Belarussian Oblasts

Oblasts of Belarus

Brestskaya

First Secretaries of the oblst committee of the Communist Party

04 Dec 1939 -    Oct 1940 Mykolay Vasylyavich Kiselyov ................ 1903-1983

   Oct 1940 -    Oct 1946 Mikhail Nykolayevich Tupitsyn ............... 1906-1993

                          (absent 1941-44)

   Oct 1946 - 1948        Vasyly Yefymavich Chernyshav ................ 1908-1969

1948 - 1952               Fyodor Pakhomovich Silyayav

       1952 -    Aug 1955 Tikhon Yakovlevich Kiselyov ................. 1917-1983

   Aug 1955 -    Apr 1959 Pyotr Mironovich Masherou ................... 1918-1980

   Apr 1959 - 1962        Aleksey Alekseyevich Smirnov ................ 1921-

       1962 -    Mar 1977 Uladzymyr Andreyevich Mikulich .............. 1920-2000

                          (for Agriculture to 10 Dec 1964)

   Jan 1963 - 10 Dec 1964 Lev Pavlovich Metlitsky ..................... 1930-

                          (for Industry)

   Mar 1977 - 28 Feb 1987 Yefrem Yevseyich Sokolov .................... 1926-

28 Feb 1987 -    Jul 1991 Anatoly Antonovich Zelenovsky ............... 1940-

   Jul      - 25 Aug 1991 Pavel Pavlovich Dubina ...................... 1940-

 

Chairmen of the Executive Committee

01 Dec 1939 - 20 Jul 1941 Konstantin Naumovich Dlugoshevsky ........... 1906-1982

1944 - 1946               Sergey Ivanavich Sikorsky ................... 1907-1960

1946 - 1948               Fyodor Pakhomavich Silyayav ................. s.a

1948 - 1954               Miron Yemelyanavich Krishtofovich ........... 1899-1985

1954 - 1959               Roman Naumavich Machulsky ................... 1903-1990

       1959 - 10 Dec 1964 Vasyly Konstantinavich Lutskin

                          (for Agriculture from Jan 1963)

   Jan 1963 - 10 Dec 1964 Fyodor Dmitriyevich Romma ................... 1919-1991

                          (for Industry)

10 Dec 1964 - 1983        Konstantin Vykentyavich Matyushevsky ........ 1917-1999

1983 - 1985               Uladzymyr Vyktoravich Rryhoryav ............. 1921-2011

1985 - 1987               Anatoly Antonavich Zelenovsky ............... s.a

28 Feb 1987 -    Dec 1989 Vyktor Ivanavich Bursky ..................... 1938-

   Dec 1989 - 25 Aug 1991 Uladzymyr Vasylyavich Yermoshin ............. 1942-

25 Aug 1991 - 1994        Viktor Ivanavich Bursky ..................... 1938-

       1994 - 13 Mar 2000 Uladzymyr Alyaksandravsky Zalomay ........... 1951-

13 Mar 2000 - 09 Mar 2004 Vasily Borysavich Dolgolav .................. 1950-

09 Mar 2004 - 27 Dec 2014 Konstantin Andreyavich Sumar ................ 1949-

27 Dec 2014 - 28 Jan 2021 Anatoly Vasilyevich Lis ..................... 1958-

28 Jan 2021 -             Yury Vitol'dovich Shuleyka .................. 1968-

Homielskaya (Gomel)

Princes

1158-1164 Rurikovich, Oleg

1446-1447 Rurikovich, Vasyly

1454-1462 Rurikovich, Ivan

1462-1503 Rurikovich, Simeon

 

First Secretaries of the oblast Committee of the Communist Party

15 Jan 1938 - 19 Aug 1941 Flavian Vasylyavich Zhizankov (1st Time) .... 1903-1965

1944 - 1946               Flavian Vasylyavich Zhizankov (2nd Time)

