Japan Prefectures

Prefectures of Japan

Aichi

Governors

02 Apr 1872 - 30 May 1873 Iseki Ushitora ............. 1833-1890

30 May 1873 - 15 Oct 1875 Washino Takatsumu .......... 1843-1912

15 Oct 1875 - 08 Mar 1880 Baron Taihe Yasujo ......... 1835-1899

08 Mar 1880 - 18 Jan 1885 Kunisada Renpei ............ 1841-1855

22 Jan 1885 - 26 Dec 1889 Minoru Katsumata ........... 1843-1906

28 Dec 1889 - 17 May 1890 Baron Shirane Senitsu ...... 1850-1898

21 May 1890 - 15 Jan 1892 Baron Takatoshi Iwamura .... 1845-1906

15 Jan      - 20 Jul 1892 Baron Sadaaki Senda ........ 1836-1908

20 Jul      - 20 Aug 1892 Yasuba Yasukazu 

20 Aug 1892 - 13 Nov 1897 Tokito Tanemoto ............ 1842-1905

13 Nov 1897 - 28 Dec 1898 Egi Kazuyuki ............... 1853-1932

28 Dec 1898 - 12 May 1902 Baron Mori Mamoru .......... 1841-1912

12 May      - 02 Oct 1902 Masaaki Nomura ............. 1854-1902

04 Oct 1902 - 28 Dec 1912 Ichizo Fukano .............. 1852-1918

28 Dec 1912 - 03 Mar 1913 Kenzo Ishihara ............. 1864-1936

03 Mar 1913 - 18 Apr 1919 Matsui Shigeru ............. 1866-1945

18 Apr 1919 - 27 May 1921 Shunji Miyao ............... 1868-1937

27 May 1921 - 16 Jun 1923 Hikoji Kawaguchi ........... 1871-1955

16 Jun 1923 - 11 Jun 1924 Ota Masahiro ............... 1871-1951

14 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Haruki Yamawaki ............ 1871-1948

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Saburo Shibata ............. 1877-1946

17 May 1927 - 05 Jul 1929 Toyoji Obata ............... 1880-1961

05 Jul 1929 - 20 Jan 1931 Oka Masao .................. 1882-1948

20 Jan      - 21 Dec 1931 Kosaka Masayasu ............ 1881-1967

21 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Yujiro Osaki ............... 1873-19..

28 Jun 1932 - 21 Jul 1933 Endo Ryusaku ............... 1886-1963

21 Jul 1933 - 11 Aug 1934 Sanbei Osamu ..... ......... 1886-1958

11 Aug 1934 - 10 Feb 1937 Eitaro Shinohara ........... 1885-1955

10 Feb 1937 - 09 Apr 1940 Kotaro Tanaka .............. 1888-1968

09 Apr 1940 - 26 Mar 1941 Kodama Kyuichi ............. 1893-1960

26 Mar 1941 - 09 Jun 1942 Katsuroku Aikawa ........... 1891-1973

10 Jun 1942 - 01 Jul 1943 Yukisawa Chiyoji ........... 1891-1973

01 Jul 1943 - 21 Apr 1945 Shinji Yoshino ............. 1888-1971

21 Apr      - 10 Jun 1945 Tadayoshi Obata ............ 1893-1977

10 Jun      - 19 Aug 1945 Sieve Yoshimi .............. 1903-1995

19 Aug 1945 - 25 Jan 1946 Ryuichi Fukumoto ........... 1896-1991

25 Jan      - 09 Jul 1946 Saburo Hayakawa ............ 1888-1973

09 Jul 1946 - 05 Mar 1947 Mikine Kuwahara (1st Time) . 1895-1991

05 Mar 1947 - 04 Mar 1951 Hideo Aoyagi ............... 1897-1986

11 May 1951 - 14 Feb 1975 Mikine Kuwahara (2nd Time)

15 Feb 1975 - 14 Feb 1983 Yoshiaki Nakaya ............ 1925-1988

15 Feb 1983 - 14 Feb 1999 Reiji Suzuki ............... 1988-

15 Feb 1999 - 14 Feb 2011 Masaaki Kanda .............. 1951-

15 Feb 2011 -             Hideaki Omura .............. 1960-

Akita

Governors

29 Jan      - 29 Jul 1872 Shima Yoshitake ............ 1822-1874

29 Jul 1872 - 05 May 1873 Viscount Sugio Magoshichiro  1835-1920

05 May 1873 - 19 May 1875 Kokushi Senkichi ........... 1846-1915

19 May 1875 - 08 May 1883 Baron Ishida Eikichi ....... 1839-1901

08 May 1883 - 25 Mar 1886 Kosuke Akagawa ............. 1843-1921

25 Mar 1886 - 26 Feb 1889 Baron Sada Aoyama .......... 1826-1898

26 Feb 1889 - 25 Dec 1890 Kojiro Iwasaki ............. 1846-1895

25 Dec 1890 - 08 May 1892 Baron Akira Suzuki ......... 1842-1907

08 May      - 20 Aug 1892 Shinichi Hirose ............ 1845-1904

20 Aug 1892 - 28 Sep 1896 Yasuhiko Hirayama .......... 1844-1912

28 Sep 1896 - 07 May 1899 Saburo Iwao ................ 1851-1909

07 May 1899 - 08 May 1902 Takeda Chiyosaburo ......... 1867-1932

08 May 1902 - 29 Jun 1903 Shiba Sankarasu ............ 1850-1903

30 Jun 1903 - 17 Nov 1904 Ichiro Tsubaki ............. 1850-1935

17 Nov 1904 - 31 Dec 1905 Oka Kishichiro Itami ....... 1868-1947

31 Dec 1905 - 17 Jan 1906 Takejiro Yukaji ............ 1867-1935

17 Jan      - 26 Nov 1906 Seino Chotarno ............. 1869-1926

26 Nov 1906 - 09 Oct 1908 Chuji Shimooka ............. 1870-1925

09 Oct 1908 - 28 Mar 1912 Mori Masataka .............. 1866-1921

28 Mar 1912 - 28 May 1914 Toyosuke Haneda ............ 1872-1933

28 May 1914 - 28 Apr 1916 Saburo Sakamoto ............ 1867-1931

28 Apr 1916 - 29 Jan 1917 Genzaburo Kojima ........... 1874-1934

29 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Hijoki Kawaguchi ........... 1871-1955

18 Apr 1919 - 16 Oct 1922 Yoshitatsu Nao ............. 1873-1967

16 Oct 1922 - 18 Jun 1924 Masao Kishimoto ............ 1881-1963

18 Jun      - 01 Dec 1924 Ikeda Hideo ................ 1880-1954

01 Dec 1924 - 28 Sep 1926 Miki Nagano ................ 1877-1963

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Nakano Kunikazu ............ 1884-1965

17 May 1927 - 28 Feb 1928 Yuichiro Chikaraishi ....... 1876-1933

28 Feb 1928 - 05 Jan 1929 Iwao Koinuma ............... 1877-1927

05 Jan 1929 - 07 Jul 1930 Shinzo Kikuchi ............. 1887-1943

07 Jul 1930 - 18 Dec 1931 Koki Hiegata ............... 1887-1973

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Takeshi Uchida ............. 1879-1963

28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Takabe Rokuzo .............. 1893-1958

15 Jan 1935 - 02 Feb 1937 Masasuke Kodama ............ 1891-1978

02 Dec 1937 - 24 Jun 1938 Kiyoshi Honma .............. 1895-1948

24 Jun 1938 - 11 Jan 1939 Yoshio Sasaki .............. 1894-1949

11 Jan 1939 - 24 May 1940 Yukio Tomeoka .............. 1894-1981

24 Jul 1940 - 07 Jan 1943 Fumio Iwakami .............. 1898-1986

01 Jul 1943 - 08 Jan 1944 Katsumi Osafune ............ 1897-1974

01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Hirotada Hisayasu .......... 1900-19..

27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Kinsaburo Ikeda ............ 1904-19..

25 Jan      - 09 Jul 1946 Iwao Isobe ................. 1901-1998

09 Jul 1946 - 11 Mar 1947 Hasuika Kosaku ............. 1902-1968

11 Mar      - 12 Apr 1947 Mizukichi Watanabe ......... 1896-1980

12 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Kosaku Hasuike ............. 1902-1968

01 May 1951 - 29 Apr 1955 Tokuji Ikeda ............... 1891-1965

30 Apr 1955 - 29 Apr 1979 Yuujiro Obata .............. 1909-1981

30 Apr 1979 - 31 Mar 1997 Kikuji Sasaki .............. 1921-2008

23 Apr 1997 - 19 Apr 2009 Sukeshiro Terata ........... 1940-

20 Apr 2009 -             Norihisa Satake ............ 1947-

 

Aomori

Governors

05 Sep      - 07 Nov 1871 Hiromichi Noda ............. 1844-1913

07 Nov 1871 - 20 Aug 1873 J. Hishida (1st Time)

20 Aug 1873 - 11 Feb 1874 Masaomi Kitadai

11 Nov      - 11 Jul 1874 Ikeda Tanenori

11 Jul 1874 - 17 Aug 1879 J. Hishida (2nd Time)

22 Aug 1879 - 14 Jan 1882 Hidenori Yamada

14 Jan 1882 - 22 Dec 1883 Kanenori Goda

22 Dec 1883 - 24 Jul 1886 Kyusei Fukushima

24 Jul 1886 - 26 Jul 1889 Baron Nabeshima Miki ....... 1844-1913

26 Jul 1889 - 12 Aug 1896 Masa Sawa

12 Aug 1896 - 13 Nov 1897 Naomasa Maki ............... 1854-1934

13 Nov 1897 - 21 Jan 1899 Ichiro Konoshu

21 Jan 1899 - 17 Apr 1901 Munakata Tadashi ........... 1854-1918

17 Apr 1901 - 26 Apr 1904 Ichiji Yamanouchi .......... 1866-1932

26 Apr      - 17 Nov 1904 Katsutaro Inuzuka .......... 1868-1949

17 Nov 1904 - 12 Jun 1908 Shotaro Nishizawa .......... 1863-1910

12 Jun 1908 - 01 Jun 1913 Takeda Chiyosaburo

01 Jun 1913 - 28 Apr 1914 Takeo Tanaka

28 Apr 1914 - 17 Jan 1917 Matsujiro Obama

17 Jan 1917 - 03 Oct 1918 Takeji Kawamura

03 Oct 1918 - 18 Apr 1919 Ushimaro Sawada

18 Apr 1919 - 09 Mar 1921 Hidehiko Michioka

09 Mar      - 28 Sep 1921 Shundo Kahei

28 Sep 1921 - 25 Oct 1923 Yujiro Ozaki

25 Oct 1923 - 06 Jun 1924 Kazue Baba

06 Jun      - 24 Jun 1924 Ichiro Ogata

24 Jun 1924 - 16 Sep 1925 Matsubara Kenshiro

16 Oct 1925 - 28 Sep 1926 Ryusaku Endo

28 Sep 1926 - 27 May 1927 Koyanagi Mamoru

27 May      - 07 Nov 1927 Jiro Morioka ............... 1886-1950

07 Nov 1927 - 30 Jan 1929 Tetsuzo Yoshimura

30 Jan      - 05 Jul 1929 Yujiro Shinjo

05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Mitsuo Hirai

26 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Migaku Moriya

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Teizaburo Miyamoto

28 Jun 1932 - 11 Aug 1934 Taku Yasunobu

11 Aug 1934 - 16 Oct 1936 Mitsumasa Kobayashi

16 Oct 1936 - 01 Mar 1939 Masanori Ogawa

01 Mar 1939 - 24 Jul 1940 Noburo Suzuki

24 Jul 1940 - 09 Jan 1942 Seiichi Ueda

09 Jan 1942 - 31 Mar 1943 Shunsuke Yamada ............ 1889-1969

31 Mar 1943 - 01 Aug 1944 Utsunomiya Kohei

01 Aug 1944 - 21 Apr 1945 Hiroo Oshima

21 Apr 1944 - 25 Jan 1946 Motohiko Kanai ............. 1903-1991

25 Jan 1946 - 11 Mar 1947 Ono Renichi

11 Mar      - 12 Apr 1947 Fuyuo Hayasaka

12 Apr 1947 - 01 Jun 1956 Bunji Tsushima ............. 1898-1973

20 Jul 1956 - 26 Jan 1963 Iwao Yamazaki .............. 1901-1964

02 Mar 1963 - 25 Feb 1979 Shunkichi Takeuchi ......... 1900-1986

26 Feb 1979 - 25 Feb 1995 Masaya Kitamura ............ 1916-2004

26 Feb 1995 - 16 Jan 2003 Morio Kimura ............... 1938-

16 Jan 2003 -             Shingo Mimura .............. 1956-

Chiba

Governors

15 Jun 1873 - 08 Mar 1880 Yawara Shibahara ........... 1832-1905

08 Mar 1880 - 21 Nov 1888 Baron Mamuro Funakoshi ..... 1840-1913

21 Nov 1888 - 18 Jul 1890 Baron Eikichi Ishida ....... 1839-1934

25 Jul 1890 - 22 Mar 1893 Masatake Fujishima ......... 1845-1904

22 Mar 1893 - 12 Aug 1896 Lord Hyodo Masanori ........ 1847-1910

12 Aug 1896 - 07 Apr 1897 Horishi Abe (1st Time) ..... 1852-1922

07 Apr 1897 - 22 Jan 1898 Morifumi Kashiwada ......... 1851-1910

22 Jan      - 07 Aug 1898 Kensuke Ando ............... 1854-1924

07 Aug 1898 - 27 Feb 1903 Horishi Abe (2nd Time)

27 Feb 1903 - 28 Mar 1908 Kenzo Ishihara ............. 1864-1936

28 Mar 1908 - 14 Jun 1910 Chuichi Ariyoshi ........... 1873-1947

14 Jun 1910 - 01 Jun 1913 Kotumori Ryo ............... 1853-1919

01 Jun 1913 - 28 Apr 1914 Tokikazu Ikematsu .......... 1873-1953

28 Apr 1914 - 29 Jun 1917 Tota Sayanagi .............. 1870-1925

29 Jun 1917 - 17 Jun 1922 Miichiro Orihara ........... 1869-1933

17 Jun 1922 - 24 Jun 1924 Saito Morikuni ............. 1884-1945

24 Jun 1924 - 28 Sep 1928 Toshio Motoda .............. 1882-1958

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Shinobu Agata .............. 1881-1942

17 May 1927 - 30 Jan 1929 Fukunaga Tsunsuke .......... 1885-1929

06 Feb      - 05 Jul 1929 Umekichi Miyawaki .......... 1883-1941

05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Takizo Goto ................ 1882-19..

26 Aug 1930 - 27 Jun 1931 Kaoru Ishida ............... 1885-1959

27 Jun      - 09 Nov 1931 Horita Kanae ............... 1883-1942

09 Nov      - 08 Dec 1931 Shozo Okada ................ 1886-1983

08 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Tomejiro Okubo ............. 1887-1966

28 Jun 1932 - 30 Oct 1934 Fumihide Okada ............. 1892-1989

30 Oct 1934 - 07 Jul 1937 Masajiro Ishihada .......... 1888-1946

07 Jul 1937 - 11 Jan 1939 Yasunobu Taku .............. 1890-1959

11 Jan 1939 - 16 May 1941 Kiyotoki Tatsuda ........... 1890-1942

16 May 1941 - 15 Jun 1942 Takao Fujiwara ............. 1896-1983

15 Jun 1942 - 21 Apr 1945 Hidefumi Kawamura .......... 1898-1981

21 Apr      - 27 Oct 1945 Akira Saito ................ 1898-1952

27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Motome Ikezumi ............. 1900-1993

25 Jan 1946 - 14 Mar 1947 Akira Ono .................. 1900-1978

14 Mar      - 21 Apr 1947 Count Hirohashi Tadamitsu .. 1902-1997

21 Apr 1947 - 25 Oct 1950 Tamenosuke Kawagushi ....... 1881-1962

15 Dec 1950 - 02 Nov 1962 Hitoshi Shibata ............ 1899-1974

03 Nov 1962 - 21 Feb 1963 Hisaaki Kano ............... 1886-1963

17 Apr 1963 - 16 Apr 1975 Taketo Tomono .............. 1914-1999

17 Apr 1975 - 27 Feb 1981 Kiichi Kawakami ............ 1919-2009

05 Apr 1981 - 04 Apr 2001 Takeshi Numata ............. 1922-2011

05 Apr 2001 - 04 Apr 2009 Akiko Domoto ............... 1932-

05 Apr 2009 - 04 Apr 2021 Kensaku Morita ............. 1949-

04 Apr 2021 -             Toshihito Kumagai .......... 1978-Ehime

Governors

20 Feb 1873 - 24 Nov 1874 Egi Yasunao

24 Nov 1874 - 08 Mar 1880 Baron Takatoshi Iwamura .... 1845-1906

08 Mar 1880 - 07 Mar 1887 Shinpei Seki ............... 1842-1887

08 Mar 1887 - 29 Feb 1888 Akira Shiro Fujimura ....... 1845-1908

29 Feb 1888 - 26 Dec 1889 Baron Shirane Sen'itsu ..... 1850-1898

26 Dec 1889 - 20 Jan 1894 Katsumata Minoru ........... 1843-1906

20 Jan 1894 - 07 Apr 1897 Chang Masaya Komaki ........ 1843-1922

07 Mar      - 13 Nov 1897 Yutori Kojiro

13 Nov 1897 - 22 Jan 1898 Park Shin Maki Naomasa ..... 1854-1934

22 Jan      - 22 Dec 1898 Goro Shinozaki

22 Dec 1898 - 27 Apr 1900 Oba Kan'ichi

27 Apr 1900 - 25 Jan 1904 Tai Neijro

25 Jan      - 17 Nov 1904 Makoto Sugai

17 Nov 1904 - 30 Jul 1909 Kensuke Ando ............... 1854-1924

30 Jul 1909 - 30 Dec 1912 Takio Izawa ................ 1869-1949

30 Dec 1912 - 28 Apr 1916 Renarto Fukamachi

28 Apr 1916 - 29 Jan 1917 Sakata Kanta ............... 1879-1958

29 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Raizo Wakabayashi .......... 1866-1941

18 Apr 1919 - 27 May 1921 Toshio Mawatari

27 May 1921 - 24 Jun 1924 Juunosuke Miyazaki

24 Jun 1924 - 16 Sep 1925 Yoshifumi Satake

16 Sep 1925 - 17 May 1927 Masayasu Kosaka ............ 1881-1967

17 May 1927 - 25 May 1928 Yujiro Ozaki

25 May 1928 - 08 Nov 1929 Keizo Ichimura ............. 1884-1959

08 Nov 1929 - 26 Aug 1930 Shin Kinoshita ............. 1884-1959

26 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Koichiro Sasai

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Kume Shigeo

28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Jiro Ichinohe

15 Jan 1935 - 07 Jul 1937 Jiro Kan Oba

07 Jul 1937 - 15 Jul 1939 Shizuo Furukawa

15 Jul 1939 - 24 Jul 1940 Yoshio Mochinaga ........... 1893-1979

24 Jul 1940 - 04 Nov 1941 Susumu Nakamura Noriyuki

04 Nov 1941 - 07 Jul 1942 Masatomi Hatakeda

07 Jul 1942 - 01 Jul 1943 Ryuichi Fukumoto ........... 1896-1991

01 Jul 1943 - 18 Apr 1944 Aikawa Katsuroku ........... 1891-1973

18 Apr 1944 - 21 Apr 1945 Chiyoji Kizawa ............. 1889-1970

21 Apr      - 27 Oct 1945 Hiroyuki Doi

27 Oct 1945 - 04 Oct 1946 Shotaro Toshima

04 Oct 1946 - 14 Mar 1947 Juushin Aoki

14 Mar      - 15 Apr 1947 Ichi Matsushita

16 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Juushin Aoki

04 May 1951 - 27 Jan 1971 Sadatake Hisamatsu ......... 1899-1995

28 Jan 1971 - 27 Jan 1987 Haruki Shiraishi ........... 1912-1997

28 Jan 1987 - 27 Jan 1999 Iga Sadayuki ............... 1925-

28 Jan 1999 - 30 Nov 2010 Moriyuki Kato .............. 1934-2020

01 Dec 2010 -             Tokihiro Nakamura .......... 1960-

Fukui

Governors

20 Nov 1871 - 14 Jan 1873 Kotobuki Murata ............ 1821-1899

07 Feb 1881 - 27 Feb 1889 Tsutomu Ishiguro

27 Feb 1889 - 13 Aug 1891 Toshitsuna Adashi .......... 1832-1892

13 Aug 1891 - 16 Nov 1892 Count Nobuaki Makino ....... 1861-1949

16 Nov 1892 - 07 Apr 1897 Kunizo Arakawa ............. 1852-1903

07 Apr      - 13 Nov 1897 Denzaburo Hatano

13 Nov 1897 - 07 Apr 1899 Shingo Seki

07 Apr 1899 - 17 Apr 1901 Saburo Iwao

17 Apr 1901 - 08 Feb 1902 Munakata Tadashi

08 Feb 1902 - 27 Dec 1907 Suke Sakamoto .............. 1857-1936

27 Dec 1907 - 28 Mar 1912 Nakamura Junkuro

28 Mar 1912 - 01 Jun 1913 Tokiwa Ikematsu

01 Jun 1913 - 09 Jun 1914 Teru Kagawa ................ 1862-1923

09 Jun 1914 - 29 Jan 1917 Sato Kozaburo .............. 1868-1969

29 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Kawashima Miki ............. 1863-1920

