr 1908 Shigeru Narahara ............ 1834-1918

06 Apr 1908 - 31 May 1913 Shigeaki Hibi 

01 Jun 1913 - 09 Jun 1914 Takuya Takahashi ............ 1848-1935

09 Jun 1914 - 28 Apr 1916 Hisagoro Oaji 

04 May 1916 - 18 Apr 1919 Kuniyoshi Suzuki 

18 Apr 1919 - 27 May 1921 Sosuke Kawagoe .............. 1876-1954

27 May 1921 - 25 Oct 1923 Jun Wada 

25 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Ki Iwamoto .................. 1879-1944

24 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Mitsumasa Kamei 

28 Sep 1926 - 07 May 1927 Tsugio Imajuku 

07 May 1927 - 26 Dec 1928 Tojiro Iio 

26 Dec 1928 - 05 Jul 1929 Chohei Hosokawa

05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Masao Moriya 

26 Aug 1930 - 28 Jun 1935 Jiro Ino .................... 1877-1952

28 Jun 1935 - 24 Jun 1938 Hisashi Kurashige 

24 Jun 1938 - 07 Jan 1941 Fusataro Fuchigami .......... 1893-1976

07 Jan 1941 - 01 Jul 1943 Hajime Hayakawa ............. 1895-1970

01 Jul 1943 - 12 Jan 1945 Osamu Mori Izumi

12 Jan      - 03 Apr 1945 Akira Shimada ............... 1901-1945

20 Aug 1945 - 24 Apr 1946 Koshin Shikiya .............. 1884-1955

Chiefs of the Okinawa Civilian Administration

24 Apr 1946 - 04 Nov 1950 Koshin Shikiya

04 Nov 1950 - 31 Mar 1951 Tatsuo Taira ................ 1892-1969

Chief Executives of the Government

01 Apr 1951 - 25 Oct 1956 Shuhei Higa ................. 1902-1956

25 Oct 1956 - 10 Nov 1959 Jugo Toma ................... 1895-1971

10 Nov 1959 - 31 Oct 1964 Seisaku Ota ................. 1904-1999

01 Nov 1964 - 30 Nov 1968 Seiho Matsuoka .............. 1897-1989

Governors

01 Dec 1968 - 24 Jun 1976 Chobyo Yara ................. 1902-1997 JRP

25 Jun 1976 - 23 Nov 1978 Koichi Taira ................ 1909-1982

21 Jul      - 13 Dec 1978 Takemori Nojima

                          (acting)

13 Dec 1978 - 09 Dec 1990 Junji Nishime ............... 1921-2001 LDP

10 Dec 1990 - 10 Dec 1998 Masahide Ota ................ 1925-     SDP

10 Dec 1998 - 09 Dec 2006 Keiichi Inamine ............. 1933-     LDP

10 Dec 2006 -             Hirokazu Nakaima ............ 1939-     LDP

 


 
Osaka
 
Osaka (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
02 May      - 23 May 1868 Daigo Tadamasa .............. 1830-1900
12 Jul 1868 - 04 Feb 1870 Shojito Goto
04 Feb      - 17 Feb 1870 Viscount Kimimasa Yuri ...... 1829-1909
18 Feb 1870 - 20 Nov 1872 Yotsutsuji Nishi ............ 1838-1897
22 Nov 1872 - 04 May 1880 Viscount Norobu Watanabe .... 1838-1913
04 May 1880 - 16 May 1889 Tateno Tsuyoshi ............. 1842-1908
16 May 1889 - 15 Jun 1891 Sutezo Nishimura ............ 1843-1908
15 Jun 1891 - 10 Oct 1895 Baron Nobumichi Yamada
10 Oct 1895 - 13 Nov 1897 Utsumi Tadakatsu ............ 1843-1905
13 Nov 1897 - 03 Jun 1898 Tokito Konkyo
03 Jun      - 07 Jul 1898 Baron Mamoru Okimorikata
07 Jul      - 16 Jul 1898 Saburo Yoshihara
16 Jul 1898 - 08 Feb 1902 Tadashini Kikuchi ........... 1850-1932
1912 - 1917               Marques Okubo Toshi Takeshi . (s.a)
1928 - 1929               Yuichiro Chikaraishi
1931 - 1932               Saito Munenori
12 Apr 1947 - 22 Feb 1959 Bunzo Akama ................. 1899-1973
25 Apr 1959 - 22 Apr 1971 Gisen Sato .................. 1899-1985
23 Apr 1971 - 22 Apr 1979 Ryoiochi Kuroda ............. 1911-2003
23 Apr 1979 - 22 Apr 1991 Sakae Kishi ................. 1922-2013
23 Apr 1991 - 22 Apr 1995 Kazuo Nakagawa .............. 1926-
23 Apr 1995 - 27 Dec 1999 Knock Yokoyama .............. 1932-2007
27 Dec 1999 - 08 Feb 2000 Yoshiki Kimura .............. 1952-
08 Feb 2000 - 05 Feb 2008 Fusae Ota ................... 1951-
06 Feb 2008 - 31 Oct 2011 Toru Hashimoto .............. 1969-
31 Oct      - 28 Nov 2011 Yasuyuki Ogawa
                          (acting)
28 Nov 2011 -             Ishiro Matsui ............... 1964-
 