       1946 -    Feb 1948 Ivan Petravich Tur .......................... 1905-1965

   Feb 1948 -        1951 Nykolay Yefremavich Avkhimavich ............. 1907-1998

1951 - 1955               Zakhar Mikhailovich Golodushka

       1955 -    Dec 1957 Dmitry Fomich Filimanov ..................... 1903-1978

   Dec 1957 - 10 Dec 1964 Ivan Yevteyavich Polyakov ................... 1914-2004

                          (for Agriculture Jan 1963 - 10 Dec 1964)

   Jan 1963 - 10 Dec 1964 Yevgeny Dimtryevich Lyatochevsky

                          (for Industry)

10 Dec 1964 -    Oct 1969 Valetin Fyodoravich Yazykavich .............. 1926-

   Oct 1969 -    Oct 1978 Vyktor Alyaksandravich Gvozdyav ............. 1931-

   Oct 1978 -    Jul 1982 Yuriy Minivalich Khusainav .................. 1929-1996

   Jul 1982 - 01 Apr 1985 Anatoly Alyaksandravich Malofeyav ........... 1933-

01 Apr 1985 - 28 Oct 1989 Alyaksandr Stepanavich Kamay ................ 1936-

28 Oct 1989 - 22 Jul 1991 Alyaksandr Adamovich Hrakhovsky ............. 1938-1991

22 Jul      - 10 Aug 1991 Mikhail Artomovich Machulenko

                          (acting)

10 Aug      - 25 Aug 1991 Vasyly Pavlovich Shaplyka ................... 1947-2013

 

Chairmen of the Executive Committee

15 Jan 1938 -    Aug 1939 Sergey Ivanovich Maltsev .................... 1895-1942

1939 - 1941               Sergey Petrovich Matusevich

1944 - 1949               Pavel Pavlovich Kovalchuk

1949 - 1952               Nykolay Porfiryevich Abramenka .............. 1909-1968

1952 - 1954               Andrey Averyanovich Kutsak .................. 1903-1974

1954 - 1956               Uladzymyr Yeliseyavich Lobanok .............. 1907-1984

1956 - 1957               Ivan Yevteyavich Polyakov

1957 - 1970               Mikhayl Andreyavich Klimenka

1970 - 1974               Uladzymyr Viktorovich Lashkevich ............ 1923-1993

1974 - 1978               Yuriy Minivalich Khusainav

1978 - 1982               Anatoly Aleksandrovich Malofeyav

1982 - 1985               Aleksandr Stepanavich Kamay

       1985 -    Nov 1989 Aleksandr Adamavich Hrakhavsky

   Nov 1989 -    Dec 1994 Nikolay Ryhroryavich Voytenkov .............. 1947-2013

                          (1st Time)

   Dec 1994 -    Jan 1997 Pavel Uladzymyravich Shipuk ................. 1949-2014

   Jan 1997 -    Apr 2001 Nikolay Ryhroryavich Voytenkov (2nd Time)

   Apr 2001 - 29 Dec 2010 Alyaksandr Serafimavich Yakobson ............ 1951-

29 Dec 2010 - 29 Jul 2019 Uladzymyr Andreyevich Dvornik ............... 1963-

29 Jul 2019 -             Hennady Mikhailovich Solovey ................ 1963-


Hrodzenskaya (Grodno)

Princes

1084-1090 Gorodensky, Vsevolod I

1090-1116 Gorodensky, Mstislav I

1116-1141 Gorodensky, Vladika

1141-1150 Gorodensky, Borys

1150-1167 Gorodensky, Hleb

1167-1170 Gorodensky, Mstislav II

1170-1185 Gorodensky, Izyaslav

1185-1200 Gorodensky, Vsevolod II

1200-1219 Gorodensky, Vasyly

 