18 Apr 1919 - 27 May 1921 Kohei Yuji

27 May 1921 - 04 Jun 1924 Josuke Shiraogawa

04 Jun      - 23 Jul 1924 Takasuke Fukunaga

23 Jul 1924 - 05 Aug 1926 Katsuzo Toyota

05 Aug 1926 - 25 May 1928 Keizo Ichimura (1st Time) .. 1884-1959

25 May 1928 - 26 Aug 1930 Joko Obama

26 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Tachibana Saitanao

18 Dec 1931 - 08 Mar 1932 Keizo Ichimura (2nd Time)

08 Mar 1932 - 06 Apr 1934 Shigeo Odachi .............. 1892-1955

06 Apr 1934 - 13 Mar 1936 Kondo Shunsuke ............. 1890-1966

13 Mar 1936 - 04 Nov 1937 Masanori Hanyu ............. 1889-1971

04 Nov 1937 - 17 Apr 1939 Nakano Yoshiro

17 Apr 1939 - 14 Dec 1940 Kiyoshi Kimura

14 Apr 1940 - 09 Jan 1942 .... Kubota

09 Jan      - 15 Jun 1942 Shigeo Miyoshi

15 Jun 1942 - 16 Jul 1943 Nagano Wakamatsu ........... 1898-1977

16 Jul 1943 - 21 Apr 1945 Hatsuo Kato

21 Apr 1945 - 25 May 1946 Eminai Miyata

25 May      - 04 Oct 1946 Saito Takeo

04 Oct 1946 - 14 Mar 1947 Harukazu Obata ............. 1905-1998

14 Mar      - 16 Apr 1947 Yoshikawa Satoru

16 Apr 1947 - 04 Feb 1955 Harukazu Obata (2nd Time)

26 Apr 1955 - 22 Apr 1959 Seiichi Hane ............... 1898-1974

23 Apr 1959 - 22 Apr 1967 Eizo Kita .................. 1901-1970

23 Apr 1967 - 22 Apr 1987 Heidayu Nakagawa ........... 1915-1987

23 Apr 1987 - 22 Apr 2003 Yukio Kurita ............... 1930-2024

23 Apr 2003 - 23 Apr 2019 Issei Nishikawa ............ 1945-

24 Apr 2019 -             Tatsuji Sugimato ........... 1962-

Fukuoka

Governors

02 Jul 1871 - 05 Apr 1872 Prince Arisugawa Taruhito .. 1835-1895

05 Apr 1872 - 05 Jun 1873 Sawa Kantoku ............... 1830-1903

27 Jun 1873 - 08 Sep 1874 Kaneyoshi Tachiki .......... 1834-1909

08 Sep 1874 - 29 Jul 1881 Baron Kioshi Watanabe ...... 1835-1904

29 Jul 1881 - 11 May 1882 Viscount Kunitake Watanabe . 1846-1919

11 May 1882 - 25 Feb 1886 Kishiryo Shunsuke .......... 1844-1894

25 Feb 1886 - 20 Jul 1892 Baron Yazukazu Yasushi ..... 1835-1899

20 Jul 1892 - 26 May 1893 Tamenobu Yamada ............ 1842-1911

26 May 1893 - 19 Apr 1895 Lord Kojiro Iwasaki ........ 1846-1895

19 Apr 1895 - 14 May 1898 Takatoshi Iwamura .......... 1845-1939

14 May 1898 - 07 Apr 1899 Sogabe Michiro ............. 1849-1923

07 Apr 1899 - 04 Oct 1902 Ichizo Fukano .............. 1852-1918

04 Oct 1902 - 20 Dec 1906 Atsushi Iwamura ............ 1847-1911

20 Dec 1906 - 10 Apr 1912 Osateru Terahara ........... 1855-1912

10 Apr 1912 - 01 Jul 1913 Kawaji Toshiatsu ........... 1856-1925

01 Jul 1913 - 16 Apr 1914 Hiroshi Minami ............. 1869-1946

28 Apr 1914 - 18 Apr 1919 Tomegoro Taniguichi ........ 1867-1942

18 Apr 1919 - 06 Oct 1922 Yasukouchi Asakichi ........ 1873-1927

06 Oct 1922 - 26 Nov 1923 Swada Ushimaro ............. 1874-1958

26 Nov 1923 - 28 Sep 1926 Shibata Zenzaburo .......... 1877-1943

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Korekiyo Otsuka ............ 1884-1945

17 May 1927 - 05 Jul 1929 Saito Morikuni ............. 1884-1945

05 Jul 1929 - 08 May 1931 Gaku Matsumoto ............. 1887-1974

08 May      - 18 Dec 1931 Hiroshi Kawabuchi .......... 1883-1946

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Sanosuke Nakayama .......... 1876-1940

28 Jun 1932 - 26 Oct 1934 Kazuo Oguri ................ 1886-1973

26 Oct 1934 - 04 Nov 1937 Shiomi Hatayama ............ 1884-1971

04 Nov 1937 - 17 Apr 1939 Kotora Akamatsu ............ 1890-1944

17 Apr 1939 - 09 Apr 1940 Kyuichi Kodama ............. 1893-1960

09 Apr 1940 - 01 Jul 1943 Kiosho Honma ............... 1895-1948

01 Jul 1943 - 19 Dec 1944 Shigeru Yoshida ............ 1885-1954

19 Dec 1944 - 10 Jun 1945 Kuichiro Totsuka ........... 1891-1973

10 Jun      - 27 Oct 1945 Shunsuke Yamada ............ 1899-1969

27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Soga Kajimatsu ............. 1896-1968

25 Jan      - 04 Oct 1946 Shunsaku Noda .............. 1888-1968

04 Oct 1946 - 14 Mar 1947 Hirokichi Nishioka ......... 1893-1961

14 Mar      - 12 Apr 1947 Iwashiga Ryuji ............. 1895-19..

14 Apr 1947 - 07 Apr 1955 Katsuji Sugimoto ........... 1895-1987

26 Apr 1955 - 22 Apr 1959 Karuko Tsuchiya ............ 1906-2006

23 Apr 1959 - 22 Apr 1967 Taichi Uzaki ............... 1905-1971

23 Apr 1967 - 22 Apr 1983 Hiraku Kamei ............... 1909-1986

23 Apr 1983 - 22 Apr 1995 Hachiji Hokuda ............. 1920-2001

23 Apr 1995 - 22 Apr 2011 Wataru Aso ................. 1939-

23 Apr 2011 - 24 Mar 2021 Hiroshi Ogawa .............. 1949-

14 Apr 2021 -             Seitaro Hattori ............ 1954-

Fukushima

Governors

20 Jul 1869 - 20 Jan 1872 Tomoharu Kiyooka ........... 1841-1901

20 Jan      - 02 Jun 1872 Miyahara .....

02 Jun 1872 - 27 Dec 1875 Taihe Yasujo

27 Dec 1875 - 25 Jan 1882 Morisuke Yamayoshi ......... 1835-1902

25 Jan 1882 - 21 Nov 1884 Michitsume Mishima ......... 1835-1888

21 Nov 1884 - 19 Jul 1886 Kinichi Akashi

19 Jul 1886 - 19 Oct 1888 Hiraochi Orita ............. 1847-1905

19 Oct 1888 - 15 Jun 1891 Nobumichi Yamada ........... 1835-1900

15 Jun 1891 - 20 Aug 1892 Kiyoshi Watanabe ........... 1835-1904

20 Aug 1892 - 16 Jul 1895 Yoshio Kusaka .............. 1851-1923

16 Jul 1895 - 07 Apr 1896 Yasutaro Hara .............. 1847-1936

07 Apr      - 26 Dec 1896 Ogura Nobuchika

26 Dec 1896 - 07 Apr 1897 Akiyama .....

07 Apr 1897 - 14 Apr 1900 Kimumichi Nagusami ......... 1851-1932

14 Apr      - 25 Oct 1900 Shunso Yamada .............. 1846-1921

25 Oct 1900 - 28 Jul 1906 Arita Yoshisuke ............ 1850-1940

28 Jul 1906 - 12 Jun 1908 Hiraoka Teitaro ............ 1863-1942

12 Jun 1908 - 12 Feb 1910 Shotaro Nishizawa

12 Feb 1913 - 01 Jun 1913 Hiromichi Nishikubo ........ 1863-1930

01 Jun 1913 - 01 Apr 1915 Ota Masahiro

01 Apr 1915 - 28 Apr 1916 Sukeji Horiguchi

28 Apr 1916 - 28 Jun 1919 Takukichi Kawasaki ......... 1871-1936

28 Jun 1919 - 14 Jun 1922 Miyata Mitsuo .............. 1876-1956

14 Jun      - 16 Oct 1922 Toshio Mawatari

16 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Iwata Mamoru

25 Oct 1923 - 16 Sep 1925 Kosaka Masayasu

16 Sep 1925 - 17 May 1927 Hiroshi Kawabuchi

17 May 1927 - 25 May 1928 Ito Kihachiro

25 May 1928 - 05 Jul 1929 Aid Kiyoo

05 Jul 1929 - 15 Apr 1931 Koyanagi Makimamoru

15 Apr      - 18 Dec 1931 Goro Kawasaki .............. 1892-1971

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Murai Hachiro .............. 1886-1970

28 Jun 1932 - 21 Jul 1933 Akagi Tomoharo ............. 1883-1963

21 Jul 1933 - 26 Oct 1934 Shiomi Hatakeyama

26 Oct 1934 - 07 Jul 1937 Ito Takehiko ............... 1891-1939

07 Jul 1937 - 05 Sep 1939 Seikichi Kimishima

05 Sep 1939 - 23 Dec 1940 Seikichi Hashimoto ......... 1898-1955

23 Dec 1940 - 07 Jul 1942 Sumio Hisakawa

07 Jul 1942 - 30 Jun 1943 Yoshio Araki ............... 1894-1984

01 Jul 1943 - 18 Apr 1944 Koichi Kameyama ............ 1900-1979

18 Apr 1944 - 27 Oct 1945 Ishii Masakazu

27 Oct 1945 - 25 Apr 1946 Masuda Kashinanatsu ........ 1898-1985

25 Apr 1946 - 14 Mar 1947 Kanichiro Ishihara

14 Mar      - 12 Apr 1947 Aga Masami ................. 1903-1989

12 Apr 1947 - 30 Nov 1949 Kanichiro Ishihara ......... 1903-1989

28 Jan 1950 - 25 Jul 1957 Sakuma Ootake .............. 1895-1946

25 Aug 1957 - 23 Mar 1964 Zenichiro Sato ............. 1898-1964

16 May 1964 - 11 Aug 1976 Morie Kimura ............... 1900-1996

19 Sep 1976 - 18 Aug 1988 Isao Matsudaira ............ 1907-2006

19 Sep 1988 - 28 Sep 2006 Eisaku Sato ................ 1939-

28 Sep      - 12 Nov 2006 Akira Kawate

                          (acting)

12 Nov 2006 - 11 Nov 2014 Yuhei Sato ................. 1947-

12 Nov 2014 -             Masao Uchibori ............. 1964-

Gifu

Governors

22 Nov 1871 - 17 Nov 1873 Joren Hasegawa

29 Nov      - 28 Dec 1873 Hisashi Murata

28 Dec 1873 - 22 Mar 1893 Toshi Kozaki

22 Mar 1893 - 27 Mar 1895 Michio Sokabe

27 Mar 1895 - 07 Apr 1897 Sukeo Kabayama

07 Apr 1897 - 15 Apr 1898 Yoshinori Yumoto

15 Apr 1898 - 08 Apr 1899 Anraku Kanemichi

08 Apr 1899 - 19 Mar 1900 Masaaki Nomura

19 Mar      - 25 Oct 1900 Tanaka Takamichi ........... 1848-1924

25 Oct 1900 - 28 Jul 1906 Kawaji Toshikyo

28 Jul      - 04 Nov 1906 Hisa Ogura ................. 1852-1906

08 Nov 1906 - 06 Jan 1913 Sadakichi Usu

06 Jan 1913 - 17 Jan 1917 Shimada Gotaro

17 Jan 1917 - 27 May 1921 Kanokogi Kogoro ............ 1867-1922

27 May 1921 - 24 Jun 1924 Manpei Ueda

24 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Takekai Shirane ............ 1883-1957

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Shintaro Suzuki

17 May 1927 - 28 Feb 1928 Rokuichiro Ono ............. 1887-1985

28 Feb 1928 - 05 Jul 1929 Masao Kanazawa

05 Jul 1929 - 08 May 1931 Ken Usawa

08 May      - 18 Dec 1931 Yoshida Katsutaro .......... 1883-1970

28 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Takehiko Ito ............... 1891-1939

28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Umekichi Miyawaki .......... 1883-1941

15 Jan      - 31 May 1935 Chi Sakamato

31 May 1935 - 20 Feb 1937 Chiaki Saka

20 Feb 1937 - 07 Jan 1941 Miyano Shozo

07 Jan 1941 - 23 May 1942 Tetsushin Sudo

23 May 1943 - 28 Jul 1944 Miyoshi Shigeo

28 Jul 1944 - 21 Apr 1945 Masami Hashimoto

21 Apr      - 27 Oct 1945 Okino Saturo

27 Oct 1945 - 16 Feb 1946 Yoshihira Nomura 

16 Feb 1946 - 11 Mar 1947 Naomi Momoi

11 Mar      - 12 Apr 1947 Kokichi Masumoto

12 Apr 1947 - 16 Oct 1958 Kamon Muto ................. 1870-1963

17 Oct 1958 - 16 Oct 1966 Yukiyasu Matsuno ........... 1908-2006

17 Oct 1966 - 14 Dec 1976 Sabuno Hirasu .............. 1912-1994

04 Feb 1977 - 05 Feb 1989 Yosuke Uematsu ............. 1914-1996

06 Feb 1989 - 05 Feb 2005 Taku Kagiwara .............. 1933-

06 Feb 2005 -             Hajime Furuta .............. 1947-

Gunma

Governors

02 Nov 1871 - 02 Nov 1873 Sada Aoyama

21 Aug 1876 - 30 Mar 1884 Baron Katori Yoshihiko

31 Mar 1884 - 09 Apr 1891 Sato Atasesan

09 Apr 1891 - 18 Jan 1896 Motootoko Nakamura ......... 1839-1893

18 Jan      - 12 Aug 1896 Abe Hiroshi

12 Aug 1896 - 07 Apr 1897 Masataka Ishizata

07 Apr 1897 - 28 Jul 1898 Furusho Kamon (1st Time)

28 Jul      - 22 Dec 1898 Kusakari Chikaaki

22 Dec 1898 - 31 Oct 1900 Furusho Kamon (2nd Time)

31 Oct 1900 - 02 Apr 1901 Nobuchika Ogura

02 Apr 1901 - 08 Feb 1902 Seki Kiyohide

08 Feb      - 04 Oct 1902 Sada Suzuki ................ 1853-1914

04 Oct 1902 - 28 Jul 1906 Yoshimi Teru

28 Jul 1906 - 06 Nov 1907 Arita Yoshisuke

06 Nov 1907 - 29 Aug 1908 Nanbu Mitsumi

29 Aug 1908 - 28 Mar 1912 Uruji Kamiyama

28 Mar      - 30 Dec 1912 Ichiro Yoda ................ 1860-1933

30 Dec 1912 - 01 Jun 1913 Yasuyoshi Kurogane ......... 1867-1941

01 Jun 1913 - 28 Apr 1914 Muneyoshi Oshiba ........... 1868-1925

28 Apr 1914 - 26 Sep 1917 Miyake Gennosuke

26 Sep 1917 - 28 Jun 1919 Tomojiro Nakagawa

28 Jul 1919 - 16 Oct 1922 Muneyoshi Oshiba (2nd Time)

16 Oct 1922 - 23 Jul 1924 Yamaoka Kunitoshi

23 Jul 1924 - 18 Dec 1926 Ushidzuka Torataro ......... 1879-1966

18 Dec 1926 - 17 May 1927 ..... Kotsuke

17 May 1927 - 10 Jan 1928 Agata Shinobu

10 Jan 1928 - 10 Sep 1929 Baron Omori Keiichi

10 Sep 1929 - 27 Jun 1931 Kanae Hotta

27 Jun      - 18 Dec 1931 Kiichi Harata .............. 1886-1938

18 Dec 1931 - 15 Jan 1935 Masao Kanazawa

15 Jun 1935 - 07 Jul 1937 Seikichi Kimishima

07 Jul 1937 - 17 Apr 1939 Shozo Tsuchiya

17 Apr 1939 - 06 Aug 1940 Kumano Ei

06 Aug 1940 - 20 Oct 1941 Susukida Yoshitomo ......... 1897-1963

20 Oct 1941 - 22 Apr 1943 Goro Murata ................ 1899-1982

22 Apr 1943 - 25 Feb 1944 Shinoyama Chiyuki

25 Feb 1944 - 21 Apr 1945 Ishii Einosuke

22 Apr 1945 - 25 Jan 1946 Toshio Takahashi

25 Jan 1946 - 25 Jun 1948 Shigeo Kitano (1st Time) ... 1903-1990

13 Aug 1948 - 04 Aug 1952 Yoshio Iyoku ............... 1898-1988

05 Aug 1952 - 01 Aug 1956 Shigeo Kitano (2nd Time)

02 Aug 1956 - 01 Aug 1960 Toshizo Takekoshi .......... 1895-1963

02 Aug 1960 - 01 Aug 1976 Konroku Kanda .............. 1908-2005

02 Aug 1976 - 12 Jun 1991 Ichiro Shimizu ............. 1918-1991

28 Jun 1991 - 27 Jul 2007 Hiroyuki Kodera ............ 1940-

28 Jul 2007 - 27 Jul 2019 Masaaki Osawa .............. 1946-

28 Jul 2019 -             Ichita Yamamoto ............ 1958-


Hiroshima

Governors

15 Aug      - 15 Nov 1871 Viscount Kono Toshikama .... 1844-1895

15 Nov      - 27 Nov 1871 Senbon Hisanobu

27 Nov      - 26 Dec 1871 Viscount Kono Toshikama (2nd Time)

26 Dec 1871 - 25 Jan 1875 Date Muneoki

25 Jan 1875 - 06 Apr 1880 Fujii Tsutomu

06 Apr 1880 - 26 Dec 1889 Senda Sadaaki

26 Dec 1889 - 23 Apr 1896 Baron Nabeshima Miki

23 Apr 1896 - 07 Apr 1897 Orita Hiraochi

07 Apr 1897 - 14 May 1898 Asada Tokunori ............. 1848-1933

14 May      - 28 Jul 1898 Baron Takatoshi Iwamura

28 Jul      - 28 Dec 1898 Hattori Ichizo ............. 1851-1929

28 Dec 1898 - 29 Jun 1903 Asada Tokunori

29 Jun 1903 - 25 Jan 1904 Tokuhisa Tsunenori ......... 1844-1910

25 Jan 1904 - 11 Jan 1907 Yamada Haruzo

11 Jan 1907 - 28 Mar 1912 Tadashi Munakata

28 Mar 1912 - 27 Feb 1913 Nakamura Junkuro

27 Feb 1913 - 28 Apr 1916 Terada Yushi ............... 1851-1917

28 Apr 1916 - 07 May 1918 Eitaro Mabuchi ............. 1867-1943

07 May 1918 - 18 Apr 1919 Yasukouchi Asakichi

18 Apr 1919 - 19 Jul 1921 Raizo Wakabayashi

19 Jul 1921 - 16 Oct 1922 Ichiro Yoda

16 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Kamehiko Abe

25 Oct 1923 - 16 Sep 1925 Jiro Yamagata .............. 1881-1936

16 Sep 1925 - 28 Sep 1926 Konosuke Hamada ............ 1870-1945

28 Sep 1926 - 07 Nov 1927 Kaiichiro Suematsu ......... 1875-1947

07 Nov 1927 - 25 May 1928 Sukenari Yokoyama (1st Time) 1884-1963

25 May 1928 - 05 Jul 1929 Masao Kishimoto

05 Jul 1929 - 08 May 1931 Hiroshi Kawabuchi .......... 1883-1946

08 May      - 18 Dec 1931 Takekai Shirane

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Ryo Chiba

28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Michio Yuzawa .............. 1888-1963

15 Jan 1935 - 22 Apr 1936 Keiichi Suzuki ............. 1889-1973

18 Apr 1936 - 08 Jan 1937 Saburo Hayakawa

08 Jan 1937 - 09 Nov 1938 Aijiro Tomita .............. 1885-1954

09 Nov 1938 - 05 Sep 1939 Ichisho Inuma .............. 1892-1982

05 Sep 1939 - 26 Mar 1941 Katsuroku Aikawa

26 Mar 1941 - 15 Jun 1942 Tokiji Yoshinaga ........... 1892-1976

15 Jun 1942 - 01 Jul 1943 Saiichiro Miyamura

01 Jul 1943 - 01 Aug 1944 Sukenari Yokoyama (2nd Time)

01 Aug 1944 - 21 Apr 1945 Mitsuma Matsumura

21 Apr      - 10 Jun 1945 Korekiyo Otsuka ............ 1884-1945

10 Jun      - 11 Oct 1945 Genshin Takano ............. 1895-1969

11 Oct      - 27 Oct 1945 Kyuichi Kodama

27 Oct 1945 - 14 Mar 1947 Tsunei Kusunose ............ 1899-1988

14 Mar      - 16 Apr 1947 Shinichiro Takekawa

16 Apr 1947 - 29 Nov 1950 Tsunei Kusunose (2nd Time)

24 Jan 1951 - 13 Apr 1962 Hiroo Ohara ................ 1894-1971

29 May 1962 - 10 Nov 1973 Iduo Nagano ................ 1918-1981

16 Dec 1973 - 29 Oct 1981 Hiroshi Miyazawa ........... 1921-2012

29 Nov 1981 - 28 Nov 1993 Toranosuke Takeshita ....... 1924-2008

29 Nov 1993 - 29 Nov 2009 Yuzan Fujita ............... 1949-

29 Nov 2009 -             Hidehiko Yuzaki ............ 1965-


Hokkaido

Governors

12 Apr 1947 - 22 Apr 1959 Toshifumi Tanaka ........... 1911-1982

23 Apr 1959 - 22 Apr 1971 Kingo Machimura ............ 1900-1992

23 Apr 1971 - 22 Apr 1983 Naohiro Dogakinai .......... 1914-2004

23 Apr 1983 - 22 Apr 1995 Takahiro Yokomichi ......... 1941-

23 Apr 1995 - 22 Apr 2003 Tatsuya Hori ............... 1935-

22 Apr 2003 - 22 Apr 2019 Harumi Takahachi ........... 1954-

23 Apr 2019 -             Naomichi Suzuki ............ 1981-


Hyogo

Governors

12 Jul 1868 - 10 Apr 1869 Count Ito Hirobumi ......... 1841-1909

10 Apr      - 19 May 1869 Baron Kitabatake Michishiro  1849-1888

21 May      - 01 Jun 1869 Lord Nakajima Masutane ..... 1830-1905

20 Jun      - 24 Aug 1869 Count Mutsu Munemitsu ...... 1844-1897

24 Aug 1869 - 14 Sep 1870 Saisho Atsushi ............. 1827-1910

08 Oct 1870 - 04 Dec 1871 Nobuyoshi Nakayama ......... 1884-1942

31 Dec 1871 - 03 Sep 1876 Baron Kanda Takahira ....... 1830-1898

09 Sep 1876 - 07 Apr 1885 Baron Masazumi Morioko ..... 1834-1898

18 Apr 1885 - 26 Dec 1889 Baron Utsumi Tadakatsu ..... 1843-1905

26 Dec 1889 - 15 Jun 1891 Count Hayashi Tadasu ....... 1850-1913

15 Jun 1891 - 07 Apr 1897 Baron Sufu Kohei ........... 1851-1921

07 Apr 1897 - 25 Oct 1900 Baron Shoichi Omori ........ 1856-1927

25 Oct 1900 - 28 Apr 1916 Hattori Ichizo ............. 1851-1929

28 Apr 1916 - 18 Apr 1919 Seino Chotaro .............. 1869-1926

18 Apr 1919 - 16 Jun 1922 Chuichi Ariyoshi ........... 1873-1947

16 Jun 1922 - 25 Oct 1923 Miichiro Orihara ........... 1869-1933

25 Oct 1923 - 16 Sep 1925 Hiratsuka Hiroyoshi ........ 1875-1948

16 Sep 1925 - 17 May 1927 Jiro Yamagata .............. 1881-1936

17 May 1927 - 05 Jul 1929 Cho Noberen ................ 1881-1944

05 Jul 1929 - 20 Jan 1931 Morio Takahashi ............ 1883-1957

20 Jan      - 28 Aug 1931 Masao Oka .................. 1882-1948

28 Aug      - 18 Dec 1931 Makei Koyanagi ............. 1884-1981

18 Dec 1931 - 15 Jan 1935 Takakei Shirane ............ 1883-1957

15 Jan 1935 - 13 Mar 1936 Michio Yuzawa .............. 1888-1963

13 Mar 1936 - 24 Jun 1938 Shozo Okada ................ 1886-1983

24 Jun 1938 - 17 Apr 1939 Ennosuke Sekiya ............ 1888-1975

17 Apr 1939 - 15 Jun 1942 Chiaki Saka ................ 1895-1959

15 Jun 1942 - 06 Jan 1945 Ichiro Narita .............. 1894-1965

06 Jan      - 21 Apr 1945 Fujiro Nagatoshi ........... 1894-1965

21 Apr      - 17 Oct 1945 Yoshio Mochinaga ........... 1893-1979

27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Ryo Saito .................. 1898-1952