 
Saga
 
ファイル:Emblem of Saga prefecture.png Saga (prefecture in Japan), flag - vector image File: Symbol mark of Saga prefecture.png
 
1871 - 1872               Imari prefecture
1876 - 1883               Part of Nagasaki prefecture
 
Governors
14 Nov 1871 - 12 Jul 1872 Sadao Koga
12 Jul      - 22 Dec 1872 Viscount Tesshu Yamaoka .... 1836-1888
22 Dec 1872 - 15 Jan 1873 Taku Shigeru
15 Jan      - 22 Jul 1873 Ishii Kuni (1st Time) ...... 1837-1893
22 Jul 1873 - 28 Jan 1874 Baron Michitoshi Iwamura
28 Jan      - 18 Jul 1874 Baron Takatoshi Iwamura
18 Jul 1874 - 18 Apr 1876 Hidotemo Kitashima
19 May 1883 - 18 Jun 1888 ..... Kamata
29 Jun 1888 - 24 Dec 1889 Ishii Kuni (2nd Time)
24 Dec 1889 - 20 Aug 1892 Sukeo Kabayama
20 Aug 1892 - 12 Jan 1894 Takaya Nagamine
25 Jan 1894 - 12 Aug 1896 Teru Tanabe
12 Aug 1896 - 07 Apr 1897 Akira Oyama
07 Apr 1897 - 25 Jan 1898 ..... Takeuchi (1st Time)
25 Jun      - 16 Jul 1898 Yasuhiko Hirayama
16 Jul      - 21 Dec 1898 ..... Takeuchi (2nd Time)
22 Dec 1898 - 02 Apr 1901 Seki Kiyohide
02 Apr 1901 - 14 Apr 1908 Fai Kagawa
14 Apr      - 28 Dec 1908 Inoue Takashihara
28 Dec 1908 - 06 Oct 1911 Nishimura Mutsu
06 Oct 1911 - 09 Jun 1914 Fuwa ....
09 Jun 1914 - 08 Jan 1915 Raizo Wakabayashi
08 Jan 1915 - 17 Jan 1917 ..... Ishibashi
17 Jan      - 17 Dec 1917 Okada .....
17 Dec 1917 - 18 Apr 1919 Muneyoshi Oshiba
18 Apr 1919 - 03 Jun 1921 Sawada Ushimaro
03 Jun 1921 - 23 Jul 1924 Tominaga .....
23 Jul 1924 - 28 Sep 1926 Saito .....
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Nagaura .....
17 May 1927 - 25 May 1928 Ichiro Oshima
25 May 1928 - 30 Jan 1929 Yujiro Shinjo
30 Jan      - 10 Sep 1929 Tetsuzo Yoshimura
10 Sep 1929 - 30 Jun 1930 Imajuku Tsugio
01 Jul 1930 - 20 Jan 1931 Inoue .....
20 Jan      - 18 Dec 1931 Nakarai Kiyoshi
18 Dec 1931 - 23 Jun 1933 Saburo Hayakawa
23 Jun 1933 - 10 Nov 1934 Nagawa Fujioka
10 Nov 1934 - 07 Jul 1937 Shizuo Furukawa
07 Jul 1937 - 17 Apr 1939 Tomoichi Koyama
17 Apr 1939 - 09 Apr 1940 ..... Kato
09 Apr 1940 - 26 Mar 1941 Masaki .....
26 Mar 1941 - 23 May 1942 Yue .....
23 May 1942 - 01 Aug 1944 Shogo Tanaka
01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Miyazaki Kenta
27 Oct 1945 - 08 Jul 1946 Genichi Okimori (1st Time) . 1899-1951
08 Jul 1946 - 11 Mar 1947 Morio Tozawa
11 Mar      - 12 Apr 1947 Kuniharu Jinshan
12 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Genichi Okimori (2nd Time)
30 Apr 1951 - 16 Apr 1959 Naotsugu Nebishima ......... 1912-1981
23 Apr 1959 - 22 Apr 1979 Sunao Ikeda ................ 1901-1985
23 Apr 1979 - 22 Apr 1991 Kumao Katsuki .............. 1916-1995
23 Apr 1991 - 22 Apr 2003 Isamu Imoto ................ 1925-
23 Apr 2003 - 25 Nov 2014 Yasushi Furukawa ........... 1938-
25 Nov 2014 - 14 Jan 2015 Haoyi Sakai
                          (acting)
14 Jan 2015 -             Yoshinori Yamaguchi ........ 1965-
 