First Secretaries of the oblast Committee of the Communist Party

20 Sep 1944 - 13 Dec 1948 Pyotr Zakharavich Kalinin .................. 1903-1966

1948 - 1951               Sergey Osipavich Pritytsky ................. 1913-1971

1951 - 1953               Nykolay Yefremovich Avkhymavich ............ 1907-1998

1953 - 1958               Fyodor Alaykseyevich Baranov ............... 1905-1982

1958 - 1962               Grygory Ryhoriyavich Ponomaryov ............ 1910-1973

       1962 -    Dec 1968 Uladzymyr Fyodor Mitskavich ................ 1920-1983

                          (for Agriculture 08 Jan 1963 - 12 Dec 1964)

11 Jan 1963 - 12 Dec 1964 Valentin Fyodorovich Yazykovich ............ 1926-

                          (for Industry)

   Dec 1968 - 16 Sep 1972 Ivan Fyodoravich Mikulavich ................ 1918-

16 Sep 1972 - 15 Nov 1989 Leonyd Herasymavich Kletskav ............... 1918-1997

15 Nov 1989 - 25 Aug 1991 Uladzymyr Mikhaylavich Semyonav ............ 1936-

 

Chairmen of the Executive Committee

20 Sep 1944 - 1948        Pyotr Ivanavich Ratayka .................... 1898-1982

1948 - 1951               Fyodor Alyaksandrovich Lyakhav

1951 - 1961               Ippolit Silvestrovich Kononavich ........... 1908-1974

1961 - 1971               Mykolay Petravich Molochka ................. 1919-1988

                          (for Agriculture Jan 1963 - 12 Dec 1964)

11 Jan 1963 - 12 Dec 1964 Vasily Grigoryevich Dorkin ................. 1908-19..

                          (for Industry)

       1971 -    Jan 1978 Hrygory Filatavich Fomichav ................ 1903-1978

   Jan 1978 -    Oct 1983 Sergey Terentyavich Kabyak ................. 1931-1985

   Oct 1983 - 20 Sep 1993 Dmitry Konstantinovich Artsymenya .......... 1932-1993

21 Oct 1993 - 12 Dec 1994 Semyon Nykolayavich Domash ................. 1950-

12 Dec 1994 - 04 Feb 2001 Alayksandr Iosyfavich Dubka ................ 1938-2001

04 Feb 2001 - 25 Jan 2010 Uladzymyr Yegoravich Sarchenka ............. 1952-

26 Jan      - 20 May 2010 Ivan Aleyzovich Zhuk

20 May 2010 - 14 Nov 2013 Semen Borisovich Shapiro ................... 1961-

14 Nov 2013 - 22 Aug 2020 Uladzymyr Vasilyevich Kravtsav ............. 1953-

22 Aug 2020 -             Uladzymyr Stepanovich Kranik ............... 1973-


Mahilyovskaya (Mogilov)

First Secretaries of the oblast Committe of the Communist Party

15 Jan      -    Oct 1938 Mikhail Yakovlavich Repinsky

   Oct 1938 -    Jun 1939 Uladzymyr Nikiforavich Malin ............... 1906-1982

   Jun 1939 -    Jul 1941 Ivan Nykolayavich Makarov .................. 1903-1990

       1944 -    Apr 1946 Ivan Nykolayavich Makarov (2nd Time)

   Apr 1946 -        1948 P.N Filimonou

       1948 -        1950 Ivan Nikiforavich Karasyav ................. 1902-1981

       1950 - 06 Feb 1958 Sergey Ivanavich Sikorsky .................. 1907-1960

06 Feb 1958 - 10 Dec 1964 Konstantin Vikentyavich Matyushavsky ....... 1917-1999

                          (for Agriculture 14 Jan 1963 - 10 Dec 1964)

11 Jan 1963 - 10 Dec 1964 Fyodor Mikhaylovich Ivanov ................. 1918-1985

                          (for Industry)