25 Jan 1946 - 14 Mar 1947 Yukio Kishida (1st Time) ... 1893-1987

14 Mar      - 12 Apr 1947 Naoto Endo ................. 1898-1986

12 Apr 1947 - 05 Nov 1954 Yukio Kishida (2nd Time)

02 Dec 1954 - 06 Oct 1962 Masaru Sakamoto ............ 1899-1975

24 Nov 1962 - 23 Nov 1970 Motohiko Kanai ............. 1903-1991

24 Nov 1970 - 23 Nov 1986 Tokitada Sakai ............. 1991-1990

24 Nov 1986 - 31 Jul 2001 Toshitami Kaihara .......... 1933-2014

01 Aug 2001 -             Toshizo Ido ................ 1945-

Ibaraki

Governors

13 Jul      - 09 Dec 1871 Viscount Tesshu Yamaoka ... 1836-1888

09 Dec 1871 - 10 Jul 1872 ..... Yamaguchi

08 Aug      - 13 Aug 1872 Baron Motsuke Nomura ...... 1842-1927

25 Aug 1872 - 09 Sep 1873 Toru Watanabe

09 Sep 1873 - 30 Jun 1875 Seki Shinpei

01 Jul 1875 - 22 Jan 1877 .....

22 Jan 1877 - 08 Mar 1880 Baron Tatsutaro Nomura .... 1844-1903

08 Mar 1880 - 08 Jul 1885 Hitomi Katsutaro .......... 1843-1922

08 Jul 1885 - 08 May 1886 Shima .....    ............ 1834-1886

08 May 1886 - 24 Apr 1891 Sadanori Yasuda

24 Apr 1891 - 16 Nov 1892 Shoichiro Ishii ........... 1842-1930

16 Nov 1892 - 10 Mar 1893 Count Nobuaki Makino

10 Mar 1893 - 06 Feb 1896 .... Takasaki ............. 1853-1920

06 Feb 1896 - 07 Apr 1897 Egi Kazuyuki

07 Apr 1897 - 25 Jun 1898 Motohiro Onoda ............ 1848-1919

25 Jun 1898 - 07 Apr 1899 Prince Kiyoshi Honba ...... 1862-1923

07 Apr 1899 - 08 Sep 1900 Fumi Kashiwada

08 Sep 1900 - 12 Jun 1903 Chuzo Kono

12 Jun 1903 - 20 Dec 1906 Teru Terahara

20 Dec 1906 - 11 Jan 1907 .... Otsuka

11 Jan 1907 - 09 Oct 1908 Mori Masataka

09 Oct 1908 - 30 Dec 1912 Keisuke Sakanaka .......... 1870-1925

30 Dec 1912 - 17 Jan 1917 ..... Okada

17 Jan 1917 - 27 May 1921 Yuichiro Chikaraishi

27 May 1921 - 25 Oct 1923 Genjiro Moriya

25 Oct 1923 - 09 Jan 1924 Shohei Fujinuma ........... 1883-1962

09 Jan 1924 - 16 Sep 1925 Tsugino Daisaburo ......... 1883-1960

16 Sep 1925 - 28 Sep 1926 Kaiichiro Suematsu ........ 1875-1947

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Kihachiro Ito

17 May      - 07 Nov 1927 Sanosuke

07 Nov 1927 - 05 Jul 1929 Jiro Morioka .............. 1886-1950

05 Jul 1929 - 27 Jun 1931 Shozo Ushijima

27 Jun      - 18 Dec 1931 .... Tanaka

18 Dec 1931 - 18 Jun 1932 Seikichi Kimishima

18 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Abe Kashichi

15 Jan 1935 - 08 Jan 1937 Ando Kyoushirou ........... 1893-1982

08 Jan 1937 - 11 Jan 1938 Nobuo Hayashi

11 Jan 1938 - 11 Jan 1939 Shigeru Hamaza ............ 1893-1987

11 Jan 1939 - 26 Mar 1941 Tokitsugi Yoshinaga ....... 1892-1976

26 Mar 1941 - 07 Oct 1942 Kanichi Naito

07 Oct 1942 - 01 Jul 1943 .... Tsujiyama ............ 1897-1974

01 Jul 1943 - 25 Jul 1944 Sieve Yoshimi

25 Jul 1944 - 21 Apr 1945 Hisashi Imai

21 Apr      - 19 Aug 1945 Masami Hashimoto

19 Aug 1945 - 29 Mar 1959 Yoji Tomosue .............. 1900-1988

23 Apr 1959 - 22 Apr 1975 Niro Iwakami .............. 1913-1989

23 Apr 1975 - 11 Aug 1993 Fujio Takeuchi ............ 1917-2004

26 Sep 1993 - 25 Sep 2017 Masaru Hashimoto .......... 1945-

26 Sep 2017 -             Kazuhiko Oigawa ........... 1964-


Ishikawa

Governors

20 Nov 1871 - 03 Mar 1875 Uchida Masakaze ........... 1815-1893

27 Apr 1875 - 24 Feb 1879 Lord Sumitaka Kiriyama .... 1834-....

24 Feb 1879 - 18 Jan 1883 Chisaka Takamasa .......... 1841-1912

19 Jan 1883 - 21 May 1890 Takatoshi Iwamura ......... 1845-1939

21 May 1890 - 09 Apr 1891 Mamoru Funakoshi .......... 1840-1913

09 Apr 1891 - 13 Jan 1892 Takayoshi Iwayama ......... 1839-1892

13 Jan      - 02 Feb 1892 Takei Morimasa ............ 1842-1926

08 Mar 1892 - 05 Apr 1893 Baron Daisuke Suzuki ...... 1842-1907

05 Apr 1893 - 26 Dec 1896 Col. Masahiro Mitsumo ..... 1836-1899

26 Dec 1896 - 16 Jul 1898 Shigeru Furusawa .......... 1847-1911

16 Jul 1898 - 31 Oct 1900 Shiba Sanburo ............. 1850-1903

31 Oct 1900 - 12 May 1902 Masaaki Nomura ............ 1854-1902

12 May 1902 - 14 Jun 1910 Yoshio Murakumi ........... 1845-1919

14 Jun 1910 - 30 Dec 1912 Takasuke Rinoie ........... 1866-1933

30 Dec 1912 - 28 Apr 1914 Nakasuke Saka ............. 1870-1925

28 Apr 1914 - 01 Apr 1915 Kiichiro Kumagai .......... 1866-1949

01 Apr 1915 - 13 Oct 1916 Masahiro Ota .............. 1871-1951

13 Oct 1916 - 03 Jun 1921 Kahei Toki ................ 1875-1946

03 Jun 1921 - 16 Oct 1922 Sawada Ushimaro ........... 1874-1958

16 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Jiro Yamagata ............. 1881-1936

25 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Kyuichi Hasegawa .......... 1884-1945

24 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Cho Enren ................. 1881-1944

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Takekai Shirane ........... 1883-1957

17 May      - 18 May 1927 Korekiyo Otsuke ........... 1884-1945

18 May      - 07 Nov 1927 Sukenari Yokoyama ......... 1884-1963

07 Nov 1927 - 05 Jul 1929 Sanosuke Nakayama ......... 1876-1940

05 Jul 1929 - 20 Jan 1931 Nakano Kunikazu ........... 1884-1965

20 Jan      - 18 Dec 1931 Toshinobu Tadera .......... 1882-19..

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Amane Hirage .............. 1882-1957

28 Jun 1932 - 06 Apr 1934 Yasanori Yamaguchi ........ 1887-1962

06 Apr 1934 - 15 Jan 1935 Tetsuji Tachi ............. 1889-1968

15 Jan 1935 - 10 Feb 1937 Takatsune Ikoma ........... 1889-1955

10 Feb 1937 - 11 Jan 1938 Masasuke Kodama ........... 1891-1978

11 Jan 1938 - 17 Apr 1939 Kondo Shunsuke ............ 1890-1966

17 Apr 1939 - 19 Jan 1940 Ichiro Narita ............. 1894-1959

19 Jan 1940 - 07 Jan 1941 Shohei Doi ................ 1892-1978

07 Jan 1941 - 01 Aug 1944 Shigeyuki Tanaka .......... 1898-1985

01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Akira Hirai ............... 1899-1970

27 Oct 1945 - 08 Jun 1946 Kinji Ito ................. 1901-1968

08 Jun 1946 - 04 Feb 1947 Kenji Hirooka ............. 1901-1995

04 Feb      - 12 Apr 1947 Yuichi Kori ............... 1902-1983

12 Apr 1947 - 19 Jan 1955 Wakio Shibano ............. 1902-1982

24 Feb 1955 - 19 Feb 1963 Jujitsu Taya .............. 1902-1993

20 Feb 1963 - 02 Feb 1994 Yoichi Nakanishi .......... 1917-1994

27 Mar 1994 - 26 Mar 2022 Masanori Tanimoto ......... 1945-

26 Mar 2022 -             Hiroshi Hase .............. 1961-


Iwate

Governors

02 Nov 1871 - 26 Feb 1884 Korekiyo Shima ............. 1834-1886

26 Feb 1884 - 25 Apr 1891 Shoichiro Ishii ............ 1842-1930

25 Apr 1891 - 28 Jul 1898 Ichizo Hattori ............. 1851-1929

28 Jul 1898 - 27 Apr 1900 Suehiro Naokata

27 Apr 1900 - 17 Nov 1904 Ganri Hojo

17 Nov 1904 - 12 Jan 1907 Sokkichi Oshikawa

12 Jan 1907 - 03 Mar 1913 Shinichi Kasai

03 Mar 1913 - 09 Jun 1914 Sadajiro Tsutsumi

09 Jan 1914 - 19 Apr 1919 Rinpei Otsu ................ 1865-1939

19 Apr 1919 - 16 Oct 1922 Takeo Kakinuma

16 Oct 1922 - 23 Jul 1924 Ushidzuka Torataro

23 Jul 1924 - 16 Sep 1925 Akira Gotoyu

16 Sep 1925 - 11 Jan 1928 Kakichi Tokuno

11 Jan      - 26 Dec 1928 Fujihira Marumo

26 Dec 1928 - 05 Jul 1929 Tojiro Io

05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Shichiro Niwa .............. 1885-1935

26 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Toyoshiro Kubo

18 Dec 1931 - 05 Jun 1937 Hidehiko Ishiguro .......... 1884-1945

05 Jun 1937 - 10 Apr 1940 Chiyoji Yukizawa

10 Apr 1940 - 15 Jun 1942 Yoshifumi Yamauchi

15 Jun 1942 - 21 Apr 1945 Osamuzo Suzuki

21 Apr 1945 - 26 Jan 1946 Tamemasu Miyata

26 Jan 1946 - 11 Jan 1947 Haruhiko Ichi

11 Jan      - 12 Apr 1947 Shigeo Hikito

12 Apr 1947 - 29 Apr 1955 Kenkichi Kokubun ........... 1878-1958

30 Apr 1955 - 29 Apr 1963 Senichi Abe ................ 1893-1972

30 Apr 1963 - 29 Apr 1979 Tadashi Chida .............. 1899-1983

30 Apr 1979 - 29 Apr 1991 Tadashi Nakamura ........... 1912-1996

30 Apr 1991 - 29 Apr 1995 Iwao Kudo .................. 1921-1998

30 Apr 1995 - 29 Apr 2007 Hiroya Masuda .............. 1951-

29 Apr 2007 -             Takuya Tasso ............... 1964-

Kagawa

Governors

15 Nov 1871 - 17 Oct 1872 Mohei Hayashi (1st Time)

17 Oct      - 28 Nov 1872 Kan'ichi Nakamura

28 Nov 1872 - 20 Feb 1873 Mohei Hayashi (2nd Time)

05 Sep      - 20 Oct 1875 Sadao Koga

24 Oct 1875 - 21 Aug 1876 Nitta Yoshio

03 Dec 1888 - 26 Dec 1889 Baron Tadatsu Hayashi ...... 1850-1913

26 Dec 1889 - 09 Apr 1891 Yawara Shibahara

09 Apr 1891 - 05 Apr 1893 Masao Tanimori

05 Apr 1893 - 08 Nov 1895 Baron Umashi Obata

08 Nov 1895 - 11 Apr 1896 Ichizo Fukano

11 Apr 1896 - 28 Jul 1898 Tsunenori Tokuhisa

28 Jul      - 23 Dec 1898 Ryosuke Ono ................ 1839-1923

23 Dec 1898 - 19 Jan 1900 Yoshihara Saburo

19 Jan      - 25 Oct 1900 Yoshitaro Arakawa

25 Oct 1900 - 08 Feb 1902 Naokata Suehiro

08 Feb 1902 - 18 Jun 1910 Motohiro Onoda

18 Jun 1910 - 09 Jun 1914 Kogoro Kanokogi

09 Jun 1914 - 08 Jan 1915 Takeji Kawamura

08 Jan 1915 - 29 Jan 1917 Raizo Wakabayashi

29 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Sakata Kanta

18 Apr 1919 - 24 Oct 1922 Yoshibumi Satake

24 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Shuji Sasaki

25 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Kenzo Nakagawa

24 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Asari Saburo ............... 1882-1966

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Misho Miura

17 May 1927 - 05 Jul 1929 Toshio Motoda

05 Jul 1929 - 27 Jun 1931 Susumu Tsuboi

27 Jun      - 18 Dec 1931 Yusai Takahashi ............ 1889-1979

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Akira Ito

28 Jun 1932 - 23 Jun 1933 Seikichi Kimijima

23 Jun 1933 - 15 Jan 1935 Yoshisuke Kinoshita

15 Jan 1935 - 12 Jun 1936 Megumi Fujimo

12 Jun 1936 - 24 Dec 1937 Sato Masatoshi ............. 1886-1962

24 Dec 1937 - 16 Feb 1938 Shojiro Tamada

16 Feb 1938 - 09 Apr 1940 Nagatoshi Fujioka

09 Apr 1940 - 09 Jan 1942 Osamu Eianhyaku

09 Jan 1942 - 21 Jan 1945 Yoshiji Kosuga

21 Jan      - 21 Apr 1945 Osamu Mori Izumi ........... 1898-1984

21 Apr      - 26 Oct 1945 Masami Kimura .............. 1890-1952

26 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Shogo Tanaka

25 Jan      - 08 Jun 1946 Tokuji Takeuchi

08 Jun 1946 - 08 Mar 1947 Keikichi Masuhara

08 Mar      - 16 Apr 1947 Eiichi Nagase

16 Apr 1947 - 25 Jul 1950 Keikichi Masuhara .......... 1903-1985

11 Sep 1950 - 04 Sep 1974 Masanori Kaneko ............ 1907-1996

05 Sep 1974 - 04 Sep 1986 Tadao Maekawa .............. 1909-1993

05 Sep 1986 - 04 Sep 1998 Joichi Hirai ............... 1922-1999

05 Sep 1998 - 04 Sep 2010 Takeki Manabe .............. 1940-

05 Sep 2010 -             Keizo Hamada ............... 1952-


Kagoshima

Governors

14 Nov 1871 - 21 Mar 1877 Tsunayoshi Oyama

21 Mar 1877 - 28 Jun 1880 Michitoshi Iwamura

28 Jun 1880 - 04 Sep 1890 Chiaki Watanabe

04 Sep 1890 - 04 Nov 1892 Tsutsumi Yamauchi 

04 Nov 1892 - 20 Jan 1894 Viscount Sadakiyo Osako

20 Jan 1894 - 08 Sep 1900 Hisayoshi Kano

08 Sep 1900 - 27 Dec 1907 Kiyoomi Chikami

27 Dec 1907 - 04 Jul 1911 Sakamoto Sannosuke

04 Jul 1911 - 28 Apr 1914 Tomegoro Taniguchi

28 Apr 1914 - 17 Dec 1917 Naokichi Takaoka

17 Dec 1917 - 24 Dec 1921 Masaharu Hashimoto

24 Dec 1921 - 29 Sep 1923 Nozomu Nakagawa

29 Sep 1923 - 24 Jun 1924 Toyoji Obata

24 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Shinobu Agata

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Miki Nagano

17 May 1927 - 10 Jan 1928 Gaku Matsumoto

10 Jan 1928 - 05 Jul 1929 Takizo Goto

05 Jul 1929 - 24 Oct 1931 Yasunori Yamaguchi

24 Oct      - 18 Dec 1931 Jisuke Kubota

18 Dec 1931 - 15 Jan 1935 Keizo Ichimura

15 Jan 1935 - 22 Apr 1936 Saburo Hayakawa

22 Apr 1936 - 24 Jun 1938 Yasujiro Nakamura

24 Jun 1938 - 17 Apr 1939 Hisashi Kurashige

17 Apr 1939 - 13 Aug 1940 Megumi Fujino

13 Aug 1940 - 20 Oct 1941 Zentaro Arai ................ 1896-1984

20 Oct 1941 - 23 Apr 1943 Yoshitomo Susuki

23 Apr 1943 - 21 Apr 1945 Hiroshi Shibayama

21 Apr      - 27 Oct 1945 Fumio Tsuge

27 Oct 1945 - 23 Jul 1946 Kiichiro Tatsuno

23 Jul 1946 - 11 Mar 1947 Kaku Shigenari

11 Mar      - 05 Apr 1947 Kiyoto Hashizume

05 Apr 1947 - 29 Apr 1955 Kaku Shigenari .............. 1901-1956

30 Apr 1955 - 29 Apr 1967 Katsushi Terazono ........... 1901-1998

30 Apr 1967 - 03 Feb 1977 Saburo Kanemaru ............. 1914-2007

02 Mar 1977 - 26 Feb 1989 Kaname Kamada ............... 1921-2005

27 Feb 1989 - 26 Jun 1996 Yoshiteru Tsuchiya .......... 1926-2004

27 Jun 1996 - 27 Jul 2004 Tatsuro Suga ................ 1924-

28 Jul 2004 - 28 Jul 2016 Yuichiro Ita ................ 1947-

28 Jul 2016 -             Satoshi Mitazono ............ 1958-


Kanagawa

Governors

19 Mar      - 05 Aug 1868 Count Higashikuze Michitomi . 1834-1912

05 Aug 1868 - 28 May 1869 Lord Terashima Munenori ..... 1832-1893

                          (Hiroyasu Matsuki)

28 May 1869 - 05 Oct 1871 Iseki Moriushitora .......... 1833-1890

05 Oct 1871 - 17 Aug 1872 Munemitsu Mutsu ............. 1844-1897

17 Aug 1872 - 15 Jan 1874 Taku Oe ..................... 1847-1921

15 Jan 1874 - 28 Mar 1876 Baron Nobuyuki Nakajima ..... 1846-1899

28 Mar 1876 - 08 Nov 1881 Viscount Yasushi Monura ..... 1842-1909

08 Nov 1881 - 26 Dec 1889 Baron Morikata Oki .......... 1841-1912

26 Dec 1889 - 09 Apr 1891 Tokunori Asada (1st Time) ... 1848-1933

09 Apr 1891 - 10 Mar 1893 Baron Utsumi Tadakatsu ...... 1843-1905

10 Mar 1893 - 14 May 1898 Kenmei Nakano ............... 1844-1898

14 May 1898 - 16 Jun 1900 Tokunori Asada (2nd Time)

16 Jun 1900 - 12 Jan 1912 Baron Sufu Kohei ............ 1851-1921

12 Jan 1912 - 28 Apr 1914 Oshima Hisamitsutsgi ........ 1865-1918

28 Apr 1914 - 12 Apr 1915 Kenzo Ishihara .............. 1864-1936

12 Apr 1915 - 18 Apr 1919 Chuichi Ariyoshi ............ 1873-1947

18 Apr 1919 - 16 Oct 1922 Kosai Inoue ................. 1870-1943

16 Oct 1922 - 24 Jun 1924 Kawachi Asakichi ............ 1873-1927

24 Jun 1924 - 16 Sep 1925 Seino Chotarno .............. 1869-1926

16 Sep 1925 - 28 Sep 1926 Henjiro Horikiri ............ 1884-1979

28 Sep 1926 - 05 Jul 1929 Ikeda Hiroshi ............... 1881-1939

05 Jul 1929 - 28 Dec 1931 Jiro Yamagata ............... 1881-1936

28 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Endo Ryusaku ................ 1886-1963

28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Sukenari Yokoyama ........... s.a