 
Shiga
 
Shiga (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
1890 - 1891               Kojiro Iwasaki
04 Oct 1902 - 11 Jan 1907 Sada Suzuki
1926 - 1927               Shinya Kurosaki
1917 - 1918               Mori Masataka
12 Apr 1947 - 08 Nov 1954 Iwakichi Hattori ........... 1885-1965
07 Dec 1954 - 06 Dec 1958 Kotaro Mori ................ 1889-1964
07 Dec 1958 - 06 Dec 1966 Kyujiro Taniguchi .......... 1886-1973
07 Dec 1966 - 06 Dec 1974 Kinichiro Nozaki ........... 1922-1975
07 Dec 1974 - 16 Jun 1986 Masayoshi Takemura ......... 1934-
20 Jul 1986 - 19 Jul 1998 Minoru Inaba ............... 1929-
20 Jul 1998 - 19 Jul 2006 Yoshitsugu Kunimatsu ....... 1938-
20 Jul 2006 -             Yukiko Kada ................ 1950-
 

 
Saitama
 
Saitama (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
13 Nov 1871 - 21 May 1873 Morihide Nomura ............ 1831-1873
21 May 1873 - 15 Mar 1882 Tasuke Shirane
24 Mar 1882 - 26 Dec 1889 Kiyohide Yoshida
26 Dec 1889 - 09 Apr 1891 Eitaro Komatsubara ......... 1852-1919
09 Apr 1891 - 23 Dec 1892 Kanichi Kubota ............. 1850-1942
23 Dec 1892 - 20 Jan 1894 Tsunao Hayashi
20 Jan 1894 - 07 Apr 1897 Tomi Senketaka ............. 1845-1918
07 Apr 1897 - 26 Jan 1898 Munakata Tadashi
26 Jan 1898 - 21 Feb 1899 Hanai Hagiwara
21 Feb 1899 - 25 Oct 1900 Count Jissho Oogimachi ..... 1855-1923
25 Oct 1900 - 08 Feb 1902 Lord Yamada Harusan
08 Feb 1902 - 04 Sep 1905 Shuichi Kinoshita .......... (s.a)
04 Sep 1905 - 27 Dec 1907 Marquis Okubo Toshi Takeshi
27 Dec 1907 - 01 Jun 1913 Shimada Gotaro
01 Jun 1913 - 09 Jun 1914 Soeda Keiichiro ............ 1871-1953
09 Jun 1914 - 13 Oct 1916 Akiratani Akira
14 Oct 1916 - 28 Jun 1919 Okoda Tadahiko
28 Jun      - 20 Aug 1919 Nishimura Yasukichi
20 Aug 1919 - 25 Oct 1923 Horiuchi Hidetaro
25 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Motoda Tashio
24 Jun 1924 - 17 May 1927 Saito Morikuni
17 May      - 07 Nov 1927 Yashu ....
07 Nov 1927 - 06 Feb 1929 Miyawaki Umekichi (1st Time)
06 Feb      - 05 Jul 1929 Shirane Takekai
05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Hosokawa Chohei
26 Aug 1930 - 15 Apr 1931 Niwa Shichiro
15 Apr      - 18 Dec 1931 Kozo Yamanaka
18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Miyawaki Umekichi (2nd Time)
28 Jun 1932 - 23 Jun 1933 Shigezo Fukushima .......... 1888-1939
23 Jun 1933 - 10 Jul 1934 Hirose Hisatada ............ 1889-1974
10 Jul 1934 - 25 May 1935 Kazume Iinuma
25 May 1935 - 22 Apr 1936 Saito Juri
22 Apr 1936 - 18 Apr 1938 Jitsuzo Kawanishi
18 Apr 1938 - 07 Apr 1941 Toki Ginjiro ............... 1894-1976
07 Apr 1941 - 09 Jan 1942 Miyano Shozo
09 Jan 1942 - 01 Jul 1943 Toshio Otsu ................ 1893-1956
01 Jul 1943 - 01 Aug 1944 Sudo Tetsushin
01 Aug 1944 - 19 Aug 1945 Ryuichi Fukumoto
19 Aug 1945 - 25 Jan 1946 Sekigaiyo Otoko ............ 1902-2000
25 Jan 1946 - 14 Mar 1937 Jitzuzo Nishimura .......... 1894-1950
                          (1st Time)
14 Mar      - 12 Apr 1947 Hitoshi Miyawaki ........... 1904-1963
12 Apr 1947 - 28 Mar 1949 Jitzuzo Nishimura (2nd Time)
28 Mar      - 16 May 1949 Yoshida Tadakazu ........... 1902-1984
                          (acting)
17 May 1949 - 29 May 1956 Yuuichi Oosawa ............. 1900-1978
17 Jul 1956 - 12 Jul 1972 Hiroshi Kurihara ........... 1910-1996
13 Jul 1972 - 12 Jul 1992 Yawara Hata ................ 1926-
13 Jul 1992 - 18 Jul 2003 Yoshihiko Tsuchiya
18 Jul      - 31 Aug 2003 Nobuyuki Aoki
                          (acting)
31 Aug 2003 -             Kiyoshi Ueda ............... 1948-
 