10 Dec 1964 - 07 Aug 1974 Hleb Alyaksandravich Kriulin ............... 1923-1988

07 Aug 1974 - 30 Apr 1983 Vitaly Viktoravich Prishchepchik ........... 1927-1983

30 Apr 1983 - 28 Oct 1990 Vasyly Sevastyanavich Leonov ............... 1938-2015

28 Oct 1990 - 25 Aug 1991 Vadim Alyaksandravich Popov ................ 1940-

 

Chairmen of the Executive Committee

15 Jan 1938 -    Jun 1941 Ivan Fedoseyevich Terekhov

1944 - 1948               Iosyf Mitrofanavich Kardavich .............. 1889-1947

       1948 -    Apr 1949 David Andreyevich Lukashavich

   Apr 1949 -    Oct 1959 Yakim Alyaksandravich Zhilyanin ............ 1903-1979

   Oct 1959 -    Jan 1962 Pyotr Adamavich Levitsky ................... 1906-1977

   Jan 1962 -    Dec 1964 Hleb Alyaksandravich Kriulin

                          (for Agriculture Jan 1963 - Dec 1964)

   Jan 1963 -    Jan 1964 Mykhail Fyodorovich Zavorotny .............. 1923-

                          (for Industry)

   Dec 1964 -    Feb 1974 Vasyly Konstantinavich Lutskin ............. 1914-1981

   Feb      -    Aug 1974 Vitaly Viktoravich Prishchepchik ........... s.a

                          (acting)

   Aug 1974 -    Dec 1985 Anatoly Vasylyavich Maslakov ............... 1945-

   Dec 1985 -    Jun 1987 Aleksey Alyaksandrovich Yankavich .......... 1939-

   Dec 1987 - 25 Dec 1989 Alyaksandr Trofimavich Kichkayla ........... 1933-

25 Dec 1989 - 1994        Mykolay Fyodoravich Grynav ................. 1946-2015

       1994 -    Mar 1999 Alyaksandr Nykolayavich Kulichkov .......... 1945-

   Mar 1999 -    Oct 2000 Mikhail Vasylyavich Drazhin ................ 1951-

   Oct      - 10 Nov 2000 Dmitry Alyaksandravich Sivitsky ............ 1947-

                          (acting)

10 Nov 2000 - 28 Dec 2008 Borys Vasylyavich Batura ................... 1947-

28 Dec 2008 - 27 Dec 2014 Pyotr Mikaulovich Rudnik ................... 1957-

27 Dec 2014 - 26 Mar 2019 Uludzymyr Viktorovich Domanyevsky .......... 1960-

26 Mar      - 01 Apr 2019 Mykolay Mykolayovich Korotin ............... 1965-

                          (acting)

01 Apr 2019 -             Leonid Konstantinovich Zayats .............. 1958-


Minskaya (Minsk)

Princes

1001-1003 Vseslav

1101-1118 Hleb

1146-1160 Rostyslav

1160-1167 Volodar

1167-1182 Uladzymyr

1320-1326 Basyl

 

First Secretaries of the oblast committee of the Communist Party

15 Jan 1938 -    Mar 1941 Alyaksandr Pavlavich Matveyav ............. 1905-1946

   Mar      -    Jun 1941 Alyaksandr Ivanovich Kolyshkin

   Jul 1944 -    Jan 1948 Vasyly Ivanavich Kozlov ................... 1903-1967

1948                      Yevgeny Iosyfavich Bugayav ................ 1912-1997

1948 - 1950               Vasyly Yefimavich Chernyshav .............. 1908-1969

       1950 -    Sep 1953 Kyrill Trofimavich Mazurow .................1914-1989

   Sep 1953 -        1955 Leonyd Ignatyavich Lubennikov ............. 1910-1988

       1955 -    Aug 1956 Fyodor Anisimavich Surganov ............... 1911-1976

   Aug 1956 -        1960 Vasyly Filimonavich Shaura ................ 1912-2007

       1960 -    Dec 1962 Sergey Osipavich Pritytsky ................ 1913-1971

   Dec 1962 -    Dec 1964 Dmitry Vasylyavich Tyabut ................. 1914-1987

                          (for Agriculture)