15 Jan 1935 - 13 Mar 1936 Kaoru Ishida ................ 1885-1959

13 Mar 1936 - 23 Dec 1938 Kiyoshi Nakarai ............. 1888-1982

23 Dec 1938 - 09 May 1939 Seiichi Omura ............... 1892-1968

09 May 1939 - 04 Sep 1940 Ichisho Inuma ............... 1892-1982

04 Sep 1940 - 01 Sep 1942 Mitsuma Matsumura ........... 1894-1970

01 Sep 1943 - 08 Jan 1944 Jotaro Kondo ................ 1894-1977

08 Jan 1944 - 25 Jan 1946 Takao Fujiwara .............. 1896-1983

25 Jan 1946 - 12 Mar 1947 Iwataro Uchiyama (1st Time) . 1890-1971

12 Mat      - 12 Apr 1947 Hiroshi Watanabe ............ 1896-19

12 Apr 1947 - 22 Apr 1967 Iwataro Uchiyama (2nd Time)

23 Apr 1967 - 22 Apr 1975 Bunwa Tsuda ................. 1918-2007

23 Apr 1975 - 22 Apr 1995 Kazuji Nagasu ............... 1919-1999

23 Apr 1995 - 22 Apr 2003 Hiroshi Okazaki ............. 1932-2018

23 Apr 2003 - 22 Apr 2011 Shigefumi Matsuzawa ......... 1958-

23 Apr 2011 -             Yuji Kuroiwa ................ 1954-

Kochi

Governors

15 Nov 1871 - 26 Nov 1872 Yuzo Hayashi ................ 1842-1921

26 Nov 1872 - 25 Aug 1876 Iwasaki Nagatake

26 Nov 1876 - 07 Jun 1879 Viscount Kunitake Watanabe .. 1846-1919

07 Jul 1879 - 19 Jan 1881 Baron Kokuritsu Kitagaki .... 1836-1916

19 Jan 1881 - 06 Nov 1882 Teru Tanabe ................. 1841-1924

06 Nov 1882 - 05 Mar 1883 Ijuin Shizen

07 Mar 1883 - 29 Feb 1888 Yoshiaki Tonabe ............. 1834-1897

29 Feb 1888 - 08 Jun 1889 Tokito Konkyo

08 Jun 1889 - 20 Jul 1892 Baron Hiroi Hirotake ........ 1840-1911

20 Jul      - 29 Nov 1892 Kanji Maruoka ............... 1836-1898

29 Nov 1892 - 07 Apr 1897 Baron Ishida Eikichi

07 Apr 1897 - 28 Jul 1898 Hiroshi Shikakui

28 Jul 1898 - 19 Jan 1900 Tadashi Tanigawa

19 Jan 1900 - 29 Jun 1903 Kinyuu Watanabe

29 Jun 1903 - 11 Jan 1907 Munakata Tadashi

11 Jan 1907 - 28 Mar 1908 Sada Suzuki

28 Mar 1908 - 14 Jun 1910 Kenzo Ishihara

14 Jun 1910 - 01 Jun 1913 Goro Sugiyama ............... 1870-1928

01 Jun 1913 - 09 Jun 1914 Kinjiro Nagai

09 Jun 1914 - 13 Oct 1916 Toki Kahei

13 Oct 1916 - 18 Apr 1919 Takeo Kakinuma

18 Apr 1919 - 16 Oct 1922 Abe Yoshihiko

16 Oct 1922 - 29 Sep 1923 Toyoji Obata ................ 1880-1961

29 Sep 1923 - 28 Sep 1926 Fujioka Hyoichi

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Sato Naorimittsu

17 May 1927 - 25 May 1928 Aidkame Kiyoo

25 May 1928 - 05 Jul 1929 Ichiro Oshima ............... 1882-1953

05 Jul 1929 - 27 Jun 1931 .... Tanaka

27 Jun      - 18 Dec 1931 Tsuboi

18 Dec 1931 - 04 Mar 1932 Kodora Akamatsu

04 Mar 1932 - 15 Jan 1935 Sakama Osamu

15 Jan 1935 - 16 Oct 1936 Yozora Takehamu

16 Oct 1936 - 22 Dec 1939 Kobayashi Mitsumasa

22 Dec 1939 - 07 Jan 1941 Tomoichi Koyama

07 Jan 1941 - 07 Jul 1942 Naoaki Hattori

07 Jul 1942 - 01 Jul 1943 Satoru Okino

01 Jul 1943 - 21 Apr 1945 Saburo Takahashi

21 Apr      - 27 Oct 1945 Kurihara Haya

27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Nagano Yoshitatsu ........... 1893-1953

25 Jan      - 18 Oct 1946 Shigeru Yoshitomi

18 Oct 1946 - 21 Apr 1947 Naomi Nishimora ............. 1905-1980

21 Apr      - 11 Nov 1947 Wakaji Kawamura (1st Time) .. 1901-1968

10 Jan 1948 - 12 Nov 1951 Naomi Momoi ................. 1896-1966

16 Dec 1951 - 11 Dec 1955 Wakaji Kawamura (2nd Time)

12 Dec 1955 - 06 Dec 1975 Masumi Mizobuchi ............ 1900-1984

07 Dec 1975 - 06 Dec 1991 Chikara Nakauchi ............ 1912-2001

07 Dec 1991 - 06 Dec 2007 Daijiro Hashimoto ........... 1947-

07 Dec 2007 - 06 Dec 2019 Masanao Ozaki ............... 1967-

07 Dec 2019 -             Seiji Hamada ................ 1963-

Kumamoto

Governors

22 Feb      - 24 Oct 1876 Yasuoka Akira ............... 1825-1876

20 Nov 1876 - 09 Apr 1891 Takaaki Tomioka ............. 1822-1909

09 Apr 1891 - 21 Nov 1896 Baron Matsudaira Masanao .... 1844-1915

01 Dec 1896 - 28 Jul 1898 Viscount Kanetake Oura

28 Jul 1898 - 29 Jun 1903 Tokuhisa Tsunenori .......... 1844-1910

29 Jun 1903 - 11 Jan 1907 Egi Kazuyuki

11 Jan 1907 - 20 Jul 1908 Nori Oshikawa

20 Jul 1908 - 28 Mar 1912 Kawaji Toshikyo

28 Mar      - 30 Dec 1912 Tadashi Munakata

30 Dec 1912 - 31 May 1913 Ueyama Mitsunoshin .......... 1869-1938

01 Jun 1913 - 28 Apr 1914 Akahoshi Futoshi

28 Apr 1914 - 13 Oct 1916 Kawakami Shinhare

13 Oct 1916 - 18 Apr 1919 Masahiro Ota

18 Apr 1919 - 27 May 1921 Hikoji Kawaguchi

27 May 1921 - 16 Oct 1922 Sansuke Nakayama ............ 1885-1951

16 Oct 1922 - 12 Oct 1923 Tadahiko Okada .............. 1878-1958

12 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Chisato Tanaka

24 Jun 1924 - 16 Sep 1925 Kenzo Nakagawa

16 Sep 1925 - 28 Sep 1926 Yoshifumi Satake

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Masao Oka

17 May 1927 - 05 Jul 1929 Saito Munenori

05 Jul 1929 - 22 Jul 1930 Omori Kichigoro

22 Jul 1930 - 18 Dec 1931 Bunpei Motoyama ............. 1882-1980

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Kenichi Yamashita

28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Keiichi Suzuki

15 Jan 1935 - 22 Apr 1936 Sekiya Nobuyuke

22 Apr 1936 - 17 Apr 1939 Fujioka Nagawa

17 Apr 1939 - 09 Apr 1940 Kondo Shunsuke

09 Apr 1940 - 10 Jun 1942 Chioji Yukisawa

10 Jun 1942 - 01 Aug 1944 Hikari Akira ................ 1897-1985

01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Soga Kajimatsu

27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Hirai Fumi

25 Jan      - 09 Jul 1946 Hiroshi Nagai ............... 1899-1960

09 Jul 1946 - 12 Mar 1947 Saburo Sakurai (1st Time) ... 1899-1960

12 Mar      - 16 Apr 1947 Naoto Suzuki ................ 1900-1957

16 Apr 1947 - 10 Feb 1959 Saburo Sakurai (2nd Time)

11 Feb 1959 - 10 Feb 1971 Kosaku Teramoto ............. 1907-1992

11 Feb 1971 - 10 Feb 1983 Issei Sawada ................ 1921-2016

11 Feb 1983 - 10 Feb 1991 Morihiro Hosokawa ........... 1938-

11 Feb 1991 - 25 Feb 2000 Joji Fukushima .............. 1927-2008

16 Apr 2000 - 16 Apr 2008 Yoshiko Shiotani ............ 1939-

16 Apr 2008 -             Ikua Kabashima .............. 1946-


Kyoto

Governors

   Apr 1868 -    Jul 1875 Viscount Hase Nobuatsu ...... 1818-1902

   Jul 1875 -    Jan 1881 Baron Masanao Makimura ...... 1834-1909

   Jan 1881 -    Jul 1892 Baron Kokudo Kitagaki ....... 1836-1916

   Jul 1892 -    Nov 1893 Baron Akira Senda ........... 1836-1908

   Nov 1893 - 10 Oct 1894 Hiroshi Nakai ............... 1839-1894

11 Oct 1894 -    Oct 1895 Viscount Chiaki Watanabe .... 1843-1921

   Oct 1895 - 08 Nov 1897 Baron Nobumichi Yamada ...... 1833-1900

   Nov 1897 -    Mar 1900 Baron Utsumi Tadakatsu ...... 1843-1905

   Mar 1900 -    Feb 1902 Chikaaki Takasaki ........... 1853-1920

   Feb 1902 -    Apr 1916 Baron Shoichi Omori ......... 1856-1927

   Apr 1916 -    May 1918 Jushiro Kuichi .............. 1866-1925

   May 1918 - 19 Jul 1921 Eitaro Mabuchi .............. 1867-1943

19 Jul 1921 -    Oct 1922 Raizo Wakabayashi

   Oct 1922 -    Dec 1924 Tokiwa Ikematsu ............. 1873-1953

   Dec 1924 -    Sep 1926 Ikeda Hiroshi

   Sep 1926 -    Apr 1927 Tsunenosuke Hamada

   Apr      -    Jul 1927 Goro Sugiyama

   Jul 1927 -    Jul 1929 Shigeyoshi Ounabara ......... 1882-1940

   Jul 1927 -    Oct 1931 Sasaki Shinichi ............. 1882-1943

   Oct      -    Dec 1931 Shinya Kurosaki

   Dec 1931 - 28 Jun 1932 Sukenari Yokoyama

28 Jun 1932 -    Jan 1935 Saito Munenori

   Jan 1935 -    Apr 1936 Shintaro Suzuki

   Apr 1936 -    Apr 1939 Keiichi Suzuki

   Apr 1939 -    Apr 1940 Tota Akamatsuko

   Apr 1940 -    Jan 1941 Jitsuzo Kawanishi ........... 1899-1878

   Jan 1941 -    Aug 1943 Ando Kyoushirou

   Aug 1943 -    Apr 1944 Chiyoji Yukizawa

   Apr 1944 -    Jun 1945 Arai Zentaro

   Jun      -    Oct 1945 Shigeo Miyoshi

   Oct 1945 - 14 Mar 1947 Atsushi Kimura .............. 1891-1969

14 Mar      - 12 Apr 1947 Yoshiaki Yamamoto

12 Apr 1947 - 02 Apr 1950 Atsushi Kimura (2nd Time)

02 Apr 1950 - 15 Apr 1978 Ninagawa Toraza ............. 1897-1981

16 Apr 1978 - 15 Apr 1986 Yuki Hayashida .............. 1915-2007

16 Apr 1986 - 15 Apr 2002 Teiichi Aramaki ............. 1931-

16 Apr 2002 - 15 Apr 2018 Keiji Yamata ................ 1954-

16 Apr 2018 -             Takatoshi Nishiwaki ......... 1955-

Mie

Governors

18 May 1876 - 10 May 1884 Sadamedaka Iwamura

10 Jul 1884 - 18 Apr 1885 Baron Utsumi Tadakatsu

18 Apr 1885 - 29 Jun 1888 Ishii Kuni .................. 1837-1893

29 Jun 1888 - 26 Dec 1889 Naotsugu Yamazaki

26 Dec 1889 - 12 Aug 1896 Shangyi Narukawa

31 Aug 1896 - 16 Jul 1898 Terumi Tanabe

31 Jul 1898 - 21 Feb 1899 Yuji Rika

21 Feb      - 10 May 1899 Duke Isaburo Yamagata ....... 1858-1927

   Oct 1899 - 19 Feb 1900 Arakawa Yoshitaro

19 Feb      - 31 Oct 1900 Nobuchika Ogura

31 Oct 1900 - 17 Nov 1904 Kamon Furusha

17 Nov 1904 - 20 Jul 1908 Lord Arimitsu Hideyoshi ..... 1863-1927

20 Jul      - 28 Dec 1908 Hayashi Ichizo .............. 1867-1952

28 Dec 1908 -    Apr 1911 Yoshisuke Arita

   Apr 1911 - 22 Dec 1912 Kubota Kiyochika ............ 1871-1925

22 Dec 1912 - 28 Apr 1914 Magoichi Tahara

28 Apr 1914 - 28 Apr 1916 Eitaro Mabuchi

28 Apr      - 23 Oct 1916 Shujiro Nagata .............. 1876-1943

23 Oct 1916 - 18 Apr 1919 Nagano Miki (1st Time)

18 Apr 1919 - 16 Oct 1922 Haruki Yamawaki

16 Oct 1922 - 16 Oct 1923 Saburo Shibata

16 Oct 1923 - 13 Mar 1924 Tago Ilman .................. 1881-1963

13 Mar      - 23 Jul 1924 Ryo Chiba

23 Jul 1924 - 28 Sep 1926 Kunitoshi Yamaoka

28 Sep 1926 - 28 Feb 1928 Endo Ryusaku

28 Feb 1928 - 08 Nov 1929 Iori Hanada

08 Nov 1929 - 18 Dec 1931 Keizo Ichimura

18 Dec 1931 - 23 Jun 1933 Hirose Hisatada ............. 1889-1974

23 Jun 1933 - 15 Jan 1935 Saburo Hayakawa

15 Jan 1935 - 08 Jan 1937 Aijiro Tomita

08 Jan      - 04 Nov 1937 Ando Kyoushirou

04 Nov      - 24 Dec 1937 Hanyu Masaki

24 Dec 1937 - 03 Jan 1939 Masatoshi Sato

01 Mar 1939 - 04 Apr 1940 Masanari Ogawa

09 Apr 1940 - 07 Oct 1942 Yoshiro Nakano

07 Oct 1942 - 07 Jan 1943 Koji Soga

01 Jul 1943 - 21 May 1945 Yoshio Mochinaga

21 May      - 27 Oct 1945 Shigeo Shimizu

27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Kobayashi Chiaki

25 Jan 1946 - 08 Mar 1947 Toshio Saeki

08 Mar      - 16 Apr 1947 Yoshinobu Yagi

16 Apr 1947 - 18 Mar 1955 Masaru Aoki ................. 1902-1967

23 Apr 1955 - 07 Nov 1972 Satoru Tanaka ............... 1909-2002

24 Nov 1972 - 20 Apr 1995 Ryozo Tagawa ................ 1919-1995

21 Apr 1995 - 20 Apr 2003 Masayasu Kitagawa ........... 1944-

21 Apr 2003 - 20 Apr 2011 Akihiko Noro ................ 1946-

21 Apr 2011 - 14 Sep 2021 Eikei Suzuki ................ 1974-

14 Sep 2021 -             Katsuyuki Ichimi ............ 196


Miyagi

Governors

08 Jan 1872 - 07 Feb 1873 Ryo Shioya

07 Feb 1873 - 14 Jun 1878 Tokisuke Miyagi

20 Jul 1878 - 09 Apr 1891 Baron Matsudaira Masanao

09 Apr 1891 - 20 Jan 1894 Baron Mamoru Funakoshi

20 Jan 1894 - 07 Apr 1897 Minoru Katsumata

07 Apr 1897 - 03 Jun 1898 Sukeo Kabayama

03 Jun      - 28 Jul 1898 Tokito Konkyo

28 Jul      - 09 Aug 1898 Viscount Kanetake Oura

09 Aug 1898 - 19 Jan 1900 Kiyoshi Shin

19 Jan      - 19 Mar 1900 Chikaaki Takasaki

19 Mar      - 31 Oct 1900 Nomura Masaaki

31 Oct 1900 - 08 Feb 1902 Motohiro Onoda

08 Feb 1902 - 21 Jan 1903 Tadashi Munakata

21 Jan 1903 - 24 Dec 1905 Terumi Tanabe

24 Dec 1905 - 20 Jul 1908 Kamei Ezaburo .............. 1864-1913

20 Jul 1908 - 27 Feb 1913 Hiroyuki Terada

27 Feb 1913 - 28 Apr 1914 Mori Masataka (1st Time)

28 Apr 1914 - 12 Aug 1915 Magoichi Tahara

12 Aug 1915 - 18 Apr 1919 Tsunenosuke Hamada

18 Apr 1919 - 27 May 1921 Mori Masataka (2nd Time)

27 May 1921 - 24 Jun 1924 Yuichiro Chikaraishi

24 Jun 1924 - 18 Dec 1926 Manbei Ueda

18 Dec 1926 - 09 Oct 1929 Katorataro Ushizu

09 Oct 1929 - 18 Dec 1931 Michio Yuzawa

18 Dec 1931 - 21 Jul 1933 ....

21 Jul 1933 - 10 Jul 1934 Asaji Akagi

10 Jul 1934 - 28 Jun 1935 Kiyoshi Nakarai

28 Jun 1935 - 12 Apr 1936 Jiro Ino

12 Apr 1936 - 17 Apr 1939 Yoshio Kikuyama ............ 1889-1977

17 Apr      - 07 Sep 1939 Kyuichiro Totsuka

07 Sep 1939 - 09 Apr 1940 Ryosaku Shimizu

09 Apr 1940 - 07 Oct 1942 Nobuo Hayashin

07 Oct 1942 - 01 Jul 1943 Otomaru Kato

01 Jul 1943 - 25 Feb 1944 Nobuya Uchida .............. 1880-1971

25 Feb 1944 - 10 Jun 1945 Tsurukichi Maruyama ........ 1883-1956

10 Jun      - 27 Oct 1945 Motome Ikezumi ............. 1900-1993

27 Oct 1945 - 05 Mar 1947 Saburo Chiba ............... 1894-1979

05 Mar      - 12 Apr 1947 Jiro Kazuo Watanabe ........ 1902-1980

12 Apr 1947 - 03 Jan 1949 Saburo Chiba (2nd Time)

25 Feb 1949 - 04 Oct 1952 Kazuji Sasaki .............. 1886-1954

05 Oct 1952 - 04 Oct 1956 Otogoro Miyagi ............. 1883-1967

04 Oct 1956 - 12 Jan 1959 Yasushi Onuma .............. 1908-1959

04 Mar 1959 - 08 Feb 1965 Yoshio Miura ............... 1905-1965

31 Mar 1965 - 27 Mar 1969 Shintaro Takahashi ......... 1902-1984

28 Mar 1969 - 27 Mar 1989 Soichiro Yamamoto .......... 1919-2001

28 Mar 1989 - 04 Oct 1993 Shuntara Honma ............. 1940-

24 Nov 1993 - 21 Nov 2005 Shiro Asano ................ 1948-

22 Nov 2005 -             Yoshihiro Murai ............ 1960-


Miyazaki

Governors

15 Jan 1873 - 21 Aug 1876 Weiken Fukuyama

09 May 1883 - 04 Jan 1887 Teru Tananbe

04 Jan      - 18 May 1887 Tokito Konkyo

18 May 1887 - 09 Apr 1891 Takayoshi Kyoganu

09 Apr 1891 - 20 Aug 1892 Yakichi Nagamine

20 Aug 1892 - 20 Jan 1894 Hanai Fujiwara

20 Jan 1898 - 03 Jun 1898 Senda Sadakatsuki

03 Jun 1898 - 08 Aug 1899 Sukeo Kabayama

08 Aug 1899 - 08 Feb 1902 Isamu Sonoyama

08 Feb 1902 - 31 Dec 1905 Saburo Iwao

31 Dec 1905 - 28 Jul 1906 Toda Tsunetaro

28 Jul 1906 - 28 Mar 1908 Nagai Enjin

28 Mar 1908 - 13 Mar 1911 Tadayoshi Naokichi

13 Mar 1911 - 12 Aug 1915 Tadakazu Ariyoshi

12 Aug 1915 - 20 Jul 1919 Shutaro Horiuchi

20 Jul 1919 - 03 Jul 1921 Naomiki Hirose

03 Jul 1921 - 16 Oct 1922 Goro Sugiyama

16 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Muneyoshi Oshiba ........... 1868-1925

25 Oct 1923 - 16 Sep 1925 Saito Munenori

16 Sep 1925 - 28 Sep 1926 ..... Nagaura

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Kiyoo Aida

17 May 1927 - 10 Jan 1928 Akira Kouda

10 Jan 1928 - 05 Jul 1929 Kunitoshi Yamaoka

05 Jul 1929 - 27 Aug 1930 Kaoru Ishida

27 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Ariyoshi .....