 
Shimane
 
Shimane (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
15 Nov 1871 - 30 Mar 1872 Masami Terada
30 Mar      - 27 Sep 1872 Tanenori Ikeda
27 Sep      - 13 Oct 1873 Kamiyama Ren
13 Oct 1873 - 12 May 1876 Iseki Ushitora
12 May 1876 - 15 Aug 1877 Nobuhiro Sato .............. 1816-1900
15 Aug 1877 - 30 Oct 1883 Jiro Sakai
30 Oct 1883 - 27 Aug 1885 Tamechika Fujikawa
27 Aug 1885 - 09 Apr 1891 Sada Kotedayasu
09 Apr 1891 - 21 Mar 1893 Goro Shinozaki
21 Mar 1893 - 27 Mar 1895 Viscount Oura Kanetake
27 Mar 1895 - 07 Apr 1897 Michio Sokabe
07 Apr 1897 - 02 Apr 1898 Hikoji Nakamura
02 Apr 1898 - 08 Sep 1900 Chuzo Kono
08 Sep 1900 - 04 Oct 1902 Ryogen Kaneo
04 Oct 1902 - 17 Nov 1904 Ihara Ko
17 Nov 1904 - 28 Mar 1908 Matsunaga Takeyoshi
28 Mar      - 27 Aug 1908 Raizo Wakabayashi
27 Aug 1908 - 13 Mar 1911 Maruyama Shigetoshi
13 Mar 1911 - 28 Apr 1914 Takaoka Naokichi
28 Apr 1914 - 29 Jan 1917 Ichiro Oriharami
29 Jan 1917 - 28 Jun 1919 Yasukichi Nishimura
28 Jun 1919 - 25 Oct 1923 Sanehide Takarabe
25 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Naganobu Ren
24 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Sotaro Taro
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Jiro Morioko
17 May      - 18 May 1927 Yukichi Shirakami
18 May 1927 - 10 Sep 1930 Rinsaku Yagi (1st Time)
10 Sep 1930 - 21 Aug 1931 Baron Keiichi Omori
21 Aug      - 18 Dec 1931 Kanichi Misawa
18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Rinsaku Yagi (2nd Time)
28 Jun 1932 - 21 Apr 1936 Masaki Fukumura ............ 1887-1974
21 Apr      - 02 Sep 1936 Koji Nakai ................. 1892-1968
02 Sep 1936 - 10 Feb 1937 Kyuichi Kodama
10 Feb 1937 - 17 Apr 1939 .....
17 Apr 1939 - 09 Apr 1940 Takashi Mirobe
09 Apr      - 23 Dec 1940 Kiyoo Ebe
23 Dec 1940 - 09 Jan 1942 Yasuo Otsubo
09 Jan 1942 - 10 Oct 1943 Goro Koizumi
10 Oct 1943 - 12 Sep 1945 Takeo Yamada
12 Sep 1945 - 25 Jan 1946 Kiyoshi Ito
25 Jan      - 08 Jun 1946 Mikio Suzuki ............... 1904-1991
08 Jun 1946 - 16 Apr 1947 Muneo Tokanai
16 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Fujiro Hara ................ 1875-1953
04 May 1951 - 29 Apr 1959 Yasuo Tsunematsu ........... 1899-1963
30 Apr 1959 - 29 Apr 1971 Choemon Tanabe ............. 1906-1979
30 Apr 1971 - 29 Apr 1975 Shinichiro Date ............ 1907-1994
30 Apr 1975 - 29 Apr 1987 Seiji Tsunematsu ........... 1923-
30 Apr 1987 - 29 Apr 2007 Nobuyoshi Sumita ........... 1935-
30 Apr 2007 -             Zenbe Mizoguchi ............ 1946-
 

 
Shizuoka
 
Shizuoka (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
1889 - 1892               Tokito Konkyo
1900 - 1902               Shiba Sankarasu
12 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Takeji Kobayashi ........... 1899-1988
04 May 1951 - 07 Jan 1967 Toshio Saito ............... 1908-1999
01 Feb 1967 - 24 Jun 1974 Yutaro Takeyama ............ 1901-1982
10 Jul 1974 - 06 Jul 1986 Keizaburo Yamamoto ......... 1913-2006
07 Jul 1967 - 23 Jun 1993 Shigeyoshi Saito ........... 1918-
01 Aug 1993 - 07 Jul 2009 Yoshinobu Ishikawa ......... 1940-
07 Jul 2009 -             Heita Kawakatsu ............ 1948-
 