   Jan 1963 -    Dec 1964 Anton Bronislavavich Nosilavsky ........... 1917-2005

                          (for Industry)

   Dec 1964 -    Mar 1977 Ivan Yevteyavich Polyakov ................. 1914-2004

   Mar 1977 - 29 Mar 1985 Uladzymyr Andreyavich Mikulich ............ 1920-2000

29 Mar 1985 - 05 Dec 1990 Anatoly Alyaksandr Malofeyav .............. 1933-

05 Dec 1990 - 25 Aug 1991 Anatoly Nykolayavich Bychak ............... 1940-

 

Chairmen of the Executive Committee

15 Jan      - 1938        Mikhail Vasilyevich Kulagin ............... 1900-1956

                          (acting)

1938 - 1939               Afanasiy Fyodorovich Kovalyev ............. 1903-1993

                          (acting)

   Jan 1939 -    Jan 1941 Andrey Ivanovich Tyomkin .................. 1902-1981

   Jan      -    Jul 1941 Fyodor Pakhomovich Silyayav

   Sep 1944 - 1947        Roman Naumavich Machulsky ................. 1903-1990

1947 - 1953               Nikita Ivanovich Paraschenko

1953 - 1954               Nykolay Porfityevich Abramenka ............ 1909-1968

1954 - 1955               Fyodor Anisimavich Surganov

1955 - 1962               Uladzymyr Fyodoravich Mitskavich .......... 1920-1983

1962 - 1963               Dmitriy Vasilyevich Tyabut (1st Time) ..... s.a

   Jan 1963 -    Dec 1964 Andrey Yegorovich Rakhanov ................ 1916-1997

                          (for Agriculture)

   Jan 1963 -    Dec 1964 Anatoliy Yulianovich Denisevich

                          (for Industry)

       1964 - 18 Jun 1975 Dmitriy Vasylyavich Tyabut (2nd Time)

18 Jun 1975 - 1983        Nykolay Andreyavich Sukhiy ................ 1922-2016

1983 - 1986               Sergey Stepanavich Ling ................... 1937-

       1986 - 09 Dec 1994 Alfons Illych Tishkavich .................. 1938-

09 Dec 1994 - 02 Dec 1998 Pyotr Petravich Petukh .................... 1950-

02 Dec 1998 - 07 Jun 2007 Nykolay Fyodoravich Domashkavich .......... 1949-

07 Jun 2007 - 20 May 2010 Leonyd Fyodoravich Krupets ................ 1956-

20 May 2010 - 08 Nov 2013 Borys Vasylyavich Batura .................. 1947-

08 Nov 2013 - 24 May 2017 Semen Borisovich Shapiro .................. 1961-

04 Jul 2017 - 03 Dec 2019 Anatol Mykhailavich Yschenka .............. 1966-

03 Dec 2019 -             Aleksandr Henrikhovitch Turchin ........... 1975-


Vitsebskaya

Princes

1101-1129 Svyatoslav

1101-1129 Rostyslav

1140-1146 Vyacheslav

1146-1162 Vseslau

1162-1165 Roman

1165-1167 Davys

1167-1179 Bryachyslav I

1179-1221 Basyl I

1221-1232 Bryachyslav II

1232-1281 Basyl II

1281-1316 Yaroslav

1315-1316 Marya

1316-1377 Olgerd

1377-1392 Julyana

1392      Vladyslav

1392-1393 Svytrygaylo (1st Time)

1393-1430 Vytautis

1430-1436 Svytrygaylo (2nd Time)

 