18 Dec      - 21 Dec 1931 Kiyoshi Nakarai

                          (did not take office)

21 Dec 1931 - 23 Jun 1933 Gisuke Kinoshita

23 Jun 1933 - 15 Jun 1935 Seikuchi Kimishima

15 Jan 1935 - 07 Jul 1937 Seiya Mishima

07 Jul 1937 - 05 Sep 1939 Katsuroku Aikawa

05 Sep 1939 - 07 Jan 1941 Toru Hasegawa

07 Jan 1941 - 01 Jul 1943 Osafume Katsumi

01 Jul 1943 - 01 Aug 1944 Tadao Nishihiro

01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Akira Taniguchi

27 Oct 1945 - 14 Mar 1947 Tadao Annaka (1st Time) .... 1905-1999

14 Mar      - 21 Apr 1947 Kansei Morimoto

21 Apr 1947 - 09 Mar 1951 Tadao Annaka (2nd Time)

21 May 1951 - 30 Mar 1955 Nagashige Tanaka ........... 1891-1969

23 Apr 1955 - 22 Apr 1959 Jingo Futami ............... 1888-1968

23 Apr 1959 - 18 Jun 1979 Hiroshi Kuroki ............. 1907-2001

05 Aug 1979 - 04 Aug 2003 Sudetaka Matsukata ......... 1918-2007

05 Aug 2003 - 04 Dec 2006 Tadahiro Ando .............. 1941-2010

05 Dec 2006 - 22 Jan 2007 Kayoko Saka ................ 1944-

                          (acting)

23 Jan 2007 - 20 Jan 2011 Hideo Higashikokubaru ...... 1957-

20 Jan 2011 -             Shunji Kono ................ 1964-

Nagano

Governors

1870                      Takaishi Wado

1870 - 1871               Count Tomoyuki Hayashi ..... 1823-1907

20 Nov 1871 - 27 Jun 1873 Tachiki Kenzen ............. 1834-1909 

27 Jun 1873 - 24 Jun 1881 Hiroshi Narasaki ........... 1841-1895

07 Jul 1881 - 28 Oct 1884 Makoto Ono ................. 1834-1884

05 Nov 1884 - 26 Dec 1889 Baron Seiichiro Kinashi .... 1845-1910

26 Dec 1889 - 09 Apr 1891 Baron Utsumi Tadakatsu ..... 1843-1905

09 Apr 1891 - 06 Feb 1896 Tokunori Asada ............. 1848-1933

06 Feb 1896 - 07 Apr 1897 Takasaki Chikaaki .......... 1853-1920

07 Apr 1897 - 16 Jul 1898 Gondo Kanichi .............. 1845-1915

16 Jul 1898 - 08 Aug 1899 Isamo Sonoyama ............. 1848-1921

08 Aug 1899 - 08 Feb 1902 Oshikawa Sokukichi ......... 1863-1918

08 Feb 1902 - 10 Sep 1905 Kiyohide Seki .............. 1851-1927

10 Sep 1905 - 04 Jul 1911 Akira Oyama ................ 1853-1934

04 Jul 1911 - 27 Mar 1913 Chiba Sadamiki ............. 1852-1913

03 Apr 1913 - 28 Apr 1914 Ichiro Yoda ................ 1860-1933

28 Apr 1914 - 12 Aug 1915 Yuichiro Rikiishi .......... 1876-1933

12 Aug 1915 - 27 May 1921 Akahoshi Diantai ........... 1868-1958

27 May 1921 - 16 Oct 1922 Tadahiko Okada ............. 1878-1958

16 Oct 1922 - 24 Jun 1925 Toshio Honma ............... 1877-1970

24 Jun 1925 - 05 Aug 1926 Umetani Mitsusada .......... 1880-1936

05 Aug 1926 - 28 Apr 1927 Takahashi Morio ............ 1883-1957

28 Apr 1927 - 05 Jul 1929 Ryo Chiba .................. 1884-1963

05 Jul 1929 - 28 Aug 1931 Shintaro Suzuki ............ 1884-1958

28 Aug 1931 - 04 Aug 1933 Ishigaki Kuraji ............ 1880-1942

04 Aug 1933 - 15 Jan 1935 Okoda Shuzo ................ 1886-1983

15 Jan 1935 - 13 Mar 1936 Seiichi Omora (1st Time) ... 1892-1968

13 Mar 1936 - 11 Jan 1938 Kondo Shunsuke ............. 1890-1966

11 Jan      - 23 Dec 1938 Seiichi Omora (2nd Time)

23 Dec 1938 - 22 Jul 1940 Kenji Tomita................ 1897-1977

22 Jul 1940 - 09 Jan 1942 Noburo Suzuki .............. 1893-19..

09 Jan 1942 - 10 Jan 1943 Nagoya Osamu ............... 1899-1974

10 Jan 1943 - 01 Aug 1944 Yoshio Koriyama ............ 1894-1977

01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Yasuo Otsubo ............... 1899-1974

27 Oct 1945 - 12 Mar 1947 Monobe Kaoruro ............. 1901-1977

12 Mar      - 12 Apr 1947 Yoshio Ino ................. 1898-1988

12 Apr 1947 - 22 Apr 1959 Torao Hayashi .............. 1902-1987

26 Apr 1959 - 11 Sep 1980 Gonichiro Nishizawa ........ 1906-1980

26 Oct 1980 - 26 Sep 2000 Goro Yoshimura ............. 1926-

26 Oct 2000 - 01 Sep 2006 Yasue Tanaka ............... 1956-

01 Sep 2006 - 31 Aug 2010 Jin Murai .................. 1937-

01 Sep 2010 -             Shuichi Abe ................ 1960-


Nagasaki

Governors

04 May 1868 - 20 Jun 1869 Nobuyoshi Sawa ............. 1836-1873

20 Jun 1869 - 19 Dec 1870 Nomura Morihide ............ 1831-1873

19 Dec 1870 - 07 Jan 1871 Yuzuru Ida ................. 1838-1889

07 Jan 1871 - 15 May 1876 Fusayuki Miyakawa 

22 May 1876 - 11 Oct 1877 Hidetomo Kitajima .......... 1842-1877

11 Oct 1877 - 08 Mar 1883 Tadakatsu Utsumi ........... 1843-1905

08 Mar 1883 - 25 Feb 1886 Eikichi Ishida ............. s.a

25 Feb 1886 - 26 Dec 1889 Yoshio Kusaka .............. 1852-1923

26 Dec 1889 - 07 Jan 1890 Baron Oki Mamorukata ....... 1841-1912

07 Jan 1890 - 10 Mar 1893 Kenmei Nakano .............. 1844-1898

10 Mar 1893 - 07 Apr 1897 Baron Shoichi Omori ........ 1856-1927

07 Apr 1897 - 28 Dec 1898 Eitaro Komatsubara ......... 1852-1919

28 Dec 1898 - 25 Oct 1900 Ichizo Hattori ............. 1851-1929

25 Oct 1900 - 10 Sep 1910 Yoshitaro Arakawa .......... 1862-1927

10 Sep 1910 - 04 Sep 1911 Katsutaro Inuzuka .......... 1868-1949

04 Sep 1911 - 30 Dec 1912 Ando Kensuke ............... 1854-1924

30 Dec 1912 - 17 Jan 1917 Takasuke Rinoie ............ 1866-1933

17 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Gotaro Shimada ............. 1867-1945

18 Apr 1919 - 27 May 1921 Katsusaburo Watanabe ....... 1872-1940

27 May 1921 - 16 Oct 1922 Tenta Akaboshi ............. 1868-1958

16 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Hiratsuke Hiroyoshi ........ 1875-1948

25 Oct 1923 - 23 Jul 1924 Shutaro Horiuchi ........... 1873-1941

23 Jul 1924 - 22 Mar 1927 Tominaga Ko ................ 1880-1937

22 Mar      - 17 May 1927 Kyuichi Hasegawa ........... 1884-1945

17 May 1927 - 25 May 1928 Shinichi Sagami ............ 1882-1943

25 May 1928 - 26 Aug 1930 Kihachiro Ito .............. 1882-1977

26 Aug 1930 - 15 Apr 1931 Kinoshita Makoto ........... 1884-1959

15 Apr      - 28 Aug 1931 Makie Koyanagi ............. 1884-1981

28 Aug 1931 - 15 Jan 1935 Shintaro Suzuki ............ 1884-1958

15 Jan 1935 - 10 Feb 1937 Kotaro Tanaka .............. 1888-1968

10 Feb 1937 - 18 Apr 1938 Fumihida Okada ............. 1892-1989

18 Apr 1938 - 09 Apr 1940 Jitsuzo Kawanishi .......... 1889-1978

09 Apr 1940 - 15 Jun 1942 Toshitaka Taira ............ 1893-1969

15 Jun 1942 - 01 Aug 1944 Yoshifumi Yamauchi ......... 1893-1945

01 Aug 1944 - 21 Apr 1945 Shigeyuki Tanaka ........... 1898-19

21 Apr 1945 - 25 Jan 1946 Nagano Wakamatsu ........... 1898-1977

25 Jan 1946 - 14 Mar 1947 Sojiro Sugiyama (1st Time) . 1891-1962

14 Mar      - 16 Apr 1947 Ichiro Takahashi ........... 1901-1951

                          (acting)

16 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Sojiro Sugiyama (2nd Time)

26 May 1951 - 14 Jan 1958 Takejiro Nishioka .......... 1890-1958

02 Mar 1958 - 01 Mar 1970 Katsuya Sato ............... 1904-1988

02 Mar 1970 - 01 Mar 1982 Kanichi Kubo ............... 1910-1993

02 Mar 1982 - 01 Mar 1998 Isamu Takada ............... 1926-2018

02 Mar 1998 - 01 Mar 2010 Genjiro Kaneko ............. 1944-

02 Mar 2010 - 01 Mar 2022 Hodo Nakamura .............. 1950-

02 Mar 2022 -             Kengo Oishi ................ 1982-

Nara

Governors

19 May      - 24 Jul 1868 Kasuga Sen'an .............. 1811-1878

29 Jul 1868 - 24 Aug 1869 Viscount Kosei Sonoike ..... 1835-1919

19 Aug 1870 - 22 Nov 1871 Kaieda Nobuyoshi ........... 1832-1906

22 Nov 1871 - 02 Nov 1873 Baron Shijo Takatoshi ...... 1841-1911

02 Nov      - 19 Nov 1873 Baron Sada Aoyama .......... 1826-1898

19 Nov 1873 - 19 Nov 1887 Chihiro Fujii .............. 1837-1900

19 Nov 1887 - 26 Dec 1889 Viscount Saisho Atsushi .... 1827-1910

26 Dec 1889 - 20 Jan 1894 Komaki Masanari ............ 1843-1922

20 Jan 1894 - 26 Dec 1896 Shigeru Furusawa ........... 1847-1911

26 Dec 1896 - 21 Feb 1899 Torajiro Mizuno ............ 1854-1909

21 Feb 1899 - 12 Jun 1903 Osetara Terahara ........... 1855-1912

12 Jun 1903 - 28 Jul 1906 Kono Tadamitsu ............. 1851-1922

28 Jul 1906 - 20 Jul 1907 Kawaji Toshiatsu ........... 1856-1925

20 Jul 1907 - 14 Jun 1909 Yoshio Aoki ................ 1869-19..

14 Jun 1909 - 01 Jun 1913 Raizo Wakabayashi .......... 1866-1941

01 Jun 1913 - 28 Apr 1914 Miichiro Orihara ........... 1869-1933

28 Apr 1914 - 01 Jul 1915 Hikoharu Kawaguchi ......... 1871-1955

01 Jul 1915 - 16 Oct 1922 Kitagawa Fumihiko .......... 1873-1951

16 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Motoo Naruge ............... 1874-1950

25 Oct 1923 - 28 Sep 1926 Shintaro Suzuki ............ 1884-1958

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Sotaru Beppu ............... 1883-1931

17 May 1927 - 10 Aug 1929 Hyakuda Bunsake ............ 1883-1952

10 Aug 1929 - 26 Aug 1930 Koichiro Sasai ............. 1885-1938

26 Aug 1930 - 05 May 1931 Kazuo Oguri ................ 1886-1973

05 May      - 18 Dec 1931 Hidehiko Ishiguro .......... 1884-1945

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Itsuki Saito ............... 1888-1951

28 Jun 1932 - 01 Feb 1934 Nario Kume ................. 1882-1954

01 Feb 1954 - 15 Jan 1935 Kodama Seiki ............... 1891-1978

15 Jan 1935 - 07 Jul 1937 Jiro Ichiro ................ 1894-1938

07 Jul 1937 - 09 Apr 1940 Seiya Mishima .............. 1894-1962

09 Apr      - 09 Nov 1940 Saiichiro Miyamura

09 Nov 1940 - 07 Jul 1942 Itsuzou Yamaguchi .......... 1894-1979

07 Jul 1942 - 01 Jul 1943 Takeo Hotta ................ 190

07 Jul 1943 - 13 Feb 1945 Sawa Shigetami ............. 1901-1993

13 Feb 1945 - 25 Jan 1946 Oda Shigenari .............. 1901-1975

25 Jan      - 09 Jul 1946 Shoichi Ono ................ 1897-1978

09 Jul 1946 - 14 Mar 1947 Mansaku Nomura ............. 1899-1978

14 Mar      - 21 Apr 1947 Hiroshi Taniguchi .......... 1907-1994

21 Apr 1947 - 14 Apr 1951 Mansaku Nomura ............. 1899-1978

01 May 1951 - 30 Sep 1980 Ryoko Okuda ................ 1903-1988

26 Oct 1980 - 27 Nov 1991 Shigekiyo Ueda ............. 1921-2011

28 Nov 1991 - 02 May 2007 Yoshiya Kakimoto ........... 1938-

03 May 2007 -             Shogo Arai ................. 1945-


Niigata

Governors

20 Nov 1871 - 24 May 1872 Hirimatsu

24 May 1872 - 07 Nov 1875 Kusumoto Masataka ........... 1838-1902

07 Nov 1875 - 18 Apr 1885 Nagayama Sheng Hui

18 Apr 1885 - 26 Dec 1889 Shinozaki Goro

18 Apr 1889 - 09 Apr 1891 Senda Sada Akatsuki ......... 1836-1908

09 Apr 1891 - 06 Feb 1896 Baron Seung Zhi Kuwata ...... 1840-1899

06 Feb 1896 - 07 Apr 1897 Asada Tokunori .............. 1848-1933

07 Apr 1897 - 19 Jan 1900 Minoru Katsumata

19 Sep      - 08 Sep 1900 Shin Kiyoshi ................ 1856-1916

08 Sep 1900 - 27 Feb 1903 Fumi Kashiwada

27 Feb 1903 - 11 Jan 1907 Hiroshi Abe

11 Jan 1907 - 28 Mar 1912 Prince Kiyoshi Honba

28 Mar      - 30 Dec 1912 Mori Masataka

30 Dec 1912 - 03 Mar 1913 Izawa Takio

08 Sep 1913 - 28 Apr 1914 Ando Kensuke

28 Apr 1914 - 02 Jun 1916 Keisuke Sakanaka

02 Jun 1916 - 17 Dec 1917 Tsuizui Katagawa

17 Dec 1917 - 18 Apr 1919 Watanabe Katsusaburo

18 Apr 1919 - 11 Jun 1923 Ota Masahiro

16 Jun 1923 - 18 Oct 1925 Ohara Sanarata

19 Oct 1925 - 28 Apr 1927 Takeo Mimatsu (1st Time) .... 1876-1934

28 Apr 1927 - 28 Feb 1928 Shohei Fujinoma

28 Feb      - 25 May 1928 Yuichiro Chikaraishi

25 May 1928 - 05 Jul 1929 Ozaki Yujiro

05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Takeo Mimatsu (2nd Time)

26 Aug 1930 - 02 Oct 1931 Shinya Kurosaki

02 Oct      - 18 Dec 1931 Nakano Kunikazu

18 Dec 1931 - 28 Dec 1932 Obata Toyoji

28 Jun 1932 - 15 Jun 1935 Chiba Ryo

15 Jun 1935 - 22 Apr 1936 Miyawaki Umekichi

22 Apr 1936 - 24 Jun 1938 Sekiya Nobuyuki

24 Jun 1938 - 05 Sep 1939 Yasujiro Nakamura

05 Sep 1939 - 09 Apr 1940 Seikichi Kimishima

09 Apr 1940 - 07 Jan 1941 Yasui Seiichiro ............. 1891-1962

07 Jan 1941 - 01 Jul 1943 Doi Shohei

01 Jul 1943 - 01 Feb 1945 Maeda Tamon ................. 1884-1962

01 Feb      - 09 Apr 1945 Kingo Chisato

09 Apr 1945 - 25 Jan 1946 Hatada Masatomi

25 Jan      - 09 Jul 1946 Sato Dodai .................. 1898-1971

09 Jul 1946 - 21 Apr 1947 Hideo Aoki

21 Apr 1947 - 29 Apr 1955 Shohei Okada ................ 1878-1959

30 Apr 1955 - 30 Nov 1961 Kazuo Kitamura .............. 1897-1965

10 Dec 1961 - 28 Mar 1966 Juichiro Tsukada ............ 1904-1997

08 May 1966 - 30 Apr 1974 Shiro Watari ................ 1899-1977

01 May 1974 - 19 Apr 1989 Takeo Kimi .................. 1911-1989

04 Jun 1989 - 09 Sep 1992 Kiyoshi Kaneko .............. 1932-

25 Oct 1992 - 24 Oct 2004 Ikuo Hirayama ............... 1944-

25 Oct 2004 - 24 Oct 2016 Hirohiko Izumida ............ 1962-     LDP

25 Oct 2016 - 27 Apr 2018 Ryuichi Yoneyama ............ 1967-

27 Apr      - 12 Jun 2018 Morio Takai ................. 1952-

                          (acting)

12 Jun 2018 -             Hideyo Hanazumi ............. 1958-


Oita

Governors

14 Nov 1871 - 04 Sep 1876 Kei Morishita ............... 1824-1891

04 Sep 1876 - 30 Oct 1879 Shinichi Kagawa ............. 1835-1920

30 Oct 1879 - 09 May 1891 Ryokichi Nishimura .......... 1840-1917

09 May 1891 - 26 May 1893 Kojiro Iwasaki .............. 1846-1895

26 May 1893 - 28 Sep 1896 Tameharu Yamada ............. 1842-1911

28 Sep 1896 - 07 May 1897 Yasuhiko Hirayama ........... 1844-1912

07 May 1897 - 25 Jun 1898 Shigetoo Sugimoto ........... 1846-1921

25 Jun 1898 - 08 May 1899 Norikichi Oshikawa .......... 1863-1918

08 May 1899 - 07 Jun 1901 Sadanao Suzuki .............. 1853-1914

07 Jun 1901 - 04 Sep 1905 Marques Okubo Toshi Takeshi . 1865-1943

04 Sep      - 11 Sep 1905 Shuichi Kinoshita ........... 1851-1907

11 Sep 1905 - 28 Jul 1906 Ogura Hisashi ............... 1852-1906

28 Jul 1906 - 04 Jul 1911 Teikan Chiba ................ 1852-1913

04 Jul 1911 - 01 Jun 1913 Akira Masaya ................ 1870-1946

01 Jun 1913 - 28 Apr 1914 Hikoharu Kawaguchi .......... 1871-1955

28 Apr 1914 - 12 Aug 1915 Kurogane Yasuyoshi .......... 1867-1941

12 Aug 1915 - 17 Jan 1917 Yuichiro Rikiishi ........... 1876-1933

17 Jan 1917 - 27 Feb 1921 Niitsuma Komagoro ........... 1855-1937

27 Feb 1921 - 12 Oct 1923 Chisato Tanaka .............. 1872-1938

12 Oct 1923 - 23 Jul 1924 Hiroaki Goto ................ 1872-1940

23 Jul 1924 - 16 Sep 1925 Yoshikazu Matsumaru ......... 1883-1959

16 Sep 1925 - 28 Sep 1926 Junichiro Nagai ............. 1882-1955

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Toshinobu Tadera ............ 1882-19..

17 May 1927 - 29 Jun 1928 Takeichi Fujiyama ........... 1885-1930

29 Jun 1929 - 05 Jul 1930 Bunpei Motoyama ............. 1882-1980

05 Jul 1930 - 18 Dec 1931 Kashichi Abe ................ 1885-1952

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Kiyoshi Nagano .............. 1877-1935

28 Jun 1932 - 22 Apr 1936 Yasuyuki Taguchi ............ 1883-1965

22 Apr 1936 - 07 Jul 1937 Atsuki Shiramutsu ........... 1894-1941

07 Jul 1937 - 17 Apr 1939 Senkichi Awaya .............. 1893-1945

17 Apr 1939 - 07 Jan 1941 Koketsu Yazu ................ 1893-1978

07 Jan 1941 - 15 Jun 1942 Nadao Hirokichi ............. 1899-1994

15 Jun 1942 - 01 May 1943 Ito Hisamatsu ............... 1896-1983

04 Oct 1944 - 27 Oct 1945 Motoharu Nakamura ........... 1899-1982

27 Oct 1945 - 14 Mar 1947 Tokuju Hosoda (1st Time) .... 1904-1991

14 Mar      - 12 Apr 1947 Tetsuo Wakuda ............... 1904-1990

12 Apr 1947 - 27 Apr 1955 Tokuju Hosoda (2nd Time)

28 Apr 1955 - 27 Apr 1971 Kaoru Kinoshita ............. 1894-1980

28 Apr 1971 - 27 Apr 1979 Masaru Taki ................. 1906-1987

28 Apr 1979 - 27 Apr 2003 Morihiko Hiramatsu .......... 1924-2016

28 Apr 2003 -             Katsusada Hirose ............ 1942-

Okayama

Governors

14 Jul      - 15 Nov 1871 Tadashi Iki ................. 1818-1886

15 Nov 1871 - 10 Oct 1873 Shinjo Atsunobu ............. 1834-1903

10 Oct 1873 - 07 Oct 1875 Ishibe Seichu ............... 18..-1879

07 Oct 1875 - 22 Dec 1884 Baron Takasaki Goroku ....... 1836-1896

22 Dec 1884 - 19 Sep 1894 Lt-col. Chisaka Takamasa .... 1841-1912

19 Sep 1894 - 27 Apr 1897 Kono Chuzo .................. 1851-1922

27 Apr 1897 - 19 Jan 1900 Akira Takasaki  ............. 1853-1920

19 Jan 1900 - 10 Feb 1902 Saburo Yoshihara ............ 1854-1916

10 Feb 1902 - 28 Jul 1906 Naosuke Higaki .............. 1851-1929

28 Jul 1906 - 20 Jul 1908 Hiroyuki Terada ............. 1851-1917

20 Jul 1908 - 04 Jul 1911 Tomegoro Taniguchi .......... 1867-1942

04 Jul 1911 - 01 Jul 1913 Oyama Tsunamasa ............. 1853-1934

01 Jul 1913 - 09 Jun 1914 Baron Kurahei Yuasa ......... 1874-1940

09 Jul 1914 - 18 Apr 1919 Shinichi Kasai .............. 1864-1929

18 Apr 1919 - 17 Jun 1922 Teru Kagawa ................. 1862-1923

17 Jun 1922 - 25 Oct 1923 Cho Noburen ................. 1881-1944

25 Oct 1923 - 23 May 1924 Sukenari Yokoyama ........... 1884-1963

23 May 1924 - 16 Sep 1925 Shigeyoshi Kaibara .......... 1882-1940

16 Sep 1925 - 12 May 1927 Shinichi Sagami ............. 1882-1943

17 May 1927 - 25 May 1928 Masao Kishimoto ............. 1881-1963

25 May 1928 - 05 Jul 1929 Sanbei Osamu ................ 1886-1958

05 Jul 1929 - 20 Jan 1931 Masayasu Kosaka ............. 1881-1967

20 Jan      - 02 Oct 1931 Nakano Hoichi ............... 1884-1965

02 Oct      - 18 Dec 1931 Eiji Yasui .................. 1890-1982

18 Dec 1931 - 11 Aug 1934 Eitaro Shinohara ............ 1885-1955

11 Aug 1934 - 07 Jul 1937 Yasunobu Taku ............... 1890-1959

07 Jul      - 01 Oct 1937 Takehiko Ito ................ 1891-1939

01 Oct 1937 - 11 Jan 1939 Kayaba Gunzo ................ 1893-1979

11 Jan      - 05 Sep 1939 Kiyoshi Honma ............... 1895-1948

05 Sep 1939 - 26 Feb 1940 Kenichi Kumagai ............. 1895-1956

26 Feb 1940 - 10 Jun 1942 Mitsuteru Yokomizo .......... 1897-1985

10 Jun 1942 - 01 Aug 1944 Seikichi Hashimoto .......... 1898-1955

01 Aug 1944 - 10 Sep 1945 Goro Koizumi ................ 1895-1974

12 Sep 1945 - 25 Jan 1946 Tokuya Azumi ................ 1900-1994

25 Jan      - 04 Oct 1946 Hirokichi Nishioka (1st Time) 1893-1961

04 Oct 1946 - 16 Apr 1947 Shotaru Teshima ............. 1899-1981

16 Apr 1947 - 30 Mar 1951 Hirokichi Nishioka (2nd Time)

03 May 1951 - 21 Sep 1964 Yukiharu Miki ............... 1903-1964

15 Nov 1964 - 11 Nov 1972 Takenori Kato ............... 1915-2000

12 Nov 1972 - 11 Nov 1996 Shiro Nagano ................ 1917-2006

12 Nov 1996 - 12 Nov 2012 Masahiro Ishii .............. 1945-

12 Nov 2012 -             Ryuta Ibaragi ............... 1966-


Okinawa

11 Mar 1879               Annexed by Japan

03 Apr 1945 - 15 May 1972 US occupation

01 Jul 1946               US administration

25 Dec 1953               Amami islands returned to Japan

21 Nov 1967               Ryukyu islands restored to Japan

15 May 1972               Okinawa restored to Japanese sovereignty

 