 
Tochigi (Totigi)
 
Tochigi (Totigi, prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
13 Nov 1871 - 29 Oct 1880 Miki Nabeshima
30 Oct 1880 - 30 Oct 1883 ..... Fujikawa
30 Oct 1883 - 22 Jan 1885 Mishi Michitsune
22 Jan 1885 - 23 Dec 1889 Sukeo Kabayama
24 Dec 1889 - 20 Jan 1894 Orita Hirauchi
20 Jan 1894 - 07 Apr 1897 Sato Nobu .................. 1851-1910
07 Apr      - 13 Nov 1897 Egi Kazuyuki
13 Nov 1897 - 09 Aug 1898 Sento Kiyoshi
09 Aug 1898 - 13 Jan 1899 Hagino Samon
13 Jan 1899 - 29 Dec 1902 Korechika
30 Dec 1902 - 25 Jan 1904 Sugai Makoto
25 Jan 1904 - 10 Aug 1906 Hitoshi Takeshi ............ 1863-1941
10 Aug      - 07 Dec 1906 Kubota Kiyochika
07 Dec 1906 - 11 Aug 1911 .....
11 Aug 1911 - 05 Jun 1914 Okada Bunji
05 Jun 1914 - 02 Jun 1916 Shin Kitagawa
02 Jun 1916 - 16 Oct 1922 Hiroyoshi Hiratsuka
12 Oct 1922 - 13 Jan 1924 Haruki Yamawaki
13 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Otsuka .....
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Hyoichi Fujioka
17 May 1927 - 29 Jun 1928 Beppu Sotaro
29 Jun 1928 - 05 Jul 1929 Takeichi Fujiyama
05 Jul      - 08 Nov 1929 Jiro Morioka
08 Nov 1929 - 20 Jan 1931 Harada .....
20 Jan      - 27 Dec 1931 Asari Saburo
27 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Chokichi Toshima
28 Jun 1932 - 10 Jul 1934 Nakarai Kiyoshi
10 Jul 1932 - 13 Mar 1936 Gunzo Kayaba
13 Mar 1936 - 30 Sep 1937 Hachimintsu Matsumura
01 Oct 1937 - 08 Apr 1940 Adachi Shuuritsu
09 Apr 1940 - 09 Jan 1942 Saburo Yamagata
09 Jan 1942 - 01 Jul 1943 Sakurai Yasuemon
01 Jul 1943 - 01 Nov 1944 Azumi .....
01 Nov 1944 - 24 Jan 1946 Soma Toshio
25 Jan 1946 - 11 Mar 1947 Ogawa Yoshikazu
11 Mar      - 12 Apr 1947 Ikeda Kiyoshi
12 Apr 1947 - 05 Jan 1955 Juukichi Kodaira ........... 1886-1960
07 Feb 1955 - 04 Feb 1959 Kiichi Ogawa ............... 1904-1979
05 Feb 1959 - 07 Dec 1974 Nobuo Yokokawa ............. 1901-1975
08 Dec 1974 - 08 Dec 1984 Yuzuru Funada .............. 1923-1985
08 Dec 1984 - 08 Dec 2000 Fumio Watanambe ............ 1929-2004
08 Dec 2000 - 08 Dec 2004 Akio Fukuda ................ 1948-
08 Dec 2004 -             Tomikazu Fukuda ............ 1952-
 

 
Tokushima
 
Tokushima (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
1892 - 1894 Baron .... Hirotake
1905 - 1906 Saburo Iwao
1919 - 1921 Rinpei Otsu
16 Apr 1947 - 01 Apr 1951 Goro Abe ................... 1904-1963
21 May 1951 - 30 Mar 1955 Kuniichi Abe ............... 1899-1988
25 Mar 1955 - 15 Sep 1965 Kikutaro Hara .............. 1889-1972
09 Oct 1965 - 04 Oct 1981 Yasunobu Takeichi .......... 1917-2005
05 Oct 1981 - 04 Oct 1993 Shinzo Miki ................ 1928-
04 Oct 1993 - 27 Apr 2002 Toshio Endo ................ 1943-
28 Apr 2002 - 30 Mar 2003 Tadashi Ota ................ 1944-
18 May 2003 -             Kamon Iizumi ............... 1960-
 

 
Tokyo
 
Tokyo (prefecture in Japan), flag - vector image 
         1964-                    Symbol of Tokyo city 1989-
 