First Secretaries of the oblast Committee of the Communist Party

15 Jan      -    Jul 1938 Anatoly Andreyavich Ananyav ................ 1900-1942

   Jul 1938 - 11 Jul 1941 Ivan Andreyavich Stulav .................... 1904-1964

   Jul 1944 -    Jul 1950 Uladzymyr Georgiyevich Kudrayav ............ 1899-1963

   Jul 1950 -    Jan 1954 Mykolay Ivanavich Prokhorav

   Jan 1954 -    Sep 1956 Nikita Petravich Korotkyn

   Sep 1956 -    Apr 1962 Uladzymyr Yeliseyavich Lobanok ............. 1907-1984

   Apr 1962 -    Dec 1965 Stanislau Antonavich Pilotokavich .......... 1922-1986

                          (for Agriculture Jan 1963 - 07 Dec 1964)

   Jan 1963 - 07 Dec 1964 Uladzymyr Borysovich Trunov ................ 1918-1991

                          (for Industry)

   Dec 1965 -    Jul 1971 Alyaksandr Nikiforavich Aksyonov ........... 1924-2009

   Jul 1971 - 13 Oct 1983 Sergey Mikhaylavich Shabashov .............. 1923-2007

13 Oct 1983 - 20 Dec 1985 Sergey Terentyavich Kabyak ................. 1931-1985

06 Jan 1986 - 25 Aug 1991 Uladzymyr Vyktoravich Grigoryav ............ 1941-2011

 

Chairmen of the Executive Committee

15 Jan 1938 - 30 Sep 1939 Sergey Petrovich Melinkov

30 Sep 1939 - 1941        Ivan Anufriyevich Krupenya ................. 1908-1952

1941 - 1944               Ilya Mykolayevich Ryabtsav ................. 1904-1963

1944 - 1947               Ignaty Alykseyvich Yermoshchenka

1947 - 1949               Aleksey Mykhaylovich Sermyazhka

1949 - 1953               Iosyf Mitrofanavich Kardavich .............. 1889-1967

1953 - 1955               Pavel Alyaksandrovich Loznav

1955 - 1959               Nikita Ivanavich Parashchenka .............. 1906-1978

1959 - 1963               Uladzymyr Borysavich Trunov

   Jan 1963 -    Dec 1964 Vasiliy Nikitovich Sinitsyn

                          (for Industry)

   Jan 1963 -    Dec 1977 Pyotr Yefimavich Rubis ..................... 1916-1988

                          (for Agriculture Jan 1963 - Dec 1964)