Magistrates

11 Mar      - 19 May 1879 Seiichiro Kinashi ........... 1845-1910

                          (acting)

19 May 1879 - 18 May 1881 Naoyoshi Nabeshima .......... 1843-1915

18 May 1881 - 22 Apr 1883 Shigenori Uesugi ............ 1844-1919

22 Apr      - 21 Dec 1883 Baron Michitoshi Iwamura .... 1840-1915

21 Dec 1883 - 27 Apr 1886 Sutezo Nishimura ............ 1843-1908

Governors

27 Apr 1886 - 14 Apr 1887 Sadakiyo Osako .............. 1825-1896

14 Apr 1887 - 18 Sep 1888 Minoru Fukuhara ............. 1844-1900

18 Sep 1888 - 20 Jul 1892 Kanji Maruoka ............... 1836-1898

20 Jul 1892 - 06 Apr 1908 Shigeru Narahara ............ 1834-1918

06 Apr 1908 - 31 May 1913 Shigeaki Hibi 

01 Jun 1913 - 09 Jun 1914 Takuya Takahashi ............ 1848-1935

09 Jun 1914 - 28 Apr 1916 Hisagoro Oaji 

04 May 1916 - 18 Apr 1919 Kuniyoshi Suzuki 

18 Apr 1919 - 27 May 1921 Sosuke Kawagoe .............. 1876-1954

27 May 1921 - 25 Oct 1923 Jun Wada 

25 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Ki Iwamoto .................. 1879-1944

24 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Mitsumasa Kamei 

28 Sep 1926 - 07 May 1927 Tsugio Imajuku 

07 May 1927 - 26 Dec 1928 Tojiro Iio 

26 Dec 1928 - 05 Jul 1929 Chohei Hosokawa

05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Masao Moriya 

26 Aug 1930 - 28 Jun 1935 Jiro Ino .................... 1877-1952

28 Jun 1935 - 24 Jun 1938 Hisashi Kurashige 

24 Jun 1938 - 07 Jan 1941 Fusataro Fuchigami .......... 1893-1976

07 Jan 1941 - 01 Jul 1943 Hajime Hayakawa ............. 1895-1970

01 Jul 1943 - 12 Jan 1945 Osamu Mori Izumi

12 Jan      - 03 Apr 1945 Akira Shimada ............... 1901-1945

20 Aug 1945 - 24 Apr 1946 Koshin Shikiya .............. 1884-1955

Chiefs of the Okinawa Civilian Administration

24 Apr 1946 - 04 Nov 1950 Koshin Shikiya

04 Nov 1950 - 31 Mar 1951 Tatsuo Taira ................ 1892-1969

Chief Executives of the Government

01 Apr 1951 - 25 Oct 1956 Shuhei Higa ................. 1902-1956

25 Oct 1956 - 10 Nov 1959 Jugo Toma ................... 1895-1971

10 Nov 1959 - 31 Oct 1964 Seisaku Ota ................. 1904-1999

01 Nov 1964 - 30 Nov 1968 Seiho Matsuoka .............. 1897-1989

Governors

01 Dec 1968 - 24 Jun 1976 Chobyo Yara ................. 1902-1997 JRP

25 Jun 1976 - 23 Nov 1978 Koichi Taira ................ 1909-1982

21 Jul      - 13 Dec 1978 Takemori Nojima

                          (acting)

13 Dec 1978 - 09 Dec 1990 Junji Nishime ............... 1921-2001 LDP

10 Dec 1990 - 10 Dec 1998 Masahide Ota ................ 1925-     SDP

10 Dec 1998 - 09 Dec 2006 Keiichi Inamine ............. 1933-     LDP

10 Dec 2006 -             Hirokazu Nakaima ............ 1939-     LDP


Osaka

Governors

02 May      - 23 May 1868 Daigo Tadamasa .............. 1830-1900

12 Jul 1868 - 04 Feb 1870 Shojito Goto

04 Feb      - 17 Feb 1870 Viscount Kimimasa Yuri ...... 1829-1909

18 Feb 1870 - 20 Nov 1872 Yotsutsuji Nishi ............ 1838-1897

22 Nov 1872 - 04 May 1880 Viscount Norobu Watanabe .... 1838-1913

04 May 1880 - 16 May 1889 Tateno Tsuyoshi ............. 1842-1908

16 May 1889 - 15 Jun 1891 Sutezo Nishimura ............ 1843-1908

15 Jun 1891 - 10 Oct 1895 Baron Nobumichi Yamada ...... 1833-1900

10 Oct 1895 - 13 Nov 1897 Utsumi Tadakatsu ............ 1843-1905

13 Nov 1897 - 03 Jun 1898 Tokito Konkyo ............... 1842-1905

03 Jun      - 07 Jul 1898 Baron Mamoru Okimorikata .... 1841-1912

07 Jul      - 16 Jul 1898 Saburo Yoshihara ............ 1845-1916

16 Jul 1898 - 08 Feb 1902 Tadashini Kikuchi ........... 1850-1932

08 Feb 1902 - 04 Sep 1911 Akira Takasaki .............. 1853-1920

04 Sep 1911 - 30 Dec 1912 Katsutaro Inuzuka ........... 1868-1949

30 Dec 1912 - 17 Dec 1917 Marques Okubo Toshi Takeshi . (s.a)

17 Dec 1917 - 03 Feb 1920 Hayashi Ichizo .............. 1867-1952

03 Feb 1920 - 16 Oct 1922 Tokazu Ikematsu ............. 1873-1953

16 Oct 1922 - 15 Jun 1923 Takaya Inoue ................ 1870-1943

15 Jun      - 29 Sep 1923 Toki Kahei .................. 1875-1946

29 Sep 1923 - 17 May 1927 Nozomi Nakagawa ............. 1875-1964

17 May 1927 - 25 May 1928 Osamu Tanabe ................ 1878-1958

25 May 1928 - 05 Jul 1929 Yuichiro Chikaraishi ........ 1876-1933

05 Jul 1929 - 18 Dec 1931 Zenzaburo Shibata ........... 1877-1943

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Munoyoshi Saito ............. 1881-1939

28 Jun 1932 - 15 Jun 1935 Agata Shinobu ............... 1881-1942

15 Jun 1935 - 04 Jun 1937 Eiji Yasui (1st Time) ....... 1890-1982

05 Jul 1937 - 05 Sep 1939 Kiyoshi Ikeda (1st Time) .... 1885-1966

05 Sep 1939 - 07 Jan 1941 Kiyoshi Hanai ............... 1888-1982

07 Jun 1941 - 01 Jul 1943 Choji Minabe ................ 1886-1958

01 Jul 1943 - 01 Aug 1944 Kawakada Kamikichi .......... 1886-1955

01 Aug 1944 - 21 Apr 1945 Kiyoshi Ikeda (2nd Time)

21 Apr      - 10 Jun 1945 Eiji Yasui (2nd Time)

10 Jun 1945 - 25 Jan 1946 Zentaro Arai ................ 1896-1984

25 Jan      - 08 Jun 1946 Maruo Harou ................. 1891-1966

08 Jun 1946 - 21 Feb 1947 Hirotaro Tanaka ............. 1888-1968

21 Feb      - 11 Mar 1947 Otsuke Kennori 

11 Mar      - 12 Apr 1947 Taketsugu Takatsuji ......... 1896-1963

12 Apr 1947 - 22 Feb 1959 Bunzo Akama ................. 1899-1973

25 Apr 1959 - 22 Apr 1971 Gisen Sato .................. 1899-1985

23 Apr 1971 - 22 Apr 1979 Ryoiochi Kuroda ............. 1911-2003

23 Apr 1979 - 22 Apr 1991 Sakae Kishi ................. 1922-2013

23 Apr 1991 - 22 Apr 1995 Kazuo Nakagawa .............. 1926-

23 Apr 1995 - 27 Dec 1999 Knock Yokoyama .............. 1932-2007

27 Dec 1999 - 08 Feb 2000 Yoshiki Kimura .............. 1952-

08 Feb 2000 - 05 Feb 2008 Fusae Ota ................... 1951-

06 Feb 2008 - 31 Oct 2011 Toru Hashimoto .............. 1969-

31 Oct      - 28 Nov 2011 Yasuyuki Ogawa

                          (acting)

28 Nov 2011 - 20 Mar 2019 Ishiro Matsui ............... 1964-

20 Mar      - 08 Apr 2019 Hiroyuki Takeuchi

                          (acting)

08 Apr 2019 -             Hirofumi Yoshimura .......... 1975-


Saga

1871 - 1872               Imari prefecture

1876 - 1883               Part of Nagasaki prefecture

 

Governors

14 Nov 1871 - 12 Jul 1872 Sadao Koga

12 Jul      - 22 Dec 1872 Viscount Tesshu Yamaoka .... 1836-1888

22 Dec 1872 - 15 Jan 1873 Taku Shigeru

15 Jan      - 22 Jul 1873 Ishii Kuni (1st Time) ...... 1837-1893

22 Jul 1873 - 28 Jan 1874 Baron Michitoshi Iwamura

28 Jan      - 18 Jul 1874 Baron Takatoshi Iwamura

18 Jul 1874 - 18 Apr 1876 Hidotemo Kitashima

19 May 1883 - 18 Jun 1888 Keisuke Kamata ............. 1842-18

29 Jun 1888 - 24 Dec 1889 Ishii Kuni (2nd Time)

24 Dec 1889 - 20 Aug 1892 Sukeo Kabayama

20 Aug 1892 - 12 Jan 1894 Takaya Nagamine

25 Jan 1894 - 12 Aug 1896 Teru Tanabe

12 Aug 1896 - 07 Apr 1897 Akira Oyama

07 Apr 1897 - 25 Jan 1898 Isamu Takeuchi (1st Time) 

25 Jun      - 16 Jul 1898 Yasuhiko Hirayama

16 Jul      - 21 Dec 1898 Isamu Takeuchi (2nd Time)

22 Dec 1898 - 02 Apr 1901 Seki Kiyohide

02 Apr 1901 - 14 Apr 1908 Fai Kagawa

14 Apr      - 28 Dec 1908 Inoue Takashihara

28 Dec 1908 - 06 Oct 1911 Nishimura Mutsu

06 Oct 1911 - 09 Jun 1914 Fuwahiko Maru .............. 1865-1919

09 Jun 1914 - 08 Jan 1915 Raizo Wakabayashi

08 Jan 1915 - 17 Jan 1917 Kazu Ishibashi ............. 1873-19..

17 Jan      - 17 Dec 1917 Unosuke  Okada ............. 1872-1949

17 Dec 1917 - 18 Apr 1919 Muneyoshi Oshiba

18 Apr 1919 - 03 Jun 1921 Sawada Ushimaro

03 Jun 1921 - 23 Jul 1924 Hiroshi Tominaga ........... 1880-1937

23 Jul 1924 - 28 Sep 1926 Yuzo Saito

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Shozo Tokinaga ............. 1884-1929

17 May 1927 - 25 May 1928 Ichiro Oshima

25 May 1928 - 30 Jan 1929 Yujiro Shinjo

30 Jan      - 10 Sep 1929 Tetsuzo Yoshimura

10 Sep 1929 - 30 Jun 1930 Imajuku Tsugio

01 Jul 1930 - 20 Jan 1931 Ei Inoue ................... 1886-1975

20 Jan      - 18 Dec 1931 Nakarai Kiyoshi

18 Dec 1931 - 23 Jun 1933 Saburo Hayakawa

23 Jun 1933 - 10 Nov 1934 Nagawa Fujioka

10 Nov 1934 - 07 Jul 1937 Shizuo Furukawa

07 Jul 1937 - 17 Apr 1939 Tomoichi Koyama

17 Apr 1939 - 09 Apr 1940 Kato Yukumaru

09 Apr 1940 - 26 Mar 1941 Masaki Nagatoshi ........... 1895-1965

26 Mar 1941 - 23 May 1942 Ikezumi Kurama ............. 1900-1993

23 May 1942 - 01 Aug 1944 Shogo Tanaka

01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Miyazaki Kenta

27 Oct 1945 - 08 Jul 1946 Genichi Okimori (1st Time) . 1899-1951

08 Jul 1946 - 11 Mar 1947 Morio Tozawa

11 Mar      - 12 Apr 1947 Kuniharu Jinshan

12 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Genichi Okimori (2nd Time)

30 Apr 1951 - 16 Apr 1959 Naotsugu Nebishima ......... 1912-1981

23 Apr 1959 - 22 Apr 1979 Sunao Ikeda ................ 1901-1985

23 Apr 1979 - 22 Apr 1991 Kumao Katsuki .............. 1916-1995

23 Apr 1991 - 22 Apr 2003 Isamu Imoto ................ 1925-

23 Apr 2003 - 25 Nov 2014 Yasushi Furukawa ........... 1938-

25 Nov 2014 - 14 Jan 2015 Haoyi Sakai

                          (acting)

14 Jan 2015 -             Yoshinori Yamaguchi ........ 1965-

Saitama

Governors

13 Nov 1871 - 21 May 1873 Morihide Nomura ............ 1831-1873

21 May 1873 - 15 Mar 1882 Tasuke Shirane

24 Mar 1882 - 26 Dec 1889 Kiyohide Yoshida

26 Dec 1889 - 09 Apr 1891 Eitaro Komatsubara ......... 1852-1919

09 Apr 1891 - 23 Dec 1892 Kanichi Kubota ............. 1850-1942

23 Dec 1892 - 20 Jan 1894 Tsunao Hayashi

20 Jan 1894 - 07 Apr 1897 Tomi Senketaka ............. 1845-1918

07 Apr 1897 - 26 Jan 1898 Munakata Tadashi

26 Jan 1898 - 21 Feb 1899 Hanai Hagiwara

21 Feb 1899 - 25 Oct 1900 Count Jissho Oogimachi ..... 1855-1923

25 Oct 1900 - 08 Feb 1902 Lord Yamada Harusan

08 Feb 1902 - 04 Sep 1905 Shuichi Kinoshita .......... (s.a)

04 Sep 1905 - 27 Dec 1907 Marquis Okubo Toshi Takeshi

27 Dec 1907 - 01 Jun 1913 Shimada Gotaro

01 Jun 1913 - 09 Jun 1914 Soeda Keiichiro ............ 1871-1953

09 Jun 1914 - 13 Oct 1916 Akiratani Akira

14 Oct 1916 - 28 Jun 1919 Okoda Tadahiko

28 Jun      - 20 Aug 1919 Nishimura Yasukichi

20 Aug 1919 - 25 Oct 1923 Horiuchi Hidetaro

25 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Motoda Tashio

24 Jun 1924 - 17 May 1927 Saito Morikuni

17 May      - 07 Nov 1927 Taeru Node ................. 1876-1945

07 Nov 1927 - 06 Feb 1929 Miyawaki Umekichi (1st Time)

06 Feb      - 05 Jul 1929 Shirane Takekai

05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Hosokawa Chohei

26 Aug 1930 - 15 Apr 1931 Niwa Shichiro

15 Apr      - 18 Dec 1931 Kozo Yamanaka

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Miyawaki Umekichi (2nd Time)

28 Jun 1932 - 23 Jun 1933 Shigezo Fukushima .......... 1888-1939

23 Jun 1933 - 10 Jul 1934 Hirose Hisatada ............ 1889-1974

10 Jul 1934 - 25 May 1935 Kazume Iinuma

25 May 1935 - 22 Apr 1936 Saito Juri

22 Apr 1936 - 18 Apr 1938 Jitsuzo Kawanishi

18 Apr 1938 - 07 Apr 1941 Toki Ginjiro ............... 1894-1976

07 Apr 1941 - 09 Jan 1942 Miyano Shozo

09 Jan 1942 - 01 Jul 1943 Toshio Otsu ................ 1893-1956

01 Jul 1943 - 01 Aug 1944 Sudo Tetsushin

01 Aug 1944 - 19 Aug 1945 Ryuichi Fukumoto

19 Aug 1945 - 25 Jan 1946 Sekigaiyo Otoko ............ 1902-2000

25 Jan 1946 - 14 Mar 1937 Jitzuzo Nishimura .......... 1894-1950

                          (1st Time)

14 Mar      - 12 Apr 1947 Hitoshi Miyawaki ........... 1904-1963

12 Apr 1947 - 28 Mar 1949 Jitzuzo Nishimura (2nd Time)

28 Mar      - 16 May 1949 Yoshida Tadakazu ........... 1902-1984

                          (acting)

17 May 1949 - 29 May 1956 Yuuichi Oosawa ............. 1902-1984

17 Jul 1956 - 12 Jul 1972 Hiroshi Kurihara ........... 1900-1978

13 Jul 1972 - 12 Jul 1992 Yawara Hata ................ 1910-1996

13 Jul 1992 - 18 Jul 2003 Yoshihiko Tsuchiya ......... 1926-2008

18 Jul      - 31 Aug 2003 Nobuyuki Aoki

                          (acting)

31 Aug 2003 - 30 Aug 2019 Kiyoshi Ueda ............... 1948-

31 Aug 2019 -             Motohiro Ono ............... 1963-


Shiga

23 Nov 1871               Otsu prefecture

19 Jan 1872               Renamed Shiga prefecture


Governors

23 Nov 1871 - 23 Mar 1875 Michiyuki Matsuda .......... 1839-1882

27 Apr 1875 - 09 Jul 1884 Koteda Yasusada ............ 1840-1899

09 Jul 1884 - 21 May 1890 Hiroshi Nakai .............. 1839-1894

21 May 1890 - 09 Apr 1891 Kojiro Iwasaki ............. 1846-1895

09 Apr      - 16 May 1891 Baron Morikata Oki ......... 1841-1912

16 May      - 15 Jun 1891 Baron Chiaki Watanabe ...... 1843-1912

15 Jun 1891 - 11 Jan 1896 Toru Ogoshi ................ 1844-1896

04 Feb 1896 - 07 Apr 1897 Koteda Yasusada

07 Apr 1897 - 07 Apr 1899 Orita Hiraochi ............. 1847-1915

07 Apr 1899 - 04 Oct 1902 Atsushi Kawashima .......... 1847-1911

04 Oct 1902 - 11 Jan 1907 Sadanao Suzuki ............. 1853-1914

11 Jan 1907 - 30 Dec 1912 Sumimoto Kawashima ......... 1863-1920

30 Dec 1912 - 28 Apr 1914 Tota Sayanagi .............. 1870-1925

28 Apr 1914 - 17 Dec 1917 Tokikwa Ikematsu ........... 1873-1953

17 Dec 1917 - 18 Apr 1919 Mori Matasaka .............. 1866-1921

18 Apr 1919 - 25 Oct 1923 Horita Gijiro .............. 1874-1942

25 Oct 1923 - 16 Sep 1925 Ichiro Suematsu ............ 1875-1947

16 Sep 1925 - 05 Aug 1926 Morio Takahashi ............ 1883-1957

05 Aug 1926 - 17 May 1927 Shinya Kurosaki ............ 1878-1959

17 May 1927 - 29 Jun 1928 Masami Imamura ............. 1884-1945

29 Jun 1928 - 10 Sep 1929 Horita Kanae ............... 1883-1942

10 Sep 1929 - 20 Jan 1931 Toshinobu Tadera ........... 1882-19..

20 Jan      - 18 Dec 1931 Yasuo Yono ................. 1885-19..

18 Dec      - 21 Dec 1931 Tsunezo Yamaka ............. 1886-1975

21 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Yujiro Shinjo .............. 1883-1951