Governors
13 Jul      - 20 Dec 1868 Mitsunori Karasuma ......... 1832-1873
16 Jan      - 22 Aug 1869 Count Oki Takato ............ 1832-1899
06 Nov 1869 - 07 Sep 1871 Viscount Osamu Mibo ........ 1835-1906
07 Sep 1871 - 18 Aug 1872 Viscount Yuri Kousei ....... 1829-1909
18 Aug 1872 - 19 Dec 1875 Viscount Tadahiro Okubo .... 1818-1888
19 Dec 1875 - 12 Dec 1879 Masataka Kusumoto .......... 1838-1902
12 Dec 1879 - 06 Jul 1882 Matsuda Michiyuki .......... 1839-1882
19 Jul 1882 - 13 Jun 1885 Earl Kensho Yoshikawa ...... 1842-1920
13 Jun 1885 - 09 Mar 1886 Hiroshi Watanabe ........... 1848-1901
09 Mar 1886 - 19 May 1890 Baron Isojimuttsu Takasaki . 1836-1896
19 May 1890 - 21 Jul 1891 Marquis Shigeru Hachisuke .. 1846-1918
21 Jul 1891 - 26 Oct 1893 Tomita Tetsunosuke ......... 1835-1916
26 Oct 1893 - 14 Mar 1896 Miura Yasushi .............. 1829-1910
14 Mar 1896 - 12 Oct 1897 Marquis Michitsune Koga .... 1842-1925
12 Oct 1897 - 16 Jul 1898 Viscount Okabe Nagahon ..... 1855-1925
16 Jul      - 12 Nov 1898 Koizuka Furo ............... 1848-1920
12 Nov 1898 - 25 Mar 1908 Baron Sangay Takatomi ...... 1845-1920
28 Mar 1908 - 30 Dec 1912 Hiroshi Abe (1st Time) ..... 1852-1922
30 Dec 1912 - 21 Apr 1914 Munakata Tadash
21 Apr 1914 - 02 Jul 1915 Kubota Kiyochika
02 Jul 1915 - 12 Jun 1919 Yuichi Ionue ............... 1871-1919
20 Jun 1919 - 27 May 1921 Hiroshi Abe (2nd Time)
27 May 1921 - 16 Sep 1925 Katsuo Usami ............... 1869-1942
16 Sep 1925 - 05 Jul 1929 Baron Hiroshi Hiratsuka .... 1875-1948
05 Jul      - 09 Oct 1929 Kenzo Kakagawa ............. 1875-1944
09 Oct 1929 - 18 Dec 1931 Torataro Shizuka ........... 1879-1966
18 Oct 1931 - 12 Jan 1932 Hasegawa Hisakazu .......... 1884-1945
12 Jan      - 27 May 1932 Shohei Fujinuma
27 May 1932 - 04 Jan 1935 Masayasu Kouksaka .......... 1881-1967
15 Jan 1935 - 10 Feb 1937 Sukenari Yokoya
10 Feb 1937 - 24 Jun 1938 Tetsuji Kan ................ 1889-1968
24 Jun 1938 - 07 Jan 1941 Okada Shuzo ................ 1886-1983
07 Jan 1941 - 09 Jan 1942 Jitsuzo Kawanishi
09 Jan 1942 - 30 Jun 1943 Matsumura Miro ............. 1894-1970
01 Jul 1943 - 22 Jul 1944 Shigeo Daitachi ............ 1892-1955
22 Jul 1944 - 23 Aug 1945 Nisho Toshizo .............. 1881-1960
23 Aug 1945 - 15 Jan 1946 Hisatada Hirose ............ 1889-1974
15 Jan      - 08 Jun 1946 Shohei Fujinuma
08 Jun      - 23 Jul 1946 Haruo Matsui ............... 1891-1966
23 Jul 1946 - 13 Mar 1947 Seiichiro Yasui (1st Time) . 1891-1962
13 Mar      - 14 Mar 1947 Kazumi Iinuma .............. 1892-1982
14 Apr 1947 - 18 Apr 1958 Seiichiro Yasui (2nd Time)
23 Apr 1959 - 22 Apr 1967 Ryotaro Azuma .............. 1893-1983
23 Apr 1967 - 22 Apr 1979 Ryokichi Minobe ............ 1904-1984
23 Apr 1979 - 22 Apr 1995 Shunichi Suzuki ............ 1910-2010
23 Apr 1995 - 22 Apr 1999 Yukio Aoshima .............. 1932-2006
23 Apr 1999 - 25 Oct 2012 Shintaro Ishihara .......... 1932-
25 Oct 2012 - 24 Dec 2013 Naoki Inose ................ 1946-
24 Dec 2013 - 12 Jan 2014 Tatsumi Ando
                          (acting)
12 Jan 2014 -             Yoichi Masuzoe ............. 1948-
 

 
Tottori
 
Tottori (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
1910 - 1913               Oka Kishichiro Itami
12 Apr 1947 - 07 Nov 1955 Aiji Nishio ................ 1902-1990
07 Dec 1955 - 10 Nov 1958 Shigeru Endo ............... 1906-1981
03 Dec 1958 - 22 Feb 1974 Jiro Ishiba ................ 1908-1981
27 Mar 1974 - 09 Mar 1983 Kozo Hirabayashi
13 Apr 1983 - 12 Apr 1999 Yuji Nishio
13 Apr 1999 - 12 Apr 2007 Yoshihiro Katayama
13 Apr 2007 -             Shinji Hirai
 