   Dec 1977 -    Dec 1984 Ivan Artemyavich Shibeka ................... 1930-2005

       1984 -    Nov 1994 Uladzymyr Panteleyavich Kulakov ............ 1936-

   Nov 1994 - 14 Oct 2008 Uladzymyr Pavlavich Andreychenka ........... 1949-

24 Nov 2008 - 27 Dec 2014 Alyaksandr Nykolayavich Kosinets ........... 1959-

27 Dec 2014 -             Nikolay Nikolayevich Sherstnyev ............ 1960-

Minsk Municipality

First Secretaries of the Communist Party

   Dec 1928 - 1930        Adam Semyonowicz Slawinski Kaczorowski ..... 1885-1937

       1930 -    Jan 1932 Z.Z Kovalchuk

   Jan 1932 -    Mar 1937 Nykolay Fyodoravich Gikalo ................. 1897-1938

   Mar      - 17 Jul 1937 Vasily Fomich Sharangavich ................. 1897-1938

17 Jul 1937 -    Mar 1941 Alyaksandr Pavlavich Matveyav .............. 1905-1946

   Mar      -    Jul 1941 A.I Kolyshkin

   Feb 1944 - 1948        Vasyly Ivanavich Kozlow .................... 1903-1967

1948                      Yevgeny Iosyfavich Bugayav ................. 1912-1997

1948 - 1950               Vasily Yefimavich Chernyshav ............... 1908-1969

1950                      Kyrill Trofymavich Mazurav ................. 1914-1989

1950 - 1957               Ivan Denysavich Varvashenya ................ 1904-1957

1957 - 1960               Arkady Denysavich Rudak

1960 - 1962               Anton Bronyslavavich Nosilavsky ............ 1917-2005

1962 - 1967               Lev Pavlavich Metlitsky .................... 1930-

1967 - 1972               Vasyly Ivanavich Sharapov .................. 1916-2017

1972 - 1974               Mykalay Nikitich Slyunkov .................. 1929-

1974 - 1977               Uladzymyr Alyaksandrovich Lepyoshkyn

1977 - 1983               Gennady Georgiyavich Bartoshavich .......... 1934-1993

1983 - 1985               Georgy Stanislavavich Tarazavich ........... 1937-2003

   Dec 1985 - 1986        Valeriy Andreyevich Pechennikov ............ 1941-2015

       1986 - 30 Dec 1989 Uladzymyr Ryhoryavich Galka

30 Dec 1989 - 25 Aug 1991 Maryan Iosyfavich Misuno ................... 1943-

 

Chairmen of the Executive Committee

1917                      Borys Pavlavich Pozern

1917                      Isidor Evstigneevich Lyubimov

1917                      Karl Ivanavich Lander

1918 - 1919               Viktor Ivanavich Yarkin

1919                      Kazimir Genrikhovich Tikhanovsky

1920 - 1921               Frits Matveevich Kyusse

1922 - 1923               Adolf Khristoforovich Getner

1924                      Sergey Benediktovich Karp

1924                      Adam Semyonovich Kaczorowski

1924 - 1929               Stepan Vinsesovich Yatskevich

1929 - 1930               Nikifor Lukich Aksychits

1930 - 1933               Iosip Ignatyevich Volodka

1933 - 1934               Anton Matveevich Korenevsky

1934 - 1937               Yemelyan Fylyppovich Zhukavich

       1937 -    Jul 1941 Uladzymyr Ryhoryavich Vaneyav .............. 1896-1941

Chairmen of the Executive Committee of Minsk City

1944 - 1945               Konstantin Ivanavich Budarin ............... 1898-1987

1945 - 1946               Ivan Pavlovich Paromchyk ................... 1896-1960

1946 - 1954               Konstantin Naumavich Dlugoshavsky .......... 1905-1982

       1954 - 10 Dec 1967 Vasyly Ivanavich Sharapav

10 Dec 1967 -    Jan 1977 Mikhayl Vasylyavich Kovalyov ............... 1925-2007

   Jan      -    Jun 1977 Gennady Georgiyavich Bartoshavich

   Jun 1977 - 11 Jan 1980 Stanislav Mikhaylovich Lukashevich ......... 1935-2011

11 Jan 1980 -    Apr 1983 Georgy Stanislauavich Tarazavich

   Apr 1983 - 1985        Valery Andreyevich Pechennikav

1985 - 1990               Uladzymyr Ivanavich Mikhasyav .............. 1938-

   Sep 1990 - 25 Aug 1991 Mikhayl Afanasyavich Marinich .............. 1940-2014

25 Aug 1991 -    Jan 1995 Aleksandr Mikhaylavich Gerasimenka ......... 1946-2017

   Jan 1995 - 28 Mar 2000 Uladzymyr Vasylyavich Yermoshyn

28 Mar 2000 - 10 Jun 2009 Mikhail Yakovlavich Pavlav ................. 1952-2010

10 Jun 2009 - 06 Nov 2014 Mykhalay Alyaksondrovich Ladutka ........... 1959-

06 Nov 2014 - 24 Nov 2018 Andrey Viktorovich Shorets ................. 1973-

24 Nov 2018 - 03 Sep 2020 Anatol Alyaksondrovich Sivak ............... 1962-

03 Sep 2020 -             Uladzymyr Yevhenyevich Kukharev
©2015

©2008