28 Jun 1932 - 26 Oct 1934 Takehiko Ito ............... 1891-1939

26 Oct 1934 - 22 Apr 1936 Nobuo Murachi .............. 1889-1941

22 Apr      - 24 Sep 1936 Naozo Futami ............... 1888-1953

24 Sep 1936 - 09 Apr 1940 Toshitaka Taira ............ 1893-1969

09 Apr 1940 - 09 Jan 1942 Jotaro Kondo ............... 1894-1977

09 Jan 1942 - 01 Jul 1943 Yoshitaka Namikawa ......... 1898-1975

01 Jul 1943 - 21 Apr 1945 Morito Kikuchi ............. 1898-1961

21 Apr 1945 - 25 Jan 1946 Shuichi Inada .............. 1902-1973

25 Jan 1946 - 11 Mar 1947 Wakio Shibano .............. 1902-1982

11 Mar      - 12 Apr 1947 Saburosuke Okamoto ......... 1901-1951

12 Apr 1947 - 08 Nov 1954 Iwakichi Hattori ........... 1885-1965

07 Dec 1954 - 06 Dec 1958 Kotaro Mori ................ 1889-1964

07 Dec 1958 - 06 Dec 1966 Kyujiro Taniguchi .......... 1886-1973

07 Dec 1966 - 06 Dec 1974 Kinichiro Nozaki ........... 1922-1975

07 Dec 1974 - 16 Jun 1986 Masayoshi Takemura ......... 1934-

20 Jul 1986 - 19 Jul 1998 Minoru Inaba ............... 1929-2006

20 Jul 1998 - 19 Jul 2006 Yoshitsugu Kunimatsu ....... 1938-

20 Jul 2006 - 19 Jul 2014 Yukiko Kada ................ 1950-

20 Jul 2014 -             Taizo Mikazuki ............. 1971-

Shimane

Governors

15 Nov 1871 - 30 Mar 1872 Masami Terada

30 Mar      - 27 Sep 1872 Tanenori Ikeda

27 Sep      - 13 Oct 1873 Kamiyama Ren

13 Oct 1873 - 12 May 1876 Iseki Ushitora

12 May 1876 - 15 Aug 1877 Nobuhiro Sato .............. 1816-1900

15 Aug 1877 - 30 Oct 1883 Jiro Sakai

30 Oct 1883 - 27 Aug 1885 Tamechika Fujikawa

27 Aug 1885 - 09 Apr 1891 Sada Kotedayasu

09 Apr 1891 - 21 Mar 1893 Goro Shinozaki

21 Mar 1893 - 27 Mar 1895 Viscount Oura Kanetake

27 Mar 1895 - 07 Apr 1897 Michio Sokabe

07 Apr 1897 - 02 Apr 1898 Hikoji Nakamura

02 Apr 1898 - 08 Sep 1900 Chuzo Kono

08 Sep 1900 - 04 Oct 1902 Ryogen Kaneo

04 Oct 1902 - 17 Nov 1904 Ihara Ko

17 Nov 1904 - 28 Mar 1908 Matsunaga Takeyoshi

28 Mar      - 27 Aug 1908 Raizo Wakabayashi

27 Aug 1908 - 13 Mar 1911 Maruyama Shigetoshi

13 Mar 1911 - 28 Apr 1914 Takaoka Naokichi

28 Apr 1914 - 29 Jan 1917 Ichiro Oriharami

29 Jan 1917 - 28 Jun 1919 Yasukichi Nishimura

28 Jun 1919 - 25 Oct 1923 Sanehide Takarabe

25 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Naganobu Ren

24 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Sotaro Taro

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Jiro Morioko

17 May      - 18 May 1927 Yukichi Shirakami

18 May 1927 - 10 Sep 1930 Rinsaku Yagi (1st Time)

10 Sep 1930 - 21 Aug 1931 Baron Keiichi Omori

21 Aug      - 18 Dec 1931 Kanichi Misawa

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Rinsaku Yagi (2nd Time)

28 Jun 1932 - 21 Apr 1936 Masaki Fukumura ............ 1887-1974

21 Apr      - 02 Sep 1936 Koji Nakai ................. 1892-1968

02 Sep 1936 - 10 Feb 1937 Kyuichi Kodama

10 Feb 1937 - 17 Apr 1939 .....

17 Apr 1939 - 09 Apr 1940 Takashi Mirobe

09 Apr      - 23 Dec 1940 Kiyoo Ebe

23 Dec 1940 - 09 Jan 1942 Yasuo Otsubo

09 Jan 1942 - 10 Oct 1943 Goro Koizumi

10 Oct 1943 - 12 Sep 1945 Takeo Yamada

12 Sep 1945 - 25 Jan 1946 Kiyoshi Ito

25 Jan      - 08 Jun 1946 Mikio Suzuki ............... 1904-1991

08 Jun 1946 - 16 Apr 1947 Muneo Tokanai

16 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Fujiro Hara ................ 1875-1953

04 May 1951 - 29 Apr 1959 Yasuo Tsunematsu ........... 1899-1963

30 Apr 1959 - 29 Apr 1971 Choemon Tanabe ............. 1906-1979

30 Apr 1971 - 29 Apr 1975 Shinichiro Date ............ 1907-1994

30 Apr 1975 - 29 Apr 1987 Seiji Tsunematsu ........... 1923-

30 Apr 1987 - 29 Apr 2007 Nobuyoshi Sumita ........... 1935-

30 Apr 2007 - 29 Apr 2019 Zenbe Mizoguchi ............ 1946-

30 Apr 2019 -             Tatsuya Maruyama ........... 1970-


Shizuoka

Governors

15 Nov      - 09 Dec 1871 Viscount Ichio Okubo

09 Dec 1871 - 18 Jul 1872 Asano Ujisuke

18 Jul      - 18 Sep 1872 Tadatake Kagawa

18 Sep 1872 - 13 Jan 1874 Hiroshi Nanbu

13 Jan 1874 - 13 Dec 1883 Sadakiyo Osako

15 Dec 1883 - 27 Sep 1884 Narahara Shigeru

27 Sep 1884 - 17 Nov 1889 Takayoshi Sekiguchi

98 Jun 1889 - 20 Aug 1892 Tokito Tamemoto

12 Aug 1896 - 07 Apr 1897 Komatsubara Eitaro

07 Apr 1897 - 16 Jul 1898 Baron Takatomi Senge

16 Jul 1898 - 08 Aug 1899 Heishiro Kato

08 Aug 1899 - 31 Oct 1900 Lord Motohiro Onoda

31 Oct 1900 - 08 Feb 1902 Shiba Sankaru

08 Feb 1902 - 25 Jan 1904 Shunzuo Yamada

25 Jan 1904 - 14 Dec 1905 Eizaburo Kamei

14 Dec 1905 - 14 Jun 1910 Takasuke Rinoie

14 Jun 1910 - 16 May 1911 Kenzo Ishihara

16 May 1911 - 03 Mar 1913 Shigeru Matsui

03 Mar 1913 - 09 Jun 1914 Shinichi Kasai

09 Jun 1914 - 12 Aug 1915 Baron Kurahei Yuasa ........ 1874-1940

12 Aug 1915 - 07 May 1918 Yusakouchi Asaki 

07 May 1918 - 20 Aug 1919 Atsushi Akaike

20 Aug 1919 - 09 Mar 1921 Teizaburo Sekiya

09 Mar 1921 - 04 Jun 1924 Hidehiko Michioka

04 Jun      - 23 Jul 1924 Shirookawa Jyosuke

23 Jul 1924 - 28 Sep 1926 Kihachiro Ita

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Gaku Matsumoto

17 May 1927 - 05 Jul 1929 Kyuichi Hasegawa

05 Jul 1929 - 08 May 1931 Takekai Shirane

08 May      - 18 Dec 1931 Ken Uzawa

18 Dec 1931 - 15 Jan 1935 Kotaro Tanaka

15 Jan 1935 - 22 Apr 1936 Kashichi Abe

22 Apr 1936 - 05 Jun 1937 Itsuki Saito

05 Jun 1937 - 09 Nov 1938 Ichisho Inuma

09 Nov 1938 - 17 Apr 1939 Iwao Yamazaki

17 Apr 1939 - 09 Jan 1942 Hachiya Obama

09 Jan 1942 - 01 Jul 1943 Nagatoshi Fujioka

01 Jul 1943 - 21 Apr 1945 Jiro Imamatsu

21 Apr      - 12 Sep 1945 Morito Kikuchi ............. 1898-1961

12 Sep 1945 - 25 Jan 1946 Takeo Hotta

25 Jan 1946 - 08 Mar 1947 Takeshi Kobayashi

08 Mar      - 12 Apr 1947 Kawai Akitomo .............. 1902-1987

12 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Takeji Kobayashi ........... 1899-1988

04 May 1951 - 07 Jan 1967 Toshio Saito ............... 1908-1999

01 Feb 1967 - 24 Jun 1974 Yutaro Takeyama ............ 1901-1982

10 Jul 1974 - 06 Jul 1986 Keizaburo Yamamoto ......... 1913-2006

07 Jul 1967 - 23 Jun 1993 Shigeyoshi Saito ........... 1918-2018

01 Aug 1993 - 07 Jul 2009 Yoshinobu Ishikawa ......... 1940-

07 Jul 2009 -             Heita Kawakatsu ............ 1948-


Tochigi (Totigi)

Governors

13 Nov 1871 - 29 Oct 1880 Miki Nabeshima

30 Oct 1880 - 30 Oct 1883 Tamechika Fujikawa ......... 1836-1885

30 Oct 1883 - 22 Jan 1885 Mishi Michitsune

22 Jan 1885 - 23 Dec 1889 Sukeo Kabayama

24 Dec 1889 - 20 Jan 1894 Orita Hirauchi

20 Jan 1894 - 07 Apr 1897 Sato Nobu .................. 1851-1910

07 Apr      - 13 Nov 1897 Egi Kazuyuki

13 Nov 1897 - 09 Aug 1898 Sento Kiyoshi

09 Aug 1898 - 13 Jan 1899 Hagino Samon

13 Jan 1899 - 29 Dec 1902 Korechika

30 Dec 1902 - 25 Jan 1904 Sugai Makoto

25 Jan 1904 - 10 Aug 1906 Hitoshi Takeshi ............ 1863-1941

10 Aug      - 07 Dec 1906 Kubota Kiyochika

07 Dec 1906 - 11 Aug 1911 Nakayama Midaizo ........... 1867-1911

11 Aug 1911 - 05 Jun 1914 Okada Bunji

05 Jun 1914 - 02 Jun 1916 Shin Kitagawa

02 Jun 1916 - 16 Oct 1922 Hiroyoshi Hiratsuka

12 Oct 1922 - 13 Jan 1924 Haruki Yamawaki

13 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Eiji Otsuka ................ 1884-1945

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Hyoichi Fujioka

17 May 1927 - 29 Jun 1928 Beppu Sotaro ............... 1883-1931

29 Jun 1928 - 05 Jul 1929 Takeichi Fujiyama

05 Jul      - 08 Nov 1929 Jiro Morioka

08 Nov 1929 - 20 Jan 1931 Iori Harada ................ 1880-1953

20 Jan      - 27 Dec 1931 Asari Saburo

27 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Chokichi Toshima

28 Jun 1932 - 10 Jul 1934 Kiyoshi Nakarai

10 Jul 1932 - 13 Mar 1936 Gunzo Kayaba

13 Mar 1936 - 30 Sep 1937 Hachimintsu Matsumura

01 Oct 1937 - 08 Apr 1940 Adachi Shuuritsu

09 Apr 1940 - 09 Jan 1942 Saburo Yamagata

09 Jan 1942 - 01 Jul 1943 Sakurai Yasuemon

01 Jul 1943 - 01 Nov 1944 Tokuya Azumi ............... 1900-1994

01 Nov 1944 - 24 Jan 1946 Soma Toshio ................ 1898-1980

25 Jan 1946 - 11 Mar 1947 Kiichi Ogawa ............... 1904-1979

11 Mar      - 12 Apr 1947 Kiyoshi Ikeda .............. 1900-1991

12 Apr 1947 - 05 Jan 1955 Juukichi Kodaira ........... 1886-1960

07 Feb 1955 - 04 Feb 1959 Kiichi Ogawa ............... 1904-1979

05 Feb 1959 - 07 Dec 1974 Nobuo Yokokawa ............. 1901-1975

08 Dec 1974 - 08 Dec 1984 Yuzuru Funada .............. 1923-1985

08 Dec 1984 - 08 Dec 2000 Fumio Watanambe ............ 1929-2004

08 Dec 2000 - 08 Dec 2004 Akio Fukuda ................ 1948-

08 Dec 2004 -             Tomikazu Fukuda ............ 1952-


Tokushima

Governors

1871 - 1873               Inoue Takanori ............. 1891-1893

1873                      Mohei Hayashi .............. 1839-1875

1873 - 1874               Kiyotaro Kubo .............. 1832-1878

1874 - 1875               Sadao Koga ................. 1832-1877

1875 - 1876               Keimei Tomioka ............. 1822-1909

1876 - 1879               Viscount Kunitake Watanabe . 1846-1919

06 Jul 1879 - 27 Dec 1880 Kitagaki Kunimichi ......... 1836-1916

27 Dec 1880 - 26 Dec 1889 Akira Sakai ................ 1851-1907

26 Dec 1889 - 10 Jul 1891 Tsutomu Sakurai ............ 1843-1931

10 Jul 1891 - 18 Mar 1893 Baron Yoshiomi Seki ........ 1839-1918

18 Mar 1893 - 12 Aug 1896 Yoshio Murakami ............ 1845-1919

12 Aug 1896 - 21 Feb 1899 Isaburo Yamagata ........... 1858-1927

21 Feb 1899 - 27 Apr 1900 Rinoie Yuji ................ 1859-1901

27 Apr      - 25 Oct 1900 Yoshisuke Arita ............ 1854-1940

25 Oct 1900 - 08 Feb 1902 Hisashi Ogura .............. 1852-1906

08 Feb 1902 - 25 Jan 1904 Eizaburo Kamei ............. 1864-1913

25 Jan 1904 - 31 Dec 1905 Tokonami Takejiro .......... 1867-1935

31 Dec 1905 - 28 Jul 1906 Saburo Iwao ................ 1851-1909

28 Jul 1906 - 20 Jul 1908 Tomegoro Taniguchi ......... 1867-1942

20 Jul 1908 - 28 Apr 1914 Katsusaburo Watanabe ....... 1872-1940

28 Apr 1914 - 08 Jan 1915 Toyosuke Haneda ............ 1872-1933

08 Jan      - 05 Mar 1915 Riheita Kameyama ........... 1872-1915

05 Mar 1915 - 26 Sep 1917 Ichiro Suematsu ............ 1875-1947

26 Feb 1917 - 18 Apr 1919 Gen'nosuke Miyake .......... 1874-1930

18 Apr 1919 - 27 Feb 1921 Rinpei Otsu ................ 1865-1939

27 Feb 1921 - 24 Jun 1924 Sosuke Kawagoe ............. 1876-1954

24 Jun 1924 - 28 Sep 1926 Toyoharu Obata ............. 1880-1961

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Ichiro Ohno ................ 1887-1985

17 May 1927 - 25 May 1928 Choji Minabe ............... 1886-1958

25 May 1928 - 05 Jul 1929 Kenichi Yamashita .......... 1885-1951

05 Jul 1929 - 18 Dec 1931 Doi Michitsugu ............. 1884-1952

18 Dec 1931 - 23 Jun 1933 Keishiro Ochiai ............ 1886-1965

23 Jun 1933 - 30 Oct 1934 Taro Kanamori .............. 1888-1958

30 Oct 1934 - 12 Jun 1936 Kuichiro Totsuka ........... 1891-1973

12 Jun 1936 - 05 Sep 1939 Ryosaku Shimizu ............ 1893-1989

05 Sep 1939 - 03 Dec 1940 Yoshio Araki ............... 1894-1984

03 Dec 1940 - 09 May 1941 Shiro Nakamura ............. 1895-1989

09 May 1941 - 07 Oct 1942 Jihei Tsujiyama ............ 1897-1974

07 Oct 1942 - 10 Jun 1945 Kiyotake Noda .............. 1901-1963

10 Jun 1945 - 04 Feb 1947 Kaneyoshi Okada ............ 1900-2000

12 Feb      - 14 Mar 1947 Tokuji Tokonaka ............ 1904-1980

14 Mar      - 16 Apr 1947 Katsuya Sato ............... 1904-1988

16 Apr 1947 - 01 Apr 1951 Goro Abe ................... 1904-1963

21 May 1951 - 30 Mar 1955 Kuniichi Abe ............... 1899-1988

25 Mar 1955 - 15 Sep 1965 Kikutaro Hara .............. 1889-1972

09 Oct 1965 - 04 Oct 1981 Yasunobu Takeichi .......... 1917-2005

05 Oct 1981 - 04 Oct 1993 Shinzo Miki ................ 1928-2010

04 Oct 1993 - 27 Apr 2002 Toshio Endo ................ 1943-

28 Apr 2002 - 30 Mar 2003 Tadashi Ota ................ 1944-

18 May 2003 -             Kamon Iizumi ............... 1960-


Tokyo

02 Oct 1868               Tokyo prefecture

01 Jul 1943               Tokyo metropolis


Governors

13 Jul      - 20 Dec 1868 Mitsunori Karasuma ......... 1832-1873

16 Jan      - 22 Aug 1869 Count Oki Takato ............ 1832-1899

06 Nov 1869 - 07 Sep 1871 Viscount Osamu Mibo ........ 1835-1906

07 Sep 1871 - 18 Aug 1872 Viscount Yuri Kousei ....... 1829-1909

18 Aug 1872 - 19 Dec 1875 Viscount Tadahiro Okubo .... 1818-1888

19 Dec 1875 - 12 Dec 1879 Masataka Kusumoto .......... 1838-1902

12 Dec 1879 - 06 Jul 1882 Matsuda Michiyuki .......... 1839-1882

19 Jul 1882 - 13 Jun 1885 Earl Kensho Yoshikawa ...... 1842-1920

13 Jun 1885 - 09 Mar 1886 Hiroshi Watanabe ........... 1848-1901

09 Mar 1886 - 19 May 1890 Baron Isojimuttsu Takasaki . 1836-1896

19 May 1890 - 21 Jul 1891 Marquis Shigeru Hachisuke .. 1846-1918

21 Jul 1891 - 26 Oct 1893 Tomita Tetsunosuke ......... 1835-1916

26 Oct 1893 - 14 Mar 1896 Miura Yasushi .............. 1829-1910

14 Mar 1896 - 12 Oct 1897 Marquis Michitsune Koga .... 1842-1925

12 Oct 1897 - 16 Jul 1898 Viscount Okabe Nagahon ..... 1855-1925

16 Jul      - 12 Nov 1898 Koizuka Furo ............... 1848-1920

12 Nov 1898 - 25 Mar 1908 Baron Sangay Takatomi ...... 1845-1920

28 Mar 1908 - 30 Dec 1912 Hiroshi Abe (1st Time) ..... 1852-1922

30 Dec 1912 - 21 Apr 1914 Munakata Tadash

21 Apr 1914 - 02 Jul 1915 Kubota Kiyochika

02 Jul 1915 - 12 Jun 1919 Yuichi Ionue ............... 1871-1919

20 Jun 1919 - 27 May 1921 Hiroshi Abe (2nd Time)

27 May 1921 - 16 Sep 1925 Katsuo Usami ............... 1869-1942

16 Sep 1925 - 05 Jul 1929 Baron Hiroshi Hiratsuka .... 1875-1948

05 Jul      - 09 Oct 1929 Kenzo Kakagawa ............. 1875-1944

09 Oct 1929 - 18 Dec 1931 Torataro Shizuka ........... 1879-1966

18 Oct 1931 - 12 Jan 1932 Hasegawa Hisakazu .......... 1884-1945

12 Jan      - 27 May 1932 Shohei Fujinuma

27 May 1932 - 04 Jan 1935 Masayasu Kouksaka .......... 1881-1967

15 Jan 1935 - 10 Feb 1937 Sukenari Yokoya

10 Feb 1937 - 24 Jun 1938 Tetsuji Kan ................ 1889-1968

24 Jun 1938 - 07 Jan 1941 Okada Shuzo ................ 1886-1983

07 Jan 1941 - 09 Jan 1942 Jitsuzo Kawanishi

09 Jan 1942 - 30 Jun 1943 Matsumura Miro ............. 1894-1970

01 Jul 1943 - 22 Jul 1944 Shigeo Daitachi ............ 1892-1955

22 Jul 1944 - 23 Aug 1945 Nisho Toshizo .............. 1881-1960

23 Aug 1945 - 15 Jan 1946 Hisatada Hirose ............ 1889-1974

15 Jan      - 08 Jun 1946 Shohei Fujinuma

08 Jun      - 23 Jul 1946 Haruo Matsui ............... 1891-1966

23 Jul 1946 - 13 Mar 1947 Seiichiro Yasui (1st Time) . 1891-1962

13 Mar      - 14 Mar 1947 Kazumi Iinuma .............. 1892-1982

14 Apr 1947 - 18 Apr 1958 Seiichiro Yasui (2nd Time)

23 Apr 1959 - 22 Apr 1967 Ryotaro Azuma .............. 1893-1983

23 Apr 1967 - 22 Apr 1979 Ryokichi Minobe ............ 1904-1984

23 Apr 1979 - 22 Apr 1995 Shunichi Suzuki ............ 1910-2010

23 Apr 1995 - 22 Apr 1999 Yukio Aoshima .............. 1932-2006

23 Apr 1999 - 25 Oct 2012 Shintaro Ishihara .......... 1932-2022

25 Oct 2012 - 24 Dec 2013 Naoki Inose ................ 1946-

24 Dec 2013 - 12 Jan 2014 Tatsumi Ando (1st Time)

                          (acting)

12 Jan 2014 - 21 Jun 2016 Yoichi Masuzoe ............. 1948-

21 Jun      - 02 Aug 2016 Tatsumi Ando (2nd Time)

                          (acting)

02 Aug 2016 -             Yuriko Koike ............... 1952-

Tottori

Governors

26 Dec 1871 - 23 Aug 1872 Viscount Kagetomo Kawata ... 1828-1897

23 Aug 1872 - 29 May 1873 Baron Yoshiomi Seki ........ 1839-1918

29 May 1873 - 23 Jul 1875 Shusuke Miyoshi ............ 1842-1936

23 Jul 1875 - 21 Aug 1876 Ijuin Kanzen ............... 1817-1883

12 Sep 1881 - 19 Oct 1888 Baron Nobuchimi Yamada ..... 1833-1900

19 Oct 1888 - 09 Apr 1891 Baron Morimasa Takei ....... 1842-1926

09 Apr 1891 - 20 Jul 1892 Nishimura Ryokichi ......... 1840-1917

20 Jul 1892 - 05 Sep 1894 Baron Chosho Hirotake ...... 1840-1911

05 Sep 1894 - 07 Apr 1896 Masaaki Nomura ............. 1854-1902

11 Apr 1896 - 13 Nov 1897 Ichizo Fukano .............. 1852-1918

13 Nov 1897 - 10 May 1899 Yoshitaro Arakawa .......... 1862-1927

10 May 1899 - 19 Jan 1900 Kuniichi Kubota ............ 1850-1942

19 Jan      - 27 Apr 1900 Marquis Toshitake Okube .... 1865-1943

27 Apr 1900 - 02 Apr 1901 Teru Kagawa ................ 1862-1923

02 Apr 1901 - 28 Jul 1906 Terada Hiroyuki ............ 1851-1917

28 Jul 1906 - 28 Mar 1908 Shinichiro Yamada .......... 1864-1946

28 Mar 1908 - 14 Jun 1910 Kotsumori Ryo .............. 1853-1919

14 Jun 1910 - 26 Feb 1913 Kishichiro Oka ............. 1868-1947

26 Feb 1913 - 09 Jun 1914 Kawashima Sumiomo .......... 1863-1920

09 Jun 1914 - 29 Jan 1917 Takeo Mimatsu .............. 1876-1934

29 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Satake Yoshifumi ........... 1876-1952

18 Apr 1919 - 21 Sep 1920 Hisanori Abe ............... 1879-1955

21 Sep 1920 - 16 Oct 1922 Mamoru Iwata ............... 1879-1942

16 Oct 1922 - 24 Jun 1924 Shigemasa Hibi ............. 1880-19..

24 Jun      - 02 Oct 1924 Kinoshita Makoto ........... 1884-1959

02 Oct 1924 - 28 Sep 1926 Yukichi Shirakami .......... 1884-1965

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Tamotsu Ishii .............. 1887-1976

17 May 1927 - 11 May 1928 Fujioka Hyoichi ............ 1885-1957

11 May 1928 - 26 Aug 1930 Toyoshiro Kuno ............. 1882-19..

26 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Junichi Kanda .............. 1885-19..