 
Toyama
 
Toyama (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
25 Jul 1869 -    Aug 1871 Earl Maeda ................. 1856-1921
   Aug      -    Dec 1871 Obata Nobutomo
12 Feb 1872 - 1873        Miyoshi Zhou Liang
14 Jan 1873 -    Apr 1876 Hidenori Yamada
09 May 1883 - 29 Oct 1888 Kunishige Masafuni
29 Oct 1888 - 25 Jul 1890 Fujishima Masaki
25 Jul 1890 - 20 Aug 1892 Moriyama Shigeru
20 Aug 1892 - 11 Apr 1896 Tokuhisa Tsunenori
11 Apr 1896 - 07 Apr 1897 Ando Kinsuke ............... 1854-1924
07 Apr 1897 - 05 Feb 1898 Tsurayuki Ishida
05 Feb      - 03 Aug 1898 Hiroshi Abe ................ 1852-1922
03 Aug 1898 - 19 Jan 1900 Kaneoryo Gen
19 Jan 1900 - 09 Feb 1902 Higaki Naosuke ............. 1851-1929
09 Feb      - 30 Dec 1902 Hisashi Ogura
30 Dec 1902 - 14 Dec 1905 Rika Ryusuke ............... 1866-1933
14 Dec 1905 - 28 Mar 1908 Shinhare Kawakami
28 Mar 1908 - 14 Jun 1910 Usami Katsuo ............... 1869-1942
14 Jun 1910 - 12 Aug 1915 Tsunenosuke Hamada ......... 1870-1945
12 Aug 1915 - 29 Jan 1917 Ki Masesaku
29 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Takashi Inoue
18 Apr 1919 - 24 Dec 1921 Higashizono Motomitsu
24 Dec 1921 - 23 Sep 1922 Shida Jisho
26 Sep 1922 - 23 Jul 1924 Kihachiro Ito
23 Jul 1924 - 28 Sep 1926 Masao Oka
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Yukichi Shirakami
17 May 1927 - 06 Feb 1929 Shirane Takesuke
06 Feb 1929 - 15 Apr 1931 Kozo Yamanaka
15 Apr 1931 - 28 Jun 1932 Keiichi Suzuki
28 Jun 1932 - 25 May 1935 Saito Itsuki ............... 1888-1951
25 May 1935 - 18 Apr 1938 Ginjiro Toki
18 Apr 1938 - 07 Jan 1941 Kenzo Yano
07 Jan 1941 - 23 Apr 1943 Kingo Machimura ............ 1900-1992
23 Apr 1943 - 25 Feb 1944 Saka Shinya ................ 1898-1991
25 Feb      - 25 Jul 1944 Shoichi Nishimura .......... 1898-1958
25 Jul 1944 - 27 Oct 1945 Shigero Okamoto
27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Keiichi Yoshitake .......... 1903-1988
25 Jan      - 09 Jul 1946 Keiichi Tanaki
09 Jul 1946 - 28 Feb 1947 Keiji Ishimura
28 Feb      - 19 Apr 1947 Moriichi Hane .............. 1898-19..
19 Apr 1947 - 15 Nov 1948 Tetsuji Tachi .............. 1889-1968
23 Nov 1948 - 30 Sep 1956 Kunitake Takatsuji ......... 1896-1963
01 Oct 1956 - 01 Dec 1969 Minoru Yoshida ............. 1910-1982
30 Dec 1969 - 18 Sep 1980 Kokichi Nakada ............. 1915-1980
09 Nov 1980 - 08 Nov 2004 Yutaka Nakaoki ............. 1927-
09 Nov 2004 -             Takakazu Ishii ............. 1945-
 

 
Wakayama
 
Wakayama (prefecture in Japan), flag - vector image
            1968-
 
Governors
15 Apr 1947 - 22 Apr 1967 Shinji Ono ................. 1893-1974
23 Apr 1967 - 04 Oct 1975 Masao Ohashi ............... 1918-1975
23 Nov 1975 - 22 Nov 1995 Shiro Kariya ............... 1922-1997
23 Nov 1995 - 02 Sep 2000 Isamu Nishiguchi ........... 1926-
03 Sep 2000 - 02 Dec 2006 Yoshi Kimura ............... 1952-
17 Dec 2006 -             Yoshinobu Nisaka ........... 1950-
 