18 Dec 1931 - 06 Apr 1934 Tetsuji Tachi .............. 1889-1968

06 Apr 1934 - 22 Apr 1936 Hide Nakatani .............. 1885-1973

22 Apr 1936 - 11 Jan 1939 Kiyotoki Tatsuta ........... 1890-1942

11 Jan 1939 - 12 May 1940 Takao Fukumi ............... 1895-1970

12 May 1940 - 09 Jan 1942 Saburo Hatta ............... 1896-19..

09 Jan 1942 - 01 Jul 1943 Dohi Yoneyuki .............. 1898-1990

01 Jul 1943 - 21 Apr 1945 Kazuyoshi Takeshima ........ 1899-1975

21 Apr      - 27 Oct 1945 Takahashi Tsuneya .......... 1901-1970

27 Oct 1945 - 04 Feb 1947 Keizo Hayashi .............. 1907-199

04 Feb      - 12 Apr 1947 Chuichi Yoshida ............ 1906-1993

12 Apr 1947 - 07 Nov 1955 Aiji Nishio ................ 1902-1990

07 Dec 1955 - 10 Nov 1958 Shigeru Endo ............... 1906-1981

03 Dec 1958 - 22 Feb 1974 Jiro Ishiba ................ 1908-1981

27 Mar 1974 - 09 Mar 1983 Kozo Hirabayashi ........... 1930-

13 Apr 1983 - 12 Apr 1999 Yuji Nishio ................ 1921-2013

13 Apr 1999 - 12 Apr 2007 Yoshihiro Katayama ......... 1951-

13 Apr 2007 -             Shinji Hirai ............... 1961-


Toyama

Governors

25 Jul 1869 -    Aug 1871 Earl Maeda ................. 1856-1921

   Aug      -    Dec 1871 Obata Nobutomo

12 Feb 1872 - 1873        Miyoshi Zhou Liang

14 Jan 1873 -    Apr 1876 Hidenori Yamada

09 May 1883 - 29 Oct 1888 Kunishige Masafuni

29 Oct 1888 - 25 Jul 1890 Fujishima Masaki

25 Jul 1890 - 20 Aug 1892 Moriyama Shigeru

20 Aug 1892 - 11 Apr 1896 Tokuhisa Tsunenori

11 Apr 1896 - 07 Apr 1897 Ando Kinsuke ............... 1854-1924

07 Apr 1897 - 05 Feb 1898 Tsurayuki Ishida

05 Feb      - 03 Aug 1898 Hiroshi Abe ................ 1852-1922

03 Aug 1898 - 19 Jan 1900 Kaneoryo Gen

19 Jan 1900 - 09 Feb 1902 Higaki Naosuke ............. 1851-1929

09 Feb      - 30 Dec 1902 Hisashi Ogura

30 Dec 1902 - 14 Dec 1905 Rika Ryusuke ............... 1866-1933

14 Dec 1905 - 28 Mar 1908 Shinhare Kawakami

28 Mar 1908 - 14 Jun 1910 Usami Katsuo ............... 1869-1942

14 Jun 1910 - 12 Aug 1915 Tsunenosuke Hamada ......... 1870-1945

12 Aug 1915 - 29 Jan 1917 Ki Masesaku

29 Jan 1917 - 18 Apr 1919 Takashi Inoue

18 Apr 1919 - 24 Dec 1921 Higashizono Motomitsu

24 Dec 1921 - 23 Sep 1922 Shida Jisho

26 Sep 1922 - 23 Jul 1924 Kihachiro Ito

23 Jul 1924 - 28 Sep 1926 Masao Oka

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Yukichi Shirakami

17 May 1927 - 06 Feb 1929 Shirane Takesuke

06 Feb 1929 - 15 Apr 1931 Kozo Yamanaka

15 Apr 1931 - 28 Jun 1932 Keiichi Suzuki

28 Jun 1932 - 25 May 1935 Saito Itsuki ............... 1888-1951

25 May 1935 - 18 Apr 1938 Ginjiro Toki

18 Apr 1938 - 07 Jan 1941 Kenzo Yano

07 Jan 1941 - 23 Apr 1943 Kingo Machimura ............ 1900-1992

23 Apr 1943 - 25 Feb 1944 Saka Shinya ................ 1898-1991

25 Feb      - 25 Jul 1944 Shoichi Nishimura .......... 1898-1958

25 Jul 1944 - 27 Oct 1945 Shigero Okamoto

27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Keiichi Yoshitake .......... 1903-1988

25 Jan      - 09 Jul 1946 Keiichi Tanaki

09 Jul 1946 - 28 Feb 1947 Keiji Ishimura

28 Feb      - 19 Apr 1947 Moriichi Hane .............. 1898-19..

19 Apr 1947 - 15 Nov 1948 Tetsuji Tachi .............. 1889-1968

23 Nov 1948 - 30 Sep 1956 Kunitake Takatsuji ......... 1896-1963

01 Oct 1956 - 01 Dec 1969 Minoru Yoshida ............. 1910-1982

30 Dec 1969 - 18 Sep 1980 Kokichi Nakada ............. 1915-1980

09 Nov 1980 - 08 Nov 2004 Yutaka Nakaoki ............. 1927-

09 Nov 2004 -             Takakazu Ishii ............. 1945-

Wakayama

Governors

25 Nov 1871 - 25 Jan 1872 Masaomi Tsuda .............. 1841-1896

25 Jan 1872 - 13 Oct 1873 Hidetomo Kitjima ........... 1842-1877

13 Oct 1873 - 20 Oct 1883 Kunikiyo Koyama ............ 1829-1909

20 Oct 1883 - 26 Dec 1889 Kanae Matsumoto ............ 1839-1907

26 Dec 1889 - 09 Apr 1891 Akira Ishii ................ 1840-1901

09 Apr 1891 - 15 Jan 1892 Sadaaki Senda .............. 1836-1908

15 Jan 1892 - 07 Apr 1897 Oki Mamorikata ............. 1841-1912

07 Apr 1897 - 08 Oct 1898 Kanichi Kubota ............. 1850-1942

08 Oct 1898 - 07 Apr 1899 Nomura Masaaki ............. 1854-1902

07 Apr 1899 - 25 Oct 1900 Hisachi Ogura .............. 1852-1906

25 Oct 1900 - 29 Jun 1903 Ichiro Tsubaki ............. 1850-1935

29 Jun 1903 - 11 Jan 1907 Count Kiyoshi Ienori ....... 1862-1923

11 Jan 1907 - 30 Jul 1909 Takio Isawa ................ 1869-1949

30 Jul 1909 - 04 Sep 1911 Chikashi Kawakami .......... 1855-1944

04 Sep 1911 - 09 Jun 1914 Takeji Kawamura ............ 1871-1955

09 Jun 1914 - 17 Dec 1917 Kogoro Kanokogi ............ 1867-1922

17 Dec 1917 - 03 Feb 1920 Tokiwa Ikematsu ............ 1873-1953

03 Feb 1920 - 06 Jun 1923 Shinzo Ohara ............... 1873-1953

06 Jun 1923 - 24 Jun 1924 Yoshifumi Satake ........... 1876-1952

24 Jun 1924 - 22 Mar 1927 Kyuichi Hasegawa ........... 1884-1945

22 Mar      - 17 May 1927 Tokutaro Shimizu ........... 1882-1963

17 May      - 11 Jul 1927 Umekichi Miyawaki .......... 1883-1941

11 Jul 1927 - 05 Jul 1929 Taeru Node ................. 1876-1945

05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Tomobe Izumizo ............. 1887-1941

26 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Toshikatsu Kurahara ........ 1888-1945

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Toshiki Karasawa ........... 1891-1967

28 Jun 1932 - 10 Nov 1934 Ryosaku Shimizu ............ 1893-1989

10 Nov 1934 - 22 Apr 1936 Fujioka Nagakazu ........... 1888-1966

22 Apr 1936 - 11 Jan 1939 Tokiji Yoshinaga ........... 1892-1975

11 Jan 1939 - 15 Oct 1940 Shigeo Shimizu ............. 1894-1982

15 Oct 1940 - 20 Oct 1941 Jiro Imamatsu .............. 1898-1967

20 Oct 1941 - 01 Aug 1944 Hirose Eizo ................ 1899-1951

01 Aug 1944 - 27 Oct 1945 Chiaki Kobayashi ........... 1900-1949

27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Uichiro Koike .............. 1891-1972

25 Jan      - 08 Jun 1946 Masao Kanai ................ 1892-1979

08 Jun 1946 - 28 Feb 1947 Kazuyoshi Kawakami ......... 1905-1973

28 Feb      - 15 Apr 1947 Takahashi Yoshimaro ........ 1907-1991

15 Apr 1947 - 22 Apr 1967 Shinji Ono ................. 1893-1974

23 Apr 1967 - 04 Oct 1975 Masao Ohashi ............... 1918-1975

23 Nov 1975 - 22 Nov 1995 Shiro Kariya ............... 1922-1997

23 Nov 1995 - 02 Sep 2000 Isamu Nishiguchi ........... 1926-2014

03 Sep 2000 - 02 Dec 2006 Yoshi Kimura ............... 1952-

17 Dec 2006 - 16 Dec 2022 Yoshinobu Nisaka ........... 1950-

17 Dec 2022 -             Shuhei Kishimoto ........... 1956-

Yamagata

02 Nov 1871 - 21 Aug 1876 Tsuruoka prefecture

21 Aug 1876               Renamed Yamagata

 

Governors

02 Nov 1871 - 03 Dec 1874 ......

03 Dec 1874 - 13 Jul 1882 Viscount Mishima Michitsune

13 Jul 1882 - 19 Jul 1886 Orita Hirauchi

19 Jul 1886 - 26 Dec 1889 Shibahara Sum

26 Dec 1889 - 20 Jan 1894 Hasebe Ren ................. 1844-1910

20 Jan 1894 - 07 Apr 1897 Shuichi Kinoshita

07 Apr      - 29 Dec 1897 Kikuchi Karasu ............. 1847-1926

29 Dec 1897 - 25 Jun 1898 Nori Oshikawa

25 Jun 1898 - 07 Apr 1899 Sone Shizuo ................ 1845-1903

07 Apr 1899 - 08 Feb 1902 Baron Seki Yoshiomi

08 Feb 1902 - 27 Jul 1906 Tanaka Takamichi

27 Jul 1906 - 29 Jun 1912 Mabuchi Eitaro

29 Jun 1912 - 28 Apr 1916 Iwataro Odakiri ............ 1869-1945

28 Apr 1916 - 17 Dec 1917 Soeda Keiichiro

17 Dec 1917 - 19 Jul 1921 Ichiro Yoda

19 Jul 1921 - 16 Oct 1922 Morimoto Izumi

16 Oct 1922 - 24 Jun 1924 Agata Shinobu

24 Jun      - 17 Dec 1924 Masao Kishimoto

17 Dec 1924 - 28 Sep 1926 Miura

28 Sep 1926 - 17 May 1927 Misawa Kan'ichi

17 May 1927 - 09 Oct 1929 Shinohara Eitaro

09 Oct 1929 - 24 Oct 1931 Kubota Osamu Kosuke

24 Oct      - 18 Dec 1931 Ken Yamaguchi

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Sada Kawamura

28 Jun 1932 - 30 Oct 1934 Ishihara Yajiro

30 Oct 1934 - 07 Oct 1936 Taro Kanamori

07 Oct 1936 - 17 Apr 1939 Takei Yoshitsugu

17 Apr 1939 - 24 Aug 1940 Ishiguro Takeshige

24 Aug 1940 - 07 Jul 1942 Hee Yamauchi

07 Jul 1942 - 21 Apr 1945 Akira Saito

21 Apr      - 27 Oct 1945 Zhi Sasayama

27 Oct 1945 - 25 Oct 1946 Michio Murayama ............ 1902-1981

                          (1st Time)

25 Oct 1946 - 14 Mar 1947 Yoshio Miura ............... 1904-1999

14 Mar      - 12 Apr 1947 Oda Satoshi ................ 1899-1981

12 Apr 1947 - 20 Jan 1955 Michio Murayama (2nd Time)

20 Feb 1955 - 27 Sep 1973 Tokichi Abiko .............. 1904-1992

17 Oct 1973 - 02 Feb 1993 Seiichiro Itagaki .......... 1915-1993

14 Feb 1993 - 13 Feb 2005 Kazou Takahashi ............ 1930-2022

14 Feb 2005 - 13 Feb 2009 Hiroshi Saito .............. 1957-

14 Feb 2009 -             Mieko Yoshimura ............ 1951-

Yamaguchi

Governors

15 Nov 1871 - 09 Nov 1875 Nakano Goichi .............. 1842-1883

27 Dec 1871 - 12 Feb 1881 Takayoshi Sekiguchi ........ 1836-1889

12 Feb 1881 - 26 Mar 1895 Hara Horatao ............... 1847-1936

26 Mar 1895 - 01 Dec 1896 Baron Oura Kanetake ........ 1850-1918

01 Dec 1896 - 07 Apr 1897 Anraku Kanemichi ........... 1851-1932

07 Apr 1897 - 13 Jan 1899 Akiyama Chikanori .......... 1850-1921

13 Jan 1899 - 08 Feb 1902 Shigeru Furusawa ........... 1847-1911

08 Feb 1902 - 29 Jun 1903 Chiyosaburo Takeda ......... 1867-1932

29 Jun 1903 - 29 Jun 1912 Toru Watanabe .............. 1844-1924

29 Jun 1912 - 28 Apr 1914 Eitaro Mabuchi ............. 1867-1943

28 Apr 1914 - 12 Aug 1915 Tenta Akaboshi ............. 1868-1958

12 Aug 1915 - 17 Jan 1917 Kurogane Yasuyoshi ......... 1867-1941

17 Jan      - 17 Dec 1917 Ichizo Hayashi ............. 1867-1952

17 Dec 1917 - 24 Dec 1921 Nozomi Nakagawa ............ 1875-1964

24 Dec 1921 - 24 Jun 1924 Masaharu Hashimoto ......... 1873-1956

24 Jun 1924 - 18 Oct 1925 Takeo Mimatsu .............. 1876-1934

18 Oct 1925 - 05 Jul 1929 Kichigoro Omori ............ 1883-1946

05 Jul 1929 - 26 Aug 1930 Shinya Kurosaki ............ 1878-1959

26 Aug 1930 - 18 Dec 1931 Hirai Mitsuo ............... 1884-1945

18 Dec 1931 - 04 Aug 1933 Shozo Okada ................ 1886-1983

04 Dec 1933 - 12 Jun 1936 Yoshio Kikuyama ............ 1889-1977

12 Jun 1936 - 17 Apr 1939 Kuichiro Totsuka ........... 1891-1973

17 Apr 1939 - 01 Aug 1941 Gunji Takei ................ 1889-1965

01 Aug 1941 - 01 Jul 1943 Yoshio Sasaki .............. 1894-1949

01 Jul 1943 - 08 Jul 1944 Kenichi Kumagai ............ 1895-1956

08 Jul 1944 - 27 Oct 1945 Seiichi Ueda ............... 1898-1969

27 Oct 1945 - 25 Jan 1946 Shigeru Okamoto ............ 1898-1980

25 Jan 1946 - 16 Apr 1947 Ichiro Aoyagi .............. 1900-198

16 Apr 1947 - 24 Mar 1953 Tatsuo Tanaka .............. 1910-1998

30 Apr 1953 - 17 Aug 1960 Taro Ozawa ................. 1906-1996

25 Sep 1960 - 30 Jun 1976 Masayuki Hashimoto ......... 1912-1976

22 Aug 1976 - 21 Aug 1996 Toru Hirai ................. 1926-2008

22 Aug 1996 - 21 Aug 2012 Sekinari Nii ............... 1943-

22 Aug 2012 - 25 Feb 2014 Shigetaro Yamanoto ......... 1948-2014

25 Feb 2014 -             Tsugumasa Muraoka .......... 1972-


Yamanashi

Governors

   Mar      -    Apr 1868 Viscount Kaieda Nobuyoshi .. 1832-19

   Apr      -    Oct 1868 Sakimitsu Yanagihara ....... 1850-1894

   Oct 1868 -    Oct 1870 Shigenoi Kinhisa ........... 1843-1906

   Oct 1870 - 22 Jan 1873 Sanehira Doni .............. 1827-1900

22 Jan 1873 - 08 Mar 1887 Baron Fujimura Shirou ...... 1845-1909

08 Mar 1887 - 29 Jun 1888 Yamakazi Naotane ........... 1852-1918

29 Jun 1888 - 27 Feb 1889 Masana Maeda ............... 1850-1921

27 Feb 1889 - 21 Mar 1893 Nakajima Masutane .......... 1830-1905

21 Mar 1893 - 12 Aug 1896 Ken Tanuma ................. 1847-1909

12 Aug 1896 - 27 May 1897 Tsutomu Sakurai ............ 1843-1931

27 May 1897 - 25 Jun 1898 Kiyosu Ienori .............. 1862-1923

25 Jun 1898 - 08 Aug 1899 Onoda Motohiru ............. 1848-1919

08 Aug 1899 - 14 Aug 1901 Heishiro Kato .............. 1854-1935

14 Aug 1901 - 27 Feb 1903 Kenzo Ishihara ............. 1864-1936

27 Feb 1903 - 11 Sep 1905 Tsunamasa Ooyama ........... 1853-1934

11 Sep 1905 - 12 Jun 1908 Chiyosaburo Takeda ......... 1867-1932

01 Jun 1913 - 09 Jun 1914 Raizo Wakabayashi .......... 1866-1941

09 Jun 1914 - 28 Apr 1916 Keiichi Soeda .............. 1871-1953

28 Apr      - 13 Oct 1916 Saburo Sakamoto ............ 1867-1931

13 Oct 1916 - 18 Apr 1919 Haruki Yamawaki ............ 1871-1948

18 Apr 1919 - 16 Oct 1922 Miki Nagano ................ 1877-1963

16 Oct 1922 - 25 Oct 1923 Shigeyoshi Omihara ......... 1882-1940

25 Oct 1923 - 24 Jun 1924 Mitsusada Umetani .......... 1880-1936

24 Jun 1924 - 28 Apr 1925 Toshio Homma ............... 1877-1970

28 Apr      - 17 Aug 1925 Kurose Hiroshi ............. 1883-1943

17 Aug 1925 - 17 May 1927 Choji Minabe ............... 1886-1958

17 May 1927 - 05 Jul 1929 Shintaro Suzuki ............ 1884-1958

05 Jul 1929 - 27 Jun 1931 Kiichi Hirata .............. 1886-1938

27 Jun      - 18 Dec 1931 Fukuda Torakame ............ 1884-1970

18 Dec 1931 - 28 Jun 1932 Ichiro Shibatsuji .......... 1883-1962

28 Jun 1932 - 15 Jan 1935 Ennosuke Sekiya  ........... 1888-1975

28 Jun 1935 - 07 Jul 1937 Shozo Tsuchiya ............. 1893-1989

07 Jul 1937 - 18 Apr 1938 Takao Fujiwara ............. 1896-1983

18 Apr 1938 - 19 Apr 1940 Shohei Doi ................. 1892-1978

19 Apr 1940 - 07 Jan 1941 Masamitsu Yasuoka .......... 1896-1962

07 Jan 1941 - 07 Jul 1942 Takano Minamoto ............ 1895-1969

07 Jul 1942 - 21 Apr 1945 Tamizuumi Minoruotto ....... 1898-1985

21 Apr      - 27 Oct 1945 Kenzo Nakajima ............. 1904-1968

27 Oct 1945 - 15 Jan 1946 Noboru Tanigawa ............ 1896-1955

15 Jan 1946 - 04 Feb 1947 Noboru Saito ............... 1903-1972

04 Feb      - 11 Mar 1947 Katsuyasu Yoshie ........... 1900-1970

                          (1st Time, acting)

11 Mar      - 12 Apr 1947 Toyohara Michiya ........... 1903-1980

                          (acting)

12 Apr 1947 - 04 Apr 1951 Katsuyasu Yoshie (2nd Time)

30 Apr 1951 - 16 Feb 1967 Hisashi Amano .............. 1892-1968

17 Feb 1967 - 16 Feb 1979 Kunio Tanabe ............... 1913-2005

17 Feb 1979 - 16 Feb 1991 Komei Mochizuki ............ 1924-2020

17 Feb 1991 - 01 Feb 2003 Ken Amano .................. 1928-2005

02 Feb 2003 - 17 Feb 2007 Takahiko Yamamoto .......... 1935-2023

17 Feb 2007 - 16 Feb 2015 Shomei Yokouchi ............ 1942-2020

17 Feb 2015 - 17 Feb 2019 Hitoshi Goto ............... 1957-

17 Feb 2019 -             Kotaro Nagasaki ............ 1968-


©2020

©2013