 
Yamagata
 
Yamagata (prefecture in Japan), flag - vector image
 
02 Nov 1871 - 21 Aug 1876 Tsuruoka prefecture
21 Aug 1876               Renamed Yamagata
 
Governors
02 Nov 1871 - 03 Dec 1874 ......
03 Dec 1874 - 13 Jul 1882 Viscount Mishima Michitsune
13 Jul 1882 - 19 Jul 1886 Orita Hirauchi
19 Jul 1886 - 26 Dec 1889 Shibahara Sum
26 Dec 1889 - 20 Jan 1894 Hasebe Ren ................. 1844-1910
20 Jan 1894 - 07 Apr 1897 Shuichi Kinoshita
07 Apr      - 29 Dec 1897 Kikuchi Karasu ............. 1847-1926
29 Dec 1897 - 25 Jun 1898 Nori Oshikawa
25 Jun 1898 - 07 Apr 1899 Sone Shizuo ................ 1845-1903
07 Apr 1899 - 08 Feb 1902 Baron Seki Yoshiomi
08 Feb 1902 - 27 Jul 1906 Tanaka Takamichi
27 Jul 1906 - 29 Jun 1912 Mabuchi Eitaro
29 Jun 1912 - 28 Apr 1916 Iwataro Odakiri ............ 1869-1945
28 Apr 1916 - 17 Dec 1917 Soeda Keiichiro
17 Dec 1917 - 19 Jul 1921 Ichiro Yoda
19 Jul 1921 - 16 Oct 1922 Morimoto Izumi
16 Oct 1922 - 24 Jun 1924 Agata Shinobu
24 Jun      - 17 Dec 1924 Masao Kishimoto
17 Dec 1924 - 28 Sep 1926 Miura
28 Sep 1926 - 17 May 1927 Misawa Kan'ichi
17 May 1927 - 09 Oct 1929 Shinohara Eitaro
09 Oct 1929 - 24 Oct 1931 Kubota Osamu Kosuke
24 Oct      - 18 Dec 1931 Ken Yamaguchi
18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Sada Kawamura
28 Jun 1932 - 30 Oct 1934 Ishihara Yajiro
30 Oct 1934 - 07 Oct 1936 Taro Kanamori
07 Oct 1936 - 17 Apr 1939 Takei Yoshitsugu
17 Apr 1939 - 24 Aug 1940 Ishiguro Takeshige
24 Aug 1940 - 07 Jul 1942 Hee Yamauchi
07 Jul 1942 - 21 Apr 1945 Akira Saito
21 Apr      - 27 Oct 1945 Zhi Sasayama
27 Oct 1945 - 25 Oct 1946 Michio Murayama ............ 1902-1981
                          (1st Time)
25 Oct 1946 - 14 Mar 1947 Yoshio Miura ............... 1904-1999
14 Mar      - 12 Apr 1947 Oda Satoshi ................ 1899-1981
12 Apr 1947 - 20 Jan 1955 Michio Murayama (2nd Time)
20 Feb 1955 - 27 Sep 1973 Tokichi Abiko .............. 1904-1992
17 Oct 1973 - 02 Feb 1993 Seiichiro Itagaki .......... 1915-1993
14 Feb 1993 - 13 Feb 2005 Kazou Takahashi ............ 1930-
14 Feb 2005 - 13 Feb 2009 Hiroshi Saito .............. 1957-
14 Feb 2009 -             Mieko Yoshimura ............ 1951-
 

 
Yamaguchi
 
Yamaguchi (Yamaguti, prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors
16 Apr 1947 - 24 Mar 1953 Tatsuo Tanaka .............. 1910-1998
30 Apr 1953 - 17 Aug 1960 Taro Ozawa ................. 1906-1996
25 Sep 1960 - 30 Jun 1976 Masayuki Hashimoto ......... 1912-1976
22 Aug 1976 - 21 Aug 1996 Toru Hirai ................. 1926-
22 Aug 1996 - 21 Aug 2012 Sekinari Nii ............... 1943-
22 Aug 2012 -             Shigetaro Yamanoto ......... 1948-
 

 
Yamanashi
 
Yamanashi (prefecture in Japan), flag - vector image
 
Governors

1905 - 1908               Takeda Chiyosaburo

1913 - 1914               Raizo Wakabayashi

1919 - 1922               Nagano Miki

12 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Katsuyasu Yoshie ........... 1900-1970

30 Apr 1951 - 16 Feb 1967 Hisashi Amano .............. 1892-1968

17 Feb 1967 - 16 Feb 1979 Kunio Tanabe ............... 1913-2005

17 Feb 1979 - 16 Feb 1991 Komei Mochizuki ............ 1924-

17 Feb 1991 - 01 Feb 2003 Ken Amano .................. 1928-2005

02 Feb 2003 - 17 Feb 2007 Takahiko Yamamoto .......... 1935-

17 Feb 2007 -             Shomei Yokouchi ............ 1942-


Note: The names of the governors before 1947 have been translated directly from Japanese, therefore, the names and the name order are of questionable accuracy and open to probable correction.

